Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đánh giá thực trạng chuyền bóng cao tay trước mặt của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Định 2

2 Đánh giá thực trạng chuyền bóng cao tay trước mặt của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Định 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

riêng và của khối 12 nói chung.

Chuyền bóng cao tay trước mặt là một kỹ thuật cơ sở để phối hợp và

phát triển các kĩ thuật khác. Tạo khả năng thực hiện phối hợp hoạt động

chiến thuật khác nhau, tự tin hơn, chuẩn xác hơn.

Để đánh giá hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao chính diện của học

sinh khối 12, sáng kiến kinh nghiệm tiến hành thống kê hiệu quả chuyền

bóng trong một lớp tiêu biểu là lớp 12B3 mà tơi trực tiếp giảng dạy

Kết quả được trình bày ở bảng sau:

Bảng 2.1: Kết quả thống kê mức độ sử dụng

và hiệu quả của kỹ thuật chuyền bóng

Số

lần

Hiệu suất

Số tiết Kỹ thuật chuyền bóng

Tỷ lệ %

Hiệu quả

thực hiện

%

Cao tay trước mặt

1550

40,3

258

16,7

16

Chuyền bóng thấp tay 1450

37,9

310

21,3

Các dạng khác

838

21,8

225

26,83838

100%

793

Qua thống kê tại bảng 2.1 cho thấy trong 15 tiết học Giáo Dục

Thể Chất trường THPT Yên Định 2 ở lớp 12B3 tôi thấy học sinh sử

dụng kỹ thuật chuyề n bó ng cao tay trướ c mặ t và chuyề n bóng thấ p

tay. Với số lần thực hiện là 1550 lần chuyề n bóng cao tay trướ c mặ t

chiế m tỷ lệ 40,3 % tổng số lần chuyề n bóng hiệ u quả là 258 đạt

hiệu suất là 16,7% và chuyề n bóng thấ p tay được thực hiện 1450 lần

chiếm tỷ lệ 37,9% tổng số lần chuyề n bóng hiệ u quả là 310 lầ n đạt

hiệ u suất 21,3%. Các dạng chuyề n khác với số lần thực hiện là 838

lần chuyề n bóng chiếm tỷ lệ 21,8% tổng số lần chuyề n bóng hiệ u

quả 225 điểm đạt hiệu suất là 26,8%.

Những kết quả thống kê ở bảng trên cùng với việc quan sát

thực tiễn trong quá trình giảng dạy và tập luyện. Thì kĩ thuậ t

chuyề n bó ng cao tay trướ c mặ t và chuyền bóng thấp tay của học

sinh là rất yếu.

Trong quá trình theo dõi tơi thấy những điểm sai thường mắc

của học sinh.

Tiế p xú c bó ng xa ngườ i hoặ c thự c hiệ n chuyề n bó ng trong

trạ ng thá i di độ ng khơng có giai đoạ n dừ ng.

- Tiế p xú c bó ng quá cao hoặ c quá thấ p, hì nh tay rộ ng, ngó n

cá i xoay ra trướ c, khi chuyề n hay bị lọ t bó ng ( học sinh do sợ khi

11tiế p xú c bó ng hay có phả n xạ như chố ng đỡ ).

- Độ ng tá c cò n giậ t cụ c, chưa phố i hợ p nhị p nhà ng toà n thân

khi chuyề n bó ng, hai tay chưa vươn hế t khi chuyề n bó ng đi.

- Động tác khi tiếp xúc bóng hỗn xung nhiều dẫn tới dính

bóng.

Trên đây là một số những sai lầm mà trong quá trình giảng dạy

mắc phải, đó là cơ sở chung để sáng kiến kinh nghiệm của tôi được

tiến hành, xác định những yếu tố ảnh hưởng và có phương hướng lựa

chọn những bài tập phù hợp khắc phục những sai lầm đó trong giảng

dạy hôm nay và giai đoạn sau.

2.2.3. Thực trạng về nội dung và thời lượng giảng dạy mơn bóng chuyền

không nhiều từ 16 - 18 tiết cho mỗi năm học. Lớp 12 là năm giảng dạy tự

chọn mơn bóng chuyền đi vào giai đoạn cuối nhằm ổn định hoàn thiện cho

học sinh động tác chuyền bóng cao tay và các động tác kỹ thuật khác.

