Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI Attention: Waylon Concert Hall Guests (Khách vào phòng hòa nhạc Waylon xin hãy chú ý) • Ticket holders (người giữ vé) đến late (muộn) sẽ không be admitted to (được chấp nhận đi vào) auditorium (hội trường) cho đến kh

PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI Attention: Waylon Concert Hall Guests (Khách vào phòng hòa nhạc Waylon xin hãy chú ý) • Ticket holders (người giữ vé) đến late (muộn) sẽ không be admitted to (được chấp nhận đi vào) auditorium (hội trường) cho đến kh

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU HỌC TỪ VỰNG ĐỌC HIỂU CHÊMSau một thời gian đăng bài trên nhóm TOEIC và nhận được nhiều hưởng

ứng tích cực từ các bạn, tớ quyết định tổng hợp lại và xuất bản ra bộ tạp chí

học từ vựng siêu trí nhớ, siêu đẹp để giúp các bạn ôn lại có hệ thống hơn.

Các bài đọc đều được tớ nhặt ra từ bộ ETS đảm bảo từ vựng chuẩn đề thi

thật. Trong tương lai, tớ sẽ phát triển bộ này dài dài hơn nữa để phục vụ

các sĩ tử đang ơn thi TOEIC muốn đổi gió học từ vựng và đọc hiểu theo

phương pháp mới. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ!

Thank you for reading!

NGƯỜI SOẠN

HƯƠNG QUẾ ĐỖHƯƠNG QUẾ ĐỖBÀI 1PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI

Kính gửi Mr.Tang:

Cảm ơn bạn stopping by (ghé thăm) tại our booth (gian hàng của chúng tôi) tại Cuộc hội nghị thương mại quốc tế Fibre Optics ở

Sydney vào tháng trước. Tơi enjoyed (rất thích) bàn với bạn về your career interests (các mối quan tâm nghề nghiệp của bạn).

Như tôi mentioned (đã đề cập) lúc chúng ta nói chuyện, cơng ty của chúng tơi hiện tại trong the process (quá trình) của launching

(việc phát hành) operations (các hoạt động) trong Nam Mỹ xuyên qua phòng làm việc Buenos Aires soon-to-open (sắp mở) của

chúng tơi. Do đó chúng tơi rất quan tâm tới individuals (các cá nhân) có năng lực ngôn ngữ Tây Ban Nha giống như bạn. Nếu chúng

tôi tạo cơ hội cho bạn công việc này, trước hết chúng tôi muốn mời bạn tới headquarters (trụ sở chính) của chúng tơi ở New Delhi

liên quan đến khóa học đào tạo trong 3 tuần để bạn familiarize (quen thuộc) với business model (mơ hình kinh doanh) và products

(các sản phẩm) của công ty chúng tôi.

Nếu bạn muốn pursue (theo đuổi) opportunity (cơ hội này), xin vui lòng gửi cho tôi bản résumé (CV) của bạn khi bạn thấy earliest

convenience (thuận tiện nhất). Tơi sẽ gửi nó tới một trong division managers (các giám đốc phân khu) để arrange (sắp xếp)

interview (phỏng vấn). Nếu bạn có bất cứ những câu hỏi nào, xin vui lòng khơng hesitate (ngần ngại) để contact (liên lạc) tơi.PHẦN 2: TỰ ĐỐN NGHĨA

Kính gửi Mr.Tang:

Cảm ơn bạn stopping by tại our booth tại Cuộc hội nghị thương mại quốc tế Fibre Optics ở Sydney vào tháng trước. Tôi

enjoyed bàn với bạn về your career interests.

Như tơi mentioned lúc chúng ta nói chuyện, cơng ty của chúng tôi hiện tại trong the process của launching operations

trong Nam Mỹ xuyên qua phòng làm việc Buenos Aires soon-to-open của chúng tơi. Do đó chúng tơi rất quan tâm tới

individuals có năng lực ngơn ngữ Tây Ban Nha giống như bạn. Nếu chúng tôi tạo cơ hội cho bạn công việc này, trước hết

chúng tôi muốn mời bạn tới headquarters của chúng tôi ở New Delhi liên quan đến khóa học đào tạo trong 3 tuần để bạn

familiarize với business model và products của công ty chúng tơi.

Nếu bạn muốn pursue opportunity, xin vui lòng gửi cho tôi bản résumé của bạn khi bạn thấy earliest convenience. Tơi

sẽ gửi nó tới một trong division managers để arrange interview. Nếu bạn có bất cứ những câu hỏi nào, xin vui lòng

khơng hesitate để contact tơi.

PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7

Dear Mr. Tang:

Thank you for stopping by our booth at the International Fibre Optics Trade Conference in Sydney last month. I enjoyed

speaking to you about your career interests.

As I mentioned when we spoke, our company is currently in the process of launching operations in South America through our

soon-to-open Buenos Aires bureau. We are thus very interested in individuals with Spanish-language skills such as yours. If we

were to offer you employment, we would first invite you to our headquarters in New Delhi for a three-week training course to

familiarize you with our company’s products and business model.

If you would like to pursue this opportunity, please send me your resume at your earliest convenience. I will then send it on to

one of the division managers to arrange an interview. If you have any questions, please do not hesitate to contact me.PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI

BÀI 2

Thưa ơng Mackert;

Vì bạn là valued customer (khách hàng quý) của Maier Menswear, tôi muốn bạn là một trong những người đầu tiên biết về new customer rewards card (thẻ phần

thưởng khách hàng mới) của chúng tơi, một incentive program (chương trình khuyến khích) reward (thưởng cho) frequent customer (khách hàng thường xuyên) mua

hàng tại cửa hàng của chúng tôi. Khi bạn đã hoàn thành the enclosed membership enrollment form (mẫu đăng ký thành viên được đính kèm) và gửi lại cho customer

service department (bộ phận dịch vụ khách hàng), họ sẽ gửi cho bạn reward card (thẻ phần thưởng). Sau đó, chỉ cần bring (mang theo) thẻ này và bắt đầu reaping

(tận dụng) những benefit (lợi ích). Mỗi lần bạn sử dụng thẻ phần thưởng tại một trong các cửa hàng của chúng tôi, bạn sẽ nhận được rebate (khoản chiết khấu) 5% cho

các select purchase (hàng mua có chọn lọc). Tơi hy vọng bạn sẽ take advantage of (tận dụng lợi thế) của the beneficial program (chương trình hữu ích này) và apply

for (nộp đơn) xin làm membership (tư cách thành viên) ngày hơm nay.

Chương trình thẻ phần thưởng khách hàng của Maier sẽ launch (ra mắt) vào ngày 7 tháng 6 với customer appreciation hour (giờ tri ân khách hàng) tại một số select

store (cửa hàng chọn lọc), bao gồm beverages (đồ uống) miễn phí, snacks (đồ ăn vặt) và door prizes (giải thưởng tại cửa) từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối. Nếu bạn có bất kỳ

câu hỏi nào về chương trình thẻ phần thưởng, vui lòng liên hệ với customer service department (bộ phận dịch vụ khách hàng) theo số (02) 9452 2244 hoặc e-mail

rewards@maiersmenswear.com.au. Bạn cũng có thể ghé thăm bất kỳ địa điểm cửa hàng nào của Maier để complete (hoàn thành) enrollment (việc đăng ký) của bạn

hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.maiermenswear.com.au để biết thêm thông tin hoặc đăng ký trực tuyến. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã trở thành loyal

customer (khách hàng trung thành) của Maier Menswear!

PHẦN 2: TỰ ĐỐN NGHĨA

Thưa ơng Mackert;

Vì bạn là valued customer của Maier Menswear, tôi muốn bạn là một trong những

người đầu tiên biết về new customer rewards card của chúng tôi, một incentive

program để reward frequent customer mua hàng tại cửa hàng của chúng tơi. Khi

bạn đã hồn thành the enclosed membership enrollment form và gửi lại cho

customer service department, họ sẽ gửi cho bạn reward card. Sau đó, chỉ cần

bring thẻ này và bắt đầu reaping những benefit. Mỗi lần bạn sử dụng thẻ phần

thưởng tại một trong các cửa hàng của chúng tôi, bạn sẽ nhận được rebate 5% cho

các select purchase. Tôi hy vọng bạn sẽ take advantage of của the beneficial

program và apply for xin làm membership ngày hơm nay.

