Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 17

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 17

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài:

Công nghệ thông tin của nước ta hiện nay đang rất phát triển đưa ra nhiều

triển vọng cho tất cả các ngành trong việc tin học hố xã hội. Cơng nghệ tơng tin

có ý nghĩa rất quan trọng đối với rất nhiều lĩnh vực của đời sống, máy tính hiện

nay cũng khơng còn xa lạ đối với mọi người. Trong ngành giáo dục hiện nay

cũng là một ngành đang đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng trong việc dạy

và học.

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày

01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt

Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng

yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; thực hiện Quyết định số

1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa

Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”;

thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về

việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực

CNTT trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 để đáp ứng nhu cầu của thị trường

lao động và hội nhập quốc tế.

Học sinh THPT là nguồn lao động trẻ có thể sử dụng ngay sau khi tốt

nghiệp do vậy việc được tiếp cận công nghệ thông tin từ trong nhà trường phổ

thơng sẽ giúp cho học sinh có thể tự tin hơn trong công việc. Việc đào tạo học

sinh có nền tảng lập trình cơ bản và có đam mê lập trình có vai trò quan trọng

trong sự phát triển sau này của các em. Thông qua việc dạy đội tuyển học sinh

giỏi, dạy những lớp mũi nhọn nhiều năm để học sinh u thích lập trình tơi rút ra

những kinh nghiệm sau:

+ Tạo sự đam mê lập trình và đọc sách.

+ Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tốn thực tế

+ Hình thành và phát triển tư duy logic

+ Hình thành các bước để giải quyết vấn đề nêu ra

+ Dạy học thông qua các chuyên đề độc lập hay liên hệ giữa toán học và

tin học để giải quyết các bài toán.

Trong quá trình dạy học sinh và đứng đội tuyển học sinh giỏi tơi thấy rằng

nhiều bài tốn sẽ được giả quyết nhanh nếu chúng ta biết tính chất của các số và

áp dụng hợp lý. Với những lý do trên tơi chọn đề tài về “Tính ngun tố của

một số nguyên và sử dụng tính nguyên tố để giải quyết một số bài tốn”

1.2 Mục đích nghiên cứu.

Đưa ra tính nguyên tố của một số nguyên, các thuật toán cơ bản liên quan

đến số nguyên tố. Đưa ra một số bài tốn có sử dụng tính ngun tố của một số

nguyên để giải quyết. Qua các bài toán này giúp học sinh yêu thích việc tư duy

logic và thấy được sự kỳ diệu của các con số.

21.3 Đối tượng nghiên cứu.

Học sinh khối 11 và đội tuyển học sinh giỏi trường THPT Nông Cống 1.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích thuật tốn, kiểm tra đánh giá năng lực học sinh,

phát triển tư duy logic. Một số tài liệu tham khảo và tìm kiếm thơng tin trên

internet.

2. Nội dung sáng kiến

2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm.

- Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 Ban hành chương trình hành

động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội

nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, tồn diện

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế xác định “Đổi mới hình

thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh

giá năng lực của người học; kết hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối kỳ

học, cuối năm học theo mơ hình của các nước có nền giáo dục phát triển”.

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 quy định: “Phương pháp giáo

dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cảu học

sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp

tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng kiến thức vào thực tiễn;

tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”

+ Ngoài việc tạo điều kiện cho học sinh chiếm lĩnh những tri thức và kỷ

năng Tin học cần thiết, Tin học còn có tác dụng phát triển năng lực trí tuệ chung

như: phân tích, tổng hợp, trừu tượng hố, khái qt hố…rèn luyện những đức

tính, phẩm chất của người lao động mới. Học sinh sẽ thấy rõ hiệu quả mạnh mẽ

của công nghệ thông tin và nhận thức cần có.

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.

Sự quan trọng của CNTT trong xã hội hiện nay ai cũng biết nhưng để

được sự quan tâm của các em học sinh, phụ huynh, nhà trường là cả một khó

khăn.