2.2.4.Nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả giảng dạy kỹ thuật chuyền bóng

cao tay trước mặt cho học sinh.

Từ thực trạng nêu trên, cho phép xác định những nguyên nhân cơ bản hạn

chế hiệu quả giảng dạy của kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt cho học sinh.

- Hệ thống các bài tập huấn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay chưa đa

dạng.

- Các giáo án tập trung vào giảng dạy nhiều nội dung của các môn thể

thao khác trong một tiết học nên học sinh nắm bắt được kỹ thuật của mơn bóng

chuyền chưa được hiệu quả như ý muốn của giáo viên.

- Các bài tập bổ trợ chun mơn ít sử dụng, hình thức nghèo nàn khơng

mang tính trực quan.

- Để có cơ sở thực tiễn đảm bảo tính khách quan trong q trình sáng kiến

kinh nghiệm, tơi tiến hành phỏng vấn các giáo viên có kiến thức chuyên sâu về

các yếu tố ảnh hưởng tới việc hoàn thiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt,

kết quả thu được chúng tơi trình bày ở bảng 2.3: ( do nhà trường THPT n

Định 2 tổ thể dục quốc phòng chỉ có 5 giáo viên)

Bảng 2.3: Kết quả phỏng vấn xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu

quả chuyền bóng cao tay trước mặt( n = 5 )

Số

người

STT

Kết Quả Nội Dung

Tỷ lệ %

đồng ý

1

Khả năng phối hợp vận động

5

100

2

Sức bật

5

100

123

4

5

6

7

8

9

10Sức nhanh

Khéo léo

Cảm giác khơng gian

Tâm lí

Kỹ thuật chuyền bóng

Điều kiện bên ngồi

Thể hình cao

Phản ứng động tác5

5

4

4

5

3

2

2100

100

80

80

100

60

40

40Kết quả phỏng vấn đã lựa chọn được 7 yếu tố cơ bản chiếm 80% số người

được hỏi tán thành trở lên;

1.Khả năng phối hợp vận động

2.Sức bật

3.Sức nhanh

4.Khéo léo

5.Cảm giác khơng gian

6.Tâm lí

7.Kỹ thuật chuyền bóng

Đây là tiền đề cho việc lựa chọn bài tập ứng dụng phục vụ cho việc thực

hiện nhiệm vụ giảng dạy.

2.3 Các giải pháp lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao khả năng chuyền

bóng cao tay trước mặt cho học sinh khối 12

2.3.1.Nguyên tắc lựa chọn bài tập nhằm nâng cao khả năng chuyền bóng

cao tay trước mặt

Để đảm bảo hiệu quả giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm của tôi đưa ra

nguyên tắc lựa chọn các bài tập nhằm mục đích phù hợp với u cầu của cơng

tác giảng dạy chun mơn:

Ngun tắc 1: Đảm bảo tính khả thi

- Bài tập phải phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh

- Bài tập phải phù hợp với trình độ thể lực của học sinh

- Phải có đủ ở mức tối thiểu phương tiện và cơ sở vật chất để triển khai

Nguyên tắc 2 : Đảm bảo tính khoa học

- Hệ thống bài tập phải có tác động chuyên biệt phát triển khả năng

chuyền bóng cao tay trước mặt.

- Phải có cấu trúc hợp lý đảm bảo tính tuần tự, tính hệ thống trong giảng dạy

- Có lượng vận động và độ khó phù hợp với thể lực, khả năng tiếp thu

13của học sinh THPT.

Nguyên tắc 3 : Đảm bảo tính thực tiễn

- Bài tập phải có tác dụng giải quyết mục đích đề ra

- Bài tập phải được lựa chọn trên cơ sở phân tích những tồn tại của công

tác giảng dạy của tôi.

- Bài tập phải phù hợp với điều kiện triển khai tập luyện cả lớp học đang

thực nghiệm và ứng dựng được cho các lớp học khác, khối học khác.

- Bài tập phải có tác dụng trực tiếp và hiệu quả nâng cao khả năng chuyền bóng

cao tay trước mặt cho học sinh.

2.3.2.Cở sở lựa chọn bài tập nhằm nâng cao khả năng chuyền bóng cao tay

trước mặt của học sinh khối 12

Để đảm bảo tính khách quan trong việc lựa chọn các bài tập chúng tôi đã

tiến hành lấy ý kiến các giáo viên bộ mơn thu được kết quả, trình bày ở bảng

3.1:

Bảng 3.1 Kết quả lấy ý kiến các giáo viên trong tổ thể dục quốc phòng.