Chương trình thẻ phần thưởng khách hàng của Maier sẽ launch vào ngày 7 tháng 6

với customer appreciation hour tại một số select store, bao gồm beverages miễn

phí, snacks và door prizes từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

về chương trình thẻ phần thưởng, vui lòng liên hệ với customer service department

theo số (02) 9452 2244 hoặc e-mail rewards@maiersmenswear.com.au. Bạn cũng có

thể ghé thăm bất kỳ địa điểm cửa hàng nào của Maier để complete enrollment của

bạn hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.maiermenswear.com.au để biết

thêm thông tin hoặc đăng ký trực tuyến. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã trở thành

loyal customer của Maier Menswear!PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7HƯƠNG QUẾ ĐỖDear Mr. Mackert:

Since you are a valued Maier Menswear customer, I wanted you to be among

the first to know about our new customer rewards card, an incentive program

that rewards our frequent customers for purchases made at our stores. Once

you have completed the enclosed membership enrollment form and returned it

to the customer service department, they will mail you your rewards card. Then

just bring your card with you and start reaping the benefits. Each time you use

your rewards card at one of our stores, you will receive a 5 percent rebate on

select purchases. I hope you will take advantage of this beneficial program and

apply for membership today.

Maier’s customer rewards card program will launch on 7 June with a customer

appreciation hour at select stores, including free beverages, snacks, and door

prizes from 7 P.M. to 8 P.M. If you have any questions about the rewards card

program, please contact customer service at (02) 9452 2244 or e-mail

rewards@maiersmenswear.com.au. You may also visit any Maier’s store

location to complete your enrollment or visit our Web site at

www.maiermenswear.com.au for more information or to sign up online. Thank

you again for being a valuable Maier Menswear customer!BÀI 3

PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO

KIỂU DO THÁI

Anh Gonzalez thân mến:

Cảm ơn bạn đã gửi cho chúng tôi your

application (đơn ứng tuyển của bạn)

cho the junior accounting position (vị

trí nhân viên kế tốn sơ cấp). Your

résumé (sơ yếu lý lịch-CV của bạn) sẽ

evaluated (được đánh giá) initially

(ban đầu) bởi hai senior staff

members (nhân viên cấp cao). Nếu

bạn selected (được chọn) để phỏng

vấn, Estela Morales, our personnel

officer (nhân viên nhân sự của chúng

tôi), sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại.

Vào thời điểm đó chúng tơi sẽ cần có 3

cái tên và địa chỉ cho reference (việc

tham khảo).

Như bạn requested (đã yêu cầu),

enclosed (được kèm theo) là một bản

sao annual report (báo cáo hàng năm)

gần đây nhất của chúng tôi. Cảm ơn

bạn đã interest (quan tâm) đến Tập

đồn Ngân hàng Thế giới.PHẦN 2: TỰ ĐỐN NGHĨA

Anh Gonzalez thân mến:

Cảm ơn bạn đã gửi cho chúng tôi

your application cho the junior

accounting position. Your résumé

sẽ evaluated lúc initially bởi hai

senior staff members. Nếu bạn

selected để phỏng vấn, Estela

Morales, our personnel officer, sẽ

liên hệ với bạn qua điện thoại. Vào

thời điểm đó chúng tơi sẽ cần có 3

cái tên và địa chỉ cho reference.

Như bạn requested, enclosed là

một bản sao annual report gần đây

nhất của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã

interest đến Tập đoàn Ngân hàng

Thế giới.HƯƠNG QUẾ ĐỖPHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7

Dear Mr. Gonzalez:

Thank you for sending us your

application for the junior

accounting position. Your resume

will initially be evaluated by two

senior staff members. If you are

selected for an interview, Estela

Morales, our personnel officer, will

contact you by telephone. At that

time we will need to have the

names and addresses of three

references.

As you requested, enclosed is a

copy of our most recent annual

report. Thank you for your interest

in World Banking Corporation.BÀI 4

HƯƠNG QUẾ ĐỖPHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI

Hãy present (xuất trình) this pass (thẻ thơng hành này) để receive (nhận) được một complimentary visit (chuyến ghé thăm miễn phí)

tới

Trung tâm thể dục dòng Blue River

Chỉ có Valid (hiệu lực) cho first-time visitors (các khách tham quan đầu tiên)

Guests (Các khách thăm) phải ít nhất 18 tuổi hoặc accompanied (đi kèm) với một người lớn.