Q trình thực hiện đề tài tại trường THPT Nơng Cống 1 tơi có một số

thuận lợi và khó khăn sau:

2.2.1. Thuận lợi:

* Nhà trường:

- Ban giám hiệu nhà trường luôn đạo điều kiện tốt nhất để giáo viên và

học sinh học tập.

- Nhà trường đã đầu tư một phòng thực hành tin với 24 máy tính xách tay

để cho các em đam mê lập trình và đội tuyển học sinh giỏi học tập.

- Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ nhóm chun mơn Tốn – Tin.

3* Học sinh:

Nhiều học sinh đã thấy được tiềm năng phát triển của ngành CNTT trong

tương lai, qua đó có ý thức và định hướng về nghề CNTT.

2.2.2. Khó khăn:

* Nhà trường:

Nhà trường đã tạo điều kiện tối đa nhưng vì nhiều lý do nên cơ sở vật chất

để có thể học tốt mơn tin học chưa đáp ứng được nhu cầu của học sinh.

* Giáo viên:

Tài liệu của môn tin học trong nhà trường khá ít do đó gây khó khăn cho

việc nâng cao trình độ.

Đời sống giáo viên còn nhiều khó khăn nên việc tập trung tối đa cho môn

học cũng bị ảnh hưởng.

* Học sinh:

Lập trình có đặc trưng riêng so với các môn học khác nên sự tiếp cận của

học sinh khá khó khăn.

Nhiều học sinh u thích và đam mê lập trình nhưng điều kiện kinh tế gia

đình chưa đủ để các em có thể chuyên tâm học tập.

Tư tưởng học để thi đại học vẫn còn nặng trong học sinh nên thời gian

học dành cho sự đam mê môn tin học là không đủ.

2.3Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn

đề.

Khái niệm số nguyên tố (prime number): Số nguyên tố là số ngun dương

chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Từ đó suy ra số một khơng phải là một số ngun

tố (có rất nhiều em mới học lập trình nhầm số 1 là số nguyên tố). Một kết quả

khác cũng khơng kém quan trọng được rút ra đó là số 2 là số nguyên tố đầu tiên

(nhỏ nhất) và cũng là số số nguyên tố chẵn duy nhất.

2.3.1 Kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên dương.

a. Kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương

Để kiểm tra một số nguyên dương N có là số nguyên tố hay khơng ta

kiểm tra xem N có tồn tại số ngun k sao cho k là ước của N hay không? Nếu

tồn tại số ngun k thì N khơng phải số nguyên tố ngược lại N là số nguyên tố.

Ta có thể tìm số k bằng cách lấy N chia cho các số từ 2 cho đến N-1. Nếu N

không phải số ngun tố thì N có thể phân tách N= với vì nên . Do đó ta chỉ

cần kiểm tra k từ 2 đến mà không cần kiểm tra từ 2 đến N-1.

Ta có đoạn chương trình sau:

function ngto(n:longint):boolean;

var k :longint;

begin

if n=1 then exit(false);

4for k:=2 to trunc(sqrt(n)) do

if (n mod k=0) then exit(false); exit(true);

end;

Hàm ngto(n) kiểm tra lần lượt các nguyên trong đoạn để giảm thiểu số cần

kiểm tra ta có nhận xét: Để kiểm tra số N là số ngun tố hay khơng ta kiểm tra

xem có tồn tại số nguyên tố k () mà k là ước của N. Nếu tồn tại k thì N khơng

phải số ngun tố ngược lại thì N là số nguyên tố. Để tránh việc phải kiểm tra k

có phải là số nguyên tố hay khơng ta có thể dựa vào một trong hai tính chất đơn

giản của số nguyên tố sau:

1. Trừ 2 các số nguyên tố đều lẻ.

2. Trừ số 2, 3 các số nguyên tố có dạng

Do vậy kiểm tra số N có phải là số ngun tố hay khơng ta chỉ cần kiểm tra

xem N có chia hết cho số 2, số 3 và các số có dạng trong khoảng

Ta có đoạn chương trình sau:

function ngto(n:longint):boolean;

var k,sqrt_n:longint;

begin

if (n=2)or(n=3) then exit(true);

if (n=1) or (n mod 2=0) or (n mod 3=0) then exit(false);

sqrt_n:=trunc(sqrt(n));

k:=-1;

repeat

inc(k,6);

if (n mod k=0)or(n mod (k+2)=0) then break;

until k>sqrt_n;

exit(k>sqrt_n);

end;

b. Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn

Ta có thể dùng hàm ngto(n) để kiểm tra lần lượt các số trong đoạn

Đoạn chương trình:

For i := 2 to N do

If ngto(i) then write(i);

Cách này là cách đơn giản nhưng chạy chậm nên ta cải tiến bằng cách sử dụng

sàng nguyên tố. Cách làm được thực hiện như sau:

Trước tiên xóa số 1 ra khỏi tập số nguyên tố. Số tiếp theo là số 2 là số

nguyên tố ta xóa tất cả các số là bội của 2. Số đầu tiên sau số 2 khơng bị xóa là

số 3 ta lại xóa tất cả các số là bội của 3…thuật tốn tiếp tục đến khi gặp số

nguyên tố lớn hơn thì dừng lại. Các số chưa bị xóa là các số ngun tố.

Ta có đoạn chương trình sau:

Const max=10000;

Procedure sangngto(N:longint);

5Var i,j: longint

A: array[1..max] of byte;

Begin

fillchar(a,sizeof(a),0);

for i:=2 to trunc(sqrt(N)) do

if a[i]=0 then

begin

j:=i*i;

while j<=N do

begin

a[j]:=1;

j:=j+i;

end;

end;

for i:=2 to N do

if a[i]=0 then writeln(i);

end;

2.3.2 Phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố.

Theo định lý cơ bản của số học: Mọi số nguyên dương đều có thể biểu diễn

duy nhất thành tích của các số nguyên tố.

Hệ quả: Mọi số tự nhiên N>1 đều có thể biễu diễn duy nhất dưới dạng

chuẩn tắc

trong đó ki là số nguyên dương và pi là các số ngun tố với .

Ta có bài tốn: Cho một số nguyên dương N (2
thành tích các thừa số ngun tố.

Ví dụ:

Bai.inp

Bai.out

168

2^3

3^1

7^1

Thuật tốn:

Dùng một mảng để lưu lũy thừa. Mảng này có giá trị các phần tử ban đầu

đều bằng 0. Cho i chạy từ 2 đến Nếu n chia hết cho i thì tăng a[i] lên 1.

Khi in kiểm tra: Nếu a[i] >0 thì in i^a[i].

Chương trình

Const fi='bai.inp';

fo='bai.out';

Var n, i,s,j : longint;

a:array[2..100000]of longint;

f1,f2:text;

BEGIN

6Assign(f1,fi);Reset(f1);

Assign(f2,fo);Rewrite(f2);

Read(f1,n);

i:=2;a[2]:=0;

While n<>1 do

begin

While n mod i<>0 do

begin

i:=i+1;

a[i]:=0;

end;

a[i]:=a[i]+1;

n:=n div i;

end;

For j:=2 to i do

If a[j]>0 then writeln(f2,j,'^',a[j]);

Close(f1);

Close(f2);

END.

Khi N được phân tích thành thừa số nguyên tố như sau:

Ta có các kết luận sau:

1. Số các ước của N là:

2. Tổng các ước của một số

2.3.3 Một số ví dụ.

Dựa vào tính chất nguyên tố của một số nguyên dương và việc phân tích

một số thành tích của các thừa số nguyên tố tối có một sơ bài tập sau:

Bài tốn 1: Số gần nguyên tố

Chúng ta đều biết số nguyên tố là số nguyên dương mà chỉ có duy nhất 2

ước phân biệt. Mạnh ln thích những cái đặc biệt và mới mẻ, và anh ra đưa ra 1

định nghĩa mới “Số gần nguyên tố” – là các số nguyên dương mà có đúng 3 ước

phân biệt.

Yêu cầu: Cho 1 mảng có n phần tử, hãy cho biết có bao nhiêu phần tử trong

mảng là số gần nguyên tố.

Dữ liệu vào: Từ file văn bản BAI1.INP

- Dòng đầu tiên: Số tự nhiên n (1 ≤ n ≤ 106) là số phần tử của mảng.

