Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đo lường và đánh giá hiệu quả

Đo lường và đánh giá hiệu quả

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mục tiêu của việc đánh giá

hoạt động của một ngân

hàng

Xác đònh những mục tiêu mà ngân

hàng theo đuổiCó hay không vấn đề mâu thuẫn

giữa các mục tiêu?Đâu là mục tiêu tối hậu của bất

kỳ ngân hàng nào?13Vấn đề mục tiêu

Tối đa hóa giá trò cổ phiếu hay tối

đa hóa giá trò ngân hàngKhái niệm “Tối đa hóa sự giàu có

của doanh nghiệp” (Corporate Wealth

Maximisation).14Các tỷ lệ đo lường khả

năng sinh lời của ngân hàng:

đại diện cho giá trò cổ phiếu

Thò giá cổ phiếu và đặc thù của

lónh vực ngân hàng.Các tỷ lệ về khả năng sinh lời:

thay thế/đại diện cho giá trò cổ

phiếu15Các tỷ lệ chủ yếu phản

ánh khả năng sinh lời trong

hoạt động của ngân hàng

Tỷ

lệ

thunhập

Thunhập

sauthuế

trên

vốn

chủ

sở

hữu

=

Vốn

chủ

sở

hữu

(ROE)

Tỷ

lệ

thunhập

Thunhập

sauthuế

trên

tài

sản

=

Tổng

tài

sản

(ROA)

16Các tỷ lệ chủ yếu phản

ánh khả năng sinh lời trong

hoạt động của ngân hàng

Tỷ

lệ

thunhập

Thunhập

lãi

ròng

Tổng

tài

sản

(NIM- NetInterest

Margin)

lãi

cận

biên=Thunhập

ngoài

lãi

- Chiphíngoài

lãi

Tỷ

lệ

thunhập

ngoài

lãi

cận

biên

=

Tổng

tài

sản

Tổng

thutừ

hoạt

động

- Tổng

chiphíhoạt

động

Tỷ

lệ

thunhập

hoạt

động

cận

biên

=

Tổng

tài

sản

Thunhập

trên

cổ

phiếu

(EPS)=Thunhập

sauthuế

Tổng

số

cổ

phiếu

thường

hiện

hànhThutừ

lãi

Tổng

chiphítrả

lãi

Chênh

lệch

lãi

suất

bìnhquân

=Tổng

tài

sản

sinhlời Tổng

nguồn

vốn

phải

trả

lãi17Đo lường các rủi ro trong hoạt

động

ngân hàngRủi ro tín dụng

(Credit Risk)

Rủi ro thanh

khoản (Liquidity

Risk)

Rủi ro thò trường

(Market Risk)

Rủi ro lãi suất

(Interest Rate Risk)

Rủi ro nghiệp vụ

(Operational Risk)

Rủi ro hối đoái

Rủi ro pháp lý và

tuân thủ (Legal

and Compliance Risk)

Rủi ro thanh danh

(Reputation Risk)

Rủi ro chiến lược

(Strategic Risk)

Rủi ro vốn (Capital

Risk)

Rủi ro quốc gia

(Country Risk)

18Rủi ro tín dụngTheo nghóa tổng quát, rủi ro tín dụng là

xác suất mà một phần tài sản tài

chính của ngân hàng sẽ sụt giảm giá

trò, hoặc không còn giá trò.19Đo lường rủi ro tín dụngNợ xấu / Tổng dư nợ

Nợ xoá / Tổng dư nợ

Dự phòng rủi ro tín dụng / Tổng dư nợ

Dự phòng rủi ro tín dụng / Tổng vốn

CSH

Trích dự phòng RRTD/ Tổng dư nợ

Trích dự phòng RRTD / Tổng vốn CSH

Nợ xấu / Tổng vốn CSH20Rủi ro thanh khoản

Xác suất mà ngân hàng không tiền

hoặc khả năng vay tiền để đáp ứng

nhu cầu rút vốn ký thác hoặc các

nhu cầu bằng tiền khác.21Đo lường rủi ro thanh khoảnVốn vay liên ngân hàng / Tổng tài

sản

Dư nợ cho vay ròng / Tổng tài sản

Tiền gửi và cho vay liên ngân hàng /

Tổng tài sản

Tiền và chứng khoán chính phủ /

Tổng tài sản22Rủi ro thò trường

Xác suất thò giá danh mục đầu tư của

ngân hàng sụt giảm do thay đổi của

lãi suất23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đo lường và đánh giá hiệu quả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×