Các khách khăm phải attend (tham dự) an information session (một buổi họp thông tin) cùng với a staff member (1 nhân viên) để

receive (nhận được) a tour of the facility (một chuyến thăm quan cơ sở vật chất) và learn (tìm hiểu) về membership options (các tùy

chọn hội thành viên)

Chỉ có Valid (hiệu lực) during (trong suốt) limited hours (khoảng thời gian giới hạn):

Từ thứ 3 đến Thứ 5: 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ 7: 10 giờ sáng đến 3h chiều

Blue River là premier fitness center (trung tâm thể dục đầu tiên) từ lâu đời của Detroit, giúp đỡ members of all ages (những thành

viên ở mọi lứa tuổi) và quan tâm để improve (cải thiện) sức khỏe của họ. Cho dù bạn là a novice (một người mới) mong muốn bắt đầu

a fitness routine (một thói quen thể dục) hay a fitness expert (1 chuyên gia thể hình) tìm kiếm new challenges (những thử thách mới),

Blue River sẽ giúp bạn attain (đạt được) your goals (những mục tiêu của bạn).PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA

Hãy present this pass để receive được một complimentary visit tới

Trung tâm thể dục Blue River

Chỉ có Valid cho first-time visitors.

Guests phải ít nhất 18 tuổi hoặc accompanied với một người lớn.

Các khách khăm phải attend an information session cùng với a staff member để receive a tour of the facility và learn về membership options.

Chỉ có Valid during limited hours:

Từ thứ 3 đến Thứ 5: 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ 7: 10 giờ sáng đến 3h chiều

Blue River là premier fitness center từ lâu đời của Detroit, giúp đỡ members of all ages và quan tâm để improve sức khỏe của họ. Cho dù bạn là a

novice mong muốn bắt đầu a fitness routine hay a fitness expert tìm kiếm new challenges, Blue River sẽ giúp bạn attain your goals.

PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7

Present this pass to receive one complimentary visit to

Blue River Fitness Center

• Valid for first-time visitors only.

• Guests must be at least 18 years of age or accompanied by an adult.

• Guests must attend an information session with a staff member to receive a tour of the facility and learn about membership options.

• Valid during limited hours only:

Tuesday to Thursday 10:00 A.M. - 5:00 P.M., Saturday 10:00 A.M. - 3:00 P.M.

Blue River has long been Detroit's premier fitness center, helping members of all ages and interests to improve their health. Whether you are a novice

looking to begin a fitness routine or a fitness expert seeking new challenges, Blue River will help you attain your goals.BÀI 5PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI

Nairobi, 22 tháng 1- Gupta Pramod, Chief Executive Officer (giám đốc điều hành) của Accord Airlines (công ty hàng không Accord) announced (đã thông báo) vào ngày

thứ 2 rằng công ty của anh ấy purchased (đã mua lại) hãng hàng khơng Glade Airway. Accord headquarted (có trụ sở) ở Mumbai, India và the purchase (việc thu

mua) được kỳ vọng lớn double (gấp đôi) quy mô của hãng hàng không này và extend (mở rộng) vươn tới các thị trường mới. Hầu hết routes (lộ trình đường đi) của

Accord tới các thành phố ở Asia, Great Britain,và Mỹ. Head office (Văn phòng chính) của Glade nằm ở Nairobi, và từ trụ sở Đông phi, hãng hàng không bay tới các

nước throughout (xuyên suốt) vùng còn lại của châu Phi.

Representatives (Những người đại diện) của 2 hãng hàng không nói rằng customers (hành khách) sẽ chưa notice (chú ý) về immediate changes (những thay đổi ngay

lập tức). Vẫn chưa có kế hoạch để paint (quét sơn) các máy bay hoặc redecorate (trang trí lại) interiors (nội thất bên trong). Hai công ty hàng không vẫn giữ nguyên

trang Web, baggage fees (các chi phí hành lý), và frequent-flyer programs (các chương trình khách bay thường xuyên) của riêng họ trong ít nhất trong 6 tháng tới.

Airfares (giá vé máy bay) cũng được dự kiến chưa thay đổi immediately (ngay lập tức), mặc dù spokesperson (người phát ngôn) của Accord là Amina Odyo đã nói

rằng “Điều này sẽ là aspect (khía cạnh) đầu tiên của merger (việc sát nhập) cần addressed (được giải quyết)”. Tuy nhiên, cô ấy hastened (vội vàng) nói thêm rằng “sẽ

khơng ảnh hưởng đến hành khách đã đặt vé chuyến bay trước đó.” Những vé máy bay đã được đặt mua ở cả hai hãng vẫn honored (được chấp nhận)” cơ ấy nói.