(n= 5)

STT

Số người Tỷ lệ

Nội dung bài tập

tán thành %

1Nằm sấp chống đẩy42Nằm sấp 2 chân cố định ưỡn lưng liên tục3Nằm ngửa 2 chân cố định gập bụng liên tục4Đứng trên hố cát bật nhảy rút gối liên tục5Bật cóc6Nhảy dây7Chuyền bóng mơ phỏng ( khơng bóng )8Chuyền bóng vào tường9Chuyền bóng nhồi vào tường10Tự tung bóng và chuyền bóng

148048048048036024036048048048011Chuyền bóng qua lại giữa 2 người12Chuyền bóng kết hợp với kỹ thuật khác13Chuyền bóng liên tục14Một người phục vụ đỡ bóng sau đó người tập di

4

chuyển tới vị trí có bóng chuyền

Di chuyển chuyền bóng ở các vị trí trên sân

2155100240480

80

40Từ kết quả ở bảng 3.1 đã lựa chọn được 10 bài tập với số phiếu tán thành

73% trở lên cho rằng chúng có tác dụng nâng cao khả năng chuyền bóng cao tay

trước mặt cho học sinh lớp 12B3 và ứng dụng cho toàn khối cùng các khóa học

khác.

Bài tập 1:

Bài tập 2:

Bài tập 3:

Bài tập 4:

Bài tập 5:

Bài tập 6:

Bài tập 7:

Bài tập 8:

Bài tập 9:

Bài tập 10:Nằm sấp chống đẩy

Nằm sấp 2 chân cố định ưỡn lưng liên tục

Nằm ngửa 2 chân cố định gập bụng liên tục

Đứng trên hố cát bật nhảy rút gối liên tục

Chuyền bóng vào tường

Chuyền bóng nhồi vào tường

Tự tung bóng và chuyền bóng

Chuyền bóng qua lại giữa 2 người

Chuyền bóng liên tục

Một người phục vụ đỡ bóng sau đó người tập di

chuyển tới vị trí có bóng chuyền

Với 10 bài tập này sẽ được đưa vào ứng dụng trong 2 tháng tương đương với

khoảng thời gian 16 tiết tại nhóm học sinh thực nghiệm lớp 12B3 học tự chọn

bóng chuyền hồn thiện của trường THPT n Định 2.

3.3. Đảm bảo cho tính khách quan trong quá trình tiến hành làm sáng kiến kinh

nghiệm giúp tơi đưa ra những kết luận. Tôi đã tiến hành ở hai nhóm thực nghiệm

mỗi nhóm 24 học sinh ở lớp 12B3 với sự lựa chọn mang tính cân đối ngẫu nhiên

chia đều giữa nam và nữ trong lớp học.

- Nhóm thực nghiệm: Học tập theo kế hoạch nội dung áp dụng của 10 bài tập đã

được lựa chọn vào trong giáo án đang học.

- Nhóm đối chiếu tơi cho học tập theo kế hoạch của giáo án hiện hành.

- Sau khi tiến hành giảng dạy cho học sinh 16 tiết: Tiến hành kiểm tra năng lực

của học sinh của tôi giảng dạy ở lớp 12B3 trường THPT Yên Định 2.

15Thông qua 2 test sau:

*Test một: Chuyền bóng cao tay trước mặt từ vị trí số 3 sang vị trí số 4

thực hiện 6 lần liên tục (hình a)

43Hình a

*Test hai: Chuyền bóng cao tay trước mặt từ vị trí số 3 sang vị trí số 2

thực hiện 6 lần liên tục (hình b)32Hình b

- Kết quả đối chiếu của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chiếu ở test một

Bảng 3.2

Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm

Kết quả

Tần số

Tỷ lệ %

Tần số

Tỷ lệ %

2

1,4

26

18

Tốt

65

45,1

88

61

Đạt

77

53,5

30

21

Hỏng

144

100%

144

100%

Tổng cột

- Kết quả đối chiếu của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chiếu ở test hai

Bảng 3.3

Kết quả

Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm

16Tốt

Đạt

Hỏng

Tổng cộtTần số

5

68

71

144Tỷ lệ %

3,5

47

49,5

100%Tần số

28

93

23

144Tỷ lệ %

19,5

64,5

16

100%Như vậy thơng qua hai bảng trên ta thấy rõ đó là:

+ Ở test một và test hai nếu nhóm đối chiếu (học tập theo kế hoạch của giáo án

hiện hành) thì mực độ đạt được kết quả (ở mức độ tốt và đạt) là chưa cao chỉ

chiếm 46,5% ở test một và 50,7% ở test hai.