- Dòng tiếp theo: Gồm n số nguyên dương x[i] (1 ≤ x[i] ≤ 109).

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản BAI1.OUT: Số phần tử trong mảng là số gần

ngun tố.

7Ví dụ:

BAI1.INP

3

456BAI1.OUT

1Thuật tốn:

Đối với bài tốn này nếu chúng ta duyệt lần lượt để tìm các ước của X thì

sẽ rất chậm và khơng đủ thời gian theo u cầu. Do vậy ta thấy rằng nếu X mà

được phân tích thành tích các thừa số ngun tố thì tổng các ước là . Theo đề

bài thì số gần nguyên tố chỉ có đúng 3 ước do đó X chỉ có thể phân tích thành .

Vậy X là số gần ngun tố thì X phải là một số chính phương.

Chương trình:

var f1,f2:text;

i,j,d,kq,n: longint;

function ngto(k:longint):boolean;

var j1:longint;

kt:boolean;

begin

j1:=2;kt:=false;

if k>1 then

begin

while (j1<=sqrt(k)) and (k mod j1<>0) do inc(j1);

if j1> sqrt(k) then kt:=true;

end;

ngto:=kt;

end;

begin

assign(f1,'bai1.inp'); reset(f1);

assign(f2,'bai1.out'); rewrite(f2);

readln(f1,n);kq:=0;

for j:=1 to n do

begin

read(f1,i);

d:=trunc(sqrt(i));

if (sqr(d)=i) and ngto(d) then inc(kq);

end;

write(f2,kq);

close(f1);

close(f2);

end.

Bài toán 2: Phân tích

8Phân tích N! thành tích của các thừa số ngun tố

Ví dụ: 15! = 211.36.53.72.11.13.

Thuật tốn:

Ta sẽ tìm cách phân tích n! ra thừa số nguyên tố. Các ước số nguyên tố

của n! chỉ nằm trong phạm vi từ 2 đến n, do đó ta duyệt qua tất cả các số nguyên

tố trong phạm vi này. Với số nguyên tố p, số mũ của nó trong biểu diễn ngun

tố của n! bằng cơng thức:

Trong đó [n/p] ký hiệu phần ngun của n/p, nói cách khác trong ngơn

ngữ Pascal [n/p] bằng n div p. Công thức trên được giải thích như sau: [n/p] là

số lượng số từ 1 đến n chia hết cho p, [n/p 2] là số lượng số từ 1 đến n chia hết

cho p2,... mỗi số này đều đóng góp một thừa số nguyên tố p phân biệt cho n!.

Ví dụ, với N = 15, p = 2 và kí hiệu : là phép chia nguyên, ta tính được

15 : 2 = 7; 7 : 2 = 3; 3 : 2 = 1; 1 : 2 = 0. Do đó k = 7+3+1+0 = 11.

Với N=15, p = 5 ta tính được 15 : 5 = 3; 3 : 5 = 0. Do đó k = 3+0 = 3.

Với N=15, p = 7 ta tính được 15 : 7 = 2; 2 :7 = 0. Do đó k = 2+0 = 2.

Với N=15, p = 11 ta tính được 15 : 11 = 1; 1 : 5 = 0. Do đó k = 1+0 = 1.

Với N=15, p = 13 ta tính được 15 : 13 = 1; 1 : 5 = 0. Do đó k = 1+0 = 3.

Như vậy 15! = 211.53.72.11.13.

Chương trình:

function ngto(n: longint): boolean;

var i: longint;

begin

nguyento:=false;

for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do

if n mod i = 0 then exit;

ngto:=true;

end;

var

n,i,j,a: longint;

begin

readln(n);

for i:=2 to n do if ngto(i) then

begin

a:=0;

j:=i;

while (j<=n) do

begin

a:=a+n div j;

j:=j*i;

end;

9write(i,'^',a,'.');

end;

readln

end.