Flight attendants (Các tiếp viên hàng không) và pilots (các phi công) cho cả 2 cơng ty hàng khơng đều pleased (hài lòng) bởi việc mua ‘Tơi hi vọng tơi sẽ có thể bay

tới Nairobi”, Shiv Parida nói, một phi cơng đã làm việc với hãng Accord trong vòng 6 năm. “Tơi đã bay suốt một lộ trình khoảng 4 năm’’ anh ấy ghi chú thêm “và

expanding (việc mở rộng) sang các vùng mới sẽ giúp Accord phát triển, đồng nghĩa là opportunities (nhiều cơ hội) hơn cho tôi. Tôi luôn rất muốn ghé thăm châu Phi’’.PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA

Nairobi, 22 tháng 1- Gupta Pramod, Chief Executive Officer của Accord Airlines

Accord announced vào ngày thứ 2 rằng công ty của anh ấy purchased tuyến đường bay

Glade. Accord headquarted ở Mumbai, India và the purchase được kỳ vọng lớn

double quy mô của hãng hàng không và extend vươn tới các thị trường mới. Hầu hết

routes của Accord tới các thành phố ở Asia, Great Britain,và Mỹ. Head office của Glade

nằm ở Nairobi, và từ trụ sở Đông phi, hãng hàng không bay tới các nước throughout

vùng còn lại của châu Phi.

Representatives của 2 hãng hàng khơng nói rằng customers sẽ chưa notice về

immediate changes. Vẫn chưa có kế hoạch để paint các máy bay hoặc redecorate

interiors. Hai công ty hàng không vẫn giữ nguyên trang Web, baggage fees, và

frequent-flyer programs của riêng họ trong ít nhất trong 6 tháng tới.

Airfares cũng được dự kiến chưa thay đổi immediately, mặc dù spokesperson của

Accord là Amina Odyo đã nói rằng “Điều này sẽ là aspect đầu tiên của merger cần

addressed”. Tuy nhiên, cơ ấy hastened nói thêm rằng “sẽ không ảnh hưởng đến hành

khách đã đặt vé chuyến bay trước đó.” Những vé máy bay đã được đặt mua ở cả hai hãng

vẫn honored ” cô ấy nói.

Flight attendants và pilots cho cả 2 cơng ty hàng không đều pleased bởi việc mua ‘Tôi

hi vọng tôi sẽ có thể bay tới Nairobi”, Shiv Parida nói, một phi cơng đã làm việc với

hãng Accord trong vòng 6 năm. “Tơi đã bay suốt một lộ trình khoảng 4 năm’’ anh ấy ghi

chú thêm “và expanding sang các vùng mới sẽ giúp Accord phát triển, đồng nghĩa là

opportunities hơn cho tôi. Tôi luôn rất muốn ghé thăm châu Phi’’.HƯƠNG QUẾ ĐỖ

PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7

Nairobi, January 22 - Accord Airlines Chief Executive Officer Pramod Gupta

announced on Monday that his company has purchased Glade Airways. Accord is

headquartered in Mumbai, India, and the purchase is expected to double the size

of the airline and extend its reach into new markets. Most of Accord’s routes are

to cities in Asia, Great Britain, and the United States. Glade’s head office is in

Nairobi, and from its East African base the airline flies to countries throughout

the rest of Africa.

Representatives of the two airlines said customers would not notice many

immediate changes. There are no plans yet to paint the airplanes or redecorate the

interiors. Each airline will keep its own Web site, baggage fees, and frequent-flyer

programs for at least the next six months.

Airfares are not expected to change immediately, either, although Accord

spokesperson Amina Odoyo said that “This will be the first aspect of the merger

to be addressed.” She hastened to add, however, that there would be “no

problem” for customers who have already booked a flight. “Tickets that have

already been purchased for either airline will be honored,” she said.

Flight attendants and pilots for both airlines were pleased by the purchase. “I

hope I will be able to fly to Nairobi,” said Shiv Parida, a pilot who has worked for

Accord for six years. “I’ve been flying the same route for about four years,” he

noted, “and expanding into new areas should help Accord grow, which means

more opportunities for me. I have always wanted to visit Africa.”HƯƠNG QUẾ ĐỖBÀI 6

PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI

Shin –Young Beak on Cameras (Đánh giá của Shin-Young Beak về máy ảnh)

Vào tháng này, Shin-Young Baek của tạp chí Amateur Photography (Nghệ thuật

nhiếp ảnh nghiệp dư) selected (đã chọn ra) 3 new digital models (mẫu máy ảnh kỹ

thuật số mới) để review (đánh giá) cho readers (các độc giả) của chúng tôi. Hãy

chắc chắn xem cuốn sách gần đây nhất của Ms. Baek có tên Wild Rainbow: The

RainForest in Color.

