Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI SẢN

Tiền mặt và kim loại quý

Tiền gửi tại SBV

Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và

cho vay các TCTD khác

Chứng khoán kinh doanh

 Chứng khoán kinh doanh

 Trừ dự phòng giảm giá chứng khoán

kinh doanh

Các công cụ tài chính phái sinh và

các tài sản tài chính khác

4TÀI SẢN (tt)

Cho vay và cho thuê tài chính khách

hàng

 Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng

 Trừ dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê

tài chính khách hàng

Chứng khoán đầu tư

 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo

hạn

 Trừ dự phòng giảm giá chứng khoán đầu5TÀI SẢN (tt)

Góp vốn, đầu tư dài hạn

 Vốn góp liên doanh

 Đầu tư vào công ty liên kết

 Đầu tư dài hạn khác

 Trừ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

Tài sản cố đònh

 TSCĐ hữu hình

 TSCĐ thuê tài chính

 TSCĐ vô hình

 TSCĐ khác6N PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ

SỞ HỮUCác khoản nợ chính phủ và SBV

Tiền gửi và vay các TCTD khác

Tiền gửi của khách hàng

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay

các tổ chức tín dụng chòu rủi ro

Chứng chỉ tiền gửi và phát hành

trái phiếu

Các khoản nợ khác7N PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ

SỞ HỮU (tt)

Vốn điều lệ

Các quỹ dự trữ

Lợi nhuận chưa phân phối8BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT

ĐỘNG

KINH DOANH

+ Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương

tự

- Chi phí lãi và các chi phí tương tự

= THU NHẬP LÃI THUẦN (I)

+ Thu nhập từ hoạt động dòch vụ

- Chi phí hoạt động dòch vụ

= LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ (II)

 LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

VÀ VÀNG (III)

 LÃI THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG

KHOÁN KINH DOANH (IV)

 LÃI THUẦN TỪ MUA BÁN CK ĐẦU TƯ (V)9BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT

ĐỘNG

KINH DOANH (tt)

+ Thu nhập từ hoạt động khác

- Chi phí cho hoạt động khác

= LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC (VI)

 THU NHẬP TỪ GÓP VỐN, MUA CỔ

PHẦN VÀ THU NHẬP CỔ TỨC (VII)

 CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG (VIII)

 LI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TRƯỚC CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN

DỤNG (IX)10BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT

ĐỘNG

KINH DOANH (tt)CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG (X)

LI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (XI)

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (XII)

LI NHUẬN SAU THUẾ (XIII)113. Đo lường và đánh giá

hiệu quả

Những sức ép thường nhật đối với

hoạt động của một ngân hàng:

 Cổ đông

 Khách hàng

 Nhân viên

 Cơ quan quản lý

Mối hệ với thò trường tiền tệ và

thò trường vốn

Vấn đề cạnh tranh12Mục tiêu của việc đánh giá

hoạt động của một ngân

hàng

Xác đònh những mục tiêu mà ngân

hàng theo đuổiCó hay không vấn đề mâu thuẫn

giữa các mục tiêu?Đâu là mục tiêu tối hậu của bất

kỳ ngân hàng nào?13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng cân đối kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×