+ Ở test một và test hai nếu nhóm thực nghiệm (học tập theo kế hoạch của ứng

dụng 10 bài tập lựa chọn) mức độ đạt được kết quả (ở mức độ tốt và đạt) chiếm

tỷ lệ test một 79% và test hai 84%.

Như vậy so sánh hai thực nghiệm, kết quả kiểm tra cho thấy hiệu quả chuyền

bóng cao tay trước mặt ở nhóm thực nghiệm áp dụng 10 bài tập đã được lựa

chọn vào trong giáo án giảng dạy là tốt hơn rất nhiều so với nhóm đối chiếu học

tập theo kế hoạch của giáo án hiện hành.

2.3.4. Ứng dụng các bài tập

Sau khi đã xác định được hiệu quả thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay

trước mặt của 2 nhóm thì tiến hành thực nghiệm.

Trong 10 bài tập đã lựa chọn để đưa vào thực nghiệm được phân ra làm 2

nhóm sau:

- Nhóm bài tập thể lực: Gồm các bài tập nâng cao thể lực và phát triển

sức bật, các tố chất vận động. Trong đó bao gồm cả bài tập có bóng và bài tập

khơng bóng.

- Nhóm bài tập hồn thiện và nâng cao kỹ thuật.

Để sắp xếp những bài tập này vào trong các phần của mỗi buổi học một

cách hợp lý và khoa học tôi phân thành như sau:

- Đối với bài tập nâng cao kỹ thuật thì tập vào đầu hoặc giữa phần cơ bản

của tiết học, tùy theo mục đích và đặc điểm của tiết học.

- Bài học nâng cao thể lực và sức bật, tố chất vận đơng thì tập vào phần

cuối hoặc kết thúc phần cơ bản của tiết học.

Bảng 3.4: Tiến độ tập luyện 2 tháng ( 8 tuần = 16 tiết)

TuầnStt

Giáo án1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0Nội dung

176

1

11

27

1

31

48

1

51

6Bài tập 1: Nằm sấp chống đẩy

Bài tập 2: Nằm sấp 2 chân cốBài tập 3:Bài tập 4:Bài

5:

Bài

6:

Bài

7:

Bài

8:

Bài

9:

Bài

10:tập

tập

tập

tập

tậpđịnh ưỡn lưng liên

tục

Nằm ngửa 2 chân cố

định gập bụng liên

tục

Đứng trên hố cát bật +

nhảy rút gối liên tục

Chuyền bóng vào +

tường

Chuyền bóng nhồi +

vào tường

Tự tung bóng và +

chuyền bóng

Chuyền bóng qua lại +

giữa 2 người

Chuyền bóng liên tục ++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++tập Một người phục vụ

đỡ bóng sau đó người

tập di chuyển tới vị

trí có bóng chuyền+++++++++++++++++++2.4. Hiệu quả của sáng kiến lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao khả năng

chuyền bóng cao tay trước mặt cho học sinh khối 12.

Thông qua các test trên đây và qua q trình giảng dạy tơi thấy rằng hiệu

quả thực hiện kĩ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt của học sinh lớp 12 được

nâng cao rõ rệt, được đồng nghiệp và nhà trường đánh giá cao.

Qua bảng tiến độ tập luyện, tôi tiến hành đưa vào giảng dạy trong nội

dung tự chọn bóng chuyền cho học sinh lớp 12B3. Hiệu quả thực hiện kỷ thuật

chuyền bóng cao tay trước mặt của hai nhóm (nhóm thực nghiệm và nhóm đối

chiếu) sau 16 tiết học đã được minh chứng cụ thể, thông qua các buổi học trực

tiếp được giảng dạy, trực quan tiếp xúc.

