Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mức chênh lệch lãi suất giữa các nước

Mức chênh lệch lãi suất giữa các nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ:

Ví dụ: Rs USD/JPY = 120

Iy

Id

N= 8%/năm

= 10%/năm

= 1 th¸ngTa cã:

Rf = 120 + 120 x 1/12(0,10-0,08) =

120,2

USD/JPY kú hạn tháng = 120,2

22iv. điều chỉnh TGHĐ

1.khái niệmĐiều chỉnh TGHĐ là việc nhà nớc dùng các biện pháp kinh

tế hoặc tài chính để can thiệp vào thị trờng hối đoái

nhằm điều chỉnh TGHĐ đó biến động theo chiều hớng

hoặc trong møc ®é mong nn.2. ý nghÜa cđa viƯc ®iỊu chØnh TGHĐ

2.1. Khi TGHĐ lên cao

2.2. Khi TGHĐ xuống thấp233. Các biện pháp điều chỉnh

TGHĐ

3.1. Chính sách chiết khấu của NHTWW

(Discount policy)

Là chính sách của NHTW dùng để thay đổi tỷ suất chiết

khấu của Ngân hàng mình nhằm điều chỉnh TGHĐ trên

thị trờng .24- Khi TGHĐ lên cao NNTW nâng cao

TSCK

-> Lãi suất thị trờng tăng

-> Vốn ngắn hạn chảy vào thị trờng

trong nớc.

-> Dịu sự căng thẳng của cung cầu

-> TGHĐ giảm.

- Điều kiện: Tình hình kinh tế chính

trị, tiền tệ trong nớc phải ổn định.

25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mức chênh lệch lãi suất giữa các nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×