Bài toán 3: SỐ ƯỚC

Cho số nguyên dương N. Giai thừa của N, kí hiệu là N!, là tích của các số

tự nhiên từ 1 đến N. Gọi T là số lượng ước lớn hơn 1 của N!. Ví dụ với N = 4, ta

có 4! = 24. Như vậy 4! có 7 ước lớn hơn 1 là: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Yêu cầu: Cho N, hãy xác định T.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SOUOC.INP trong đó chứa duy nhất số N (N <45,

trong đó 50% số test có N <20).

Kết quả: Ghi ra file văn bản SOUOC.OUT số T tìm được.

Ví dụ:

SOUOC.INP

SOUOC.OUT

4

7

Thuật tốn:

Tương tự thuật tốn bài trên.

Chương trình

function ngto(n: longint): boolean;

var i: longint;

begin

nguyento:=false;

for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do

if n mod i = 0 then exit;

ngto:=true;

end;

var

n,i,j,a,d: longint;

f1,f2:text;

begin

assign(f1,'souoc.inp'); reset(f1);readln(f1,n);

assign(f2,'souoc.out'); rewrite(f2);

d:=1;

for i:=2 to n do if ngto(i) then

begin

a:=0;

j:=i;

while (j<=n) do

begin

a:=a+n div j;

j:=j*i;

end;

10d:=d*(a+1);

end;

writeln(f2,d-1);

Close(f1);

Close(f2);

end.

Bài toán 4: Số chữ số 0 tận cùng.

Cho N giai thừa. Hãy cho biết N! có tận cùng bao nhiêu chữ số 0.

Thuật toán:

Tương tự thuật toán của bài 2. Tuy nhiên khi phân tích N! ra tích của các

thừa số nguyên tố ta chỉ quan tâm đến 5p mà thơi. Số chữ số 0 tận cùng của N!

chính là số mũ của số 5 trong phân tích.

Ví dụ: 15!= 211.53.72.11.13. thì số chữ số 0 tận cùng bằng 3.

Đoạn chương trình:

Function tc(N:longint): longint;

Var a, j: byte;

Begin

j:=5;

while (j<=n) do

begin

a:=a+n div j;

j:=j*5;

end;

tc:=a;

end;

Bài tốn 5: Khơng chứa chính phương

Một số ngun gọi là khơng chứa chính phương nếu nó khơng chia hết

cho bất ký số nguyên nào dạng x2 với x > 1.

Yêu cầu: Cho số nguyên n (1 ≤ n ≤ 10 13). Hãy tìm ước lớn nhất khơng chứa

chính phương của n. Lưu ý là 1 và n cũng là ước của n.

Dữ liệu vào: Vào từ file văn bản CP.INP gồm nhiều tests, mỗi test cho trên một

dòng chứa số nguyên n.

Dữ liệu ra: Đưa ra file văn bản CP.OUT, kết quả mỗi test đưa ra trên một dòng.

CP.INP

CP.OUT

9

3

20

10

11Thuật toán:

- Nếu làm bài toán này theo đúng định nghĩa của bài đưa ra (hay làm theo

cách tự nhiên) thì chỉ qua được những test nhỏ.

- Để giải quyết triệt để bài tốn tìm ước khơng chứa chính phương của N

ta phân tích N thành tích các thừa số nguyên tố, ước lớn nhất thỏa mãn yêu cầu

của bài là tích các thừa số ngun tố.

Ví dụ N=2i3j5k thì ước lớn nhất khơng chứa chính phương là 2.3.5

Chương trình:

Const max=10000;

function ngto(n: longint): boolean;

var i: longint;

begin

nguyento:=false;

for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do

if n mod i = 0 then exit;

ngto:=true;

end;

var

n,i,j,a: longint;

f1,f2: Text;

us:int64;

nt: array[1..max] of longint;

begin

Assign(f1,’CP.INP’); Reset(f1);

Assign(f2,’CP.OUT’); Rewrite(f2);

Readln(f1,n);

for i:=2 to sqrt(N) do if ngto(i) then

begin

a:=0;

j:=i;

while (j<=n) do

begin

a:=a+n div j;

j:=j*i;

end;

nt[i]:=a;

us:=us*i;

end;

Write(f2,us);

Close(f1);

Close(f2);

end.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 17

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×