Thông qua các test để kiểm tra đánh giá ở bảng 3.2. Bảng 3.3 thì thành

tích của nhóm thực nghiệm thì thành tích của nhóm thực nghiệm hơn hẳn thành

tích của nhóm đối chứng.18Từ kết quả này tôi rút ra một trong những kinh nghiệm sử dụng vào trong

giảng dạy khối 12 nói riêng và các khối khác nói chung, ở trong thời gian nghiên

cứu là có tác dụng nâng cao hơn so với cách giảng dạy truyền thống như lâu nay

tôi vẫn giảng dạy.

3. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

3.1.Kết luận:

Từ những kết quả của sáng kiến kinh nghiệm, cho phép tôi đi đến một

số kết luận và kiến nghị sau:

- Trong quá trình giảng dạy bóng chuyền tự chọn, sử dụng các kỹ thuật

tập chuyền bóng cao tay trước mặt là tương đối nhiều. Nhưng mang tính hiệu

quả chưa cao. Nguyên nhân cơ bản là:

+ Hệ thống các bài tập khả năng giả ng dạ y chuyề n bó ng cao

tay trướ c mặ t chưa đa dạng .

+ Việc sử dụng khối lượng và thời lượng của các bài tập chưa phù hợp.

+ Các bài tập bổ trợ chun mơn còn ít sử dụng, hình thức còn đơn giản

dẫn tới việc chuyển tiếp các kỹ năng còn hạn chế, ảnh hưởng đến tính chính xác

của từng chi tiết động tác và quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo.

+ Thể hình và thể lực của học sinh thấp nên bị ảnh hưởng tới hiệu quả kĩ

thuật chuyền bóng cao tay trước mặt.

- Qua quá trình tiến hành sáng kiến kinh nghiệm đã lựa chọn được 10 bài

tập nhằm nâng cao khả năng chuyền bóng cao tay trước mặt cho học sinh lớp

12B3 nói riêng và học sinh khối 12 nói chung của trường THPT Yên Định 2.

Các bài tập bao gồm:

Bài tập 1:

Nằm sấp chống đẩy

Bài tập 2:

Nằm sấp 2 chân cố định ưỡn lưng liên tục

Bài tập 3:

Nằm ngửa 2 chân cố định gập bụng liên tục

Bài tập 4:

Đứng trên hố cát bật nhảy rút gối liên tục

Bài tập 5:

Chuyền bóng vào tường

Bài tập 6:

Chuyền bóng nhồi vào tường

Bài tập 7:

Tự tung bóng và chuyền bóng

Bài tập 8:

Chuyền bóng qua lại giữa 2 người

Bài tập 9:

Chuyền bóng liên tục

Bài tập 10:

Một người phục vụ đỡ bóng sau đó người tập di

chuyển tới vị trí có bóng chuyền

3.2.Bài học kinh nghiệm:

Từ kết quả thu được của sáng kiến kinh nghiệm tôi đưa ra một số bài học

kinh nghiệm sau:

Hệ thống các bài tập nhằm nâng cao khả năng chuyền bóng cao tay trước

mặt đã thử nghiệm và bước đầu được khẳng định là có hiệu quả. Sau q trình

19thực nghiệm chúng tôi hy vọng các tiết học đã được lựa chọn sẽ được đưa vào

công tác giảng dạy, huấn luyện cho học sinh lớp 12 nói chung và các khối còn

lại nói riêng trong trường tơi.

Từ đó khẳng định rằng các bài tập mà sáng kiến lựa chọn tiến hành trong

quá trình giảng dạy ở lớp 12B3 và ứng dụng cho tồn khối học. Có tác dụng

nâng cao khả năng chuyền bóng cao tay trước mặt.

Do thời gian sáng kiến kinh nghiệm có hạn và trình độ chun mơn của

đối tượng là học sinh nhà trường còn hạn chế, chỉ thử nghiệm được một số bài

tập nhằm nâng cao khả năng chuyền bóng cao tay trước mặt. Nếu điều kiện cho

phép sáng kiến kinh nghiệm tiếp tục được nghiên cứu ở quy mô rộng và sâu

hơn.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊThanh Hóa, ngày 20 tháng 05 Năm 2019

Tơi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh

nghiệm của mình viết, khơng sao chép nội

dung của người khác.

NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾNHà Viết Lượng20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đánh giá thực trạng chuyền bóng cao tay trước mặt của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Định 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×