Máy ảnh Whitehaven XPC – Chúng tôi recommend (khuyến khích) mẫu này cho

amateurs (những người nghiệp dư) người mà thích một máy ảnh ngắm và chụp.

Mặc dù nó khơng có phần cài đặt sophisticated (tinh vi) nhưng straightforward

(sự đơn giản) của nó, clear menu (danh mục rõ ràng) và màn hình lớn khiến nó

popular (phổ biến) với novice photographers (thợ chụp ảnh mới vào nghề). còn

nữa.

Máy ảnh Hoshi Smartshot 3100R- Đây là mẫu all-around favorite (ưa thích

hồn hảo) của chúng tơi do versatility (tính đa dụng) của nó. Nó dễ dàng cho

newer photographers (những nhiếp ảnh gia non tay hơn) để sử dụng nhưng cho

phép flexibility (tính linh hoạt) cao cho seasoned photographers (thợ chụp ảnh

dày dặn). Việc lựa chọn cân bằng các features (tính năng) bao gồm chức năng quay

video cơ bản, còn nữa

Máy ảnh Omniver 6.0 – Đây là mẫu mới Omniver có capacity (đủ khả năng) để

cho ra những bức ảnh đẹp cho những ai có kỹ năng cao với các máy ảnh. Chúng có

những ống kính tốt nhất trong các máy ảnh lựa chọn, nhưng less experienced

photographers (nhiều nhiếp ảnh gia ít kinh nghiệm) có thể put off (nản lòng) bởi

lack (sự thiếu sót) của automatic focus (tiêu điểm tự động). Máy ảnh này cũng

thiếu bộ nhớ chứa video, còn nữa

Nghĩ rằng bạn biết về những máy ảnh? Hãy submit (nộp) review (bản đánh giá)

của bạn và bạn có thể nhận được một năm dùng photo printing services (những

dịch vụ in ảnh).PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA

Shin –Young Beak on Cameras

Vào tháng này, Shin-Young Baek của tạp chí Amateur Photography selected 3 new

digital models để review cho readers của chúng tôi. Hãy chắc chắn xem cuốn sách

gần đây nhất của Ms. Baek có tên Wild Rainbow: The RainForest in Color.Máy ảnh Whitehaven XPC – Chúng tơi recommend mẫu này cho amateurs

người mà thích một máy ảnh ngắm và chụp. Mặc dù nó khơng có phần cài đặt

sophisticated nhưng straightforward của nó, clear menu và màn hình lớn khiến

nó popular với novice photgraphers . còn nữa.

Máy ảnh Hoshi Smartshot 3100R- Đây là mẫu all-around favorite của chúng tơi

do versatility của nó. Nó dễ dàng cho newer photographers để sử dụng nhưng cho

phép flexibility cao cho seasoned photographers. Việc lựa chọn các features cân

bằng bao gồm chức năng quay video cơ bản, còn nữa

Máy ảnh Omniver 6.0 – Đây là mẫu mới Omniver có capacity để cho ra những

bức ảnh đẹp cho những ai có kỹ năng cao với các máy ảnh. Chúng có những ống

kính tốt nhất trong các máy ảnh lựa chọn, nhưng less experienced photographers

có thể put off bởi lack của automatic focus. Máy ảnh này cũng thiếu bộ nhớ chứa

video, còn nữa

Nghĩ rằng bạn biết về những máy ảnh? Hãy submit review của bạn và bạn có thể

nhận được một năm dùng photo printing services.PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7

Shin-Young Baek on Cameras

This month, Amateur Photography Online’s Shin-Young Baek has selected three new digital models to

review for our readers. Be sure to check out Ms. Baek’s most recent book. Wild Rainbow: The Rainforest in

Color.

Whitehaven XPC - We recommend this model for amateurs who prefer a point-and-shoot camera.Though

it does not have sophisticated settings, its straightforward, clear menu and large screen make it popular with

novice photographers, more

Hoshi Smartshot 310OR-This model is our all-around favorite due to its versatility. It is easy for newer

photographers to use but allows a large amount of flexibility for seasoned photographers. Its balanced selection

of features includes basic video recording, more

Omniver 6.0-This new Omniver model has the capacity to produce beautiful shots for those who are

highly skilled with cameras. It has the best lens of any of the selected cameras, but less experienced

photographers may be put off by the lack of automatic focus.This camera also lacks video capabilities, more

Think you know cameras? Submit your own review and you could win a year of photo printing services!PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI

Các mẹo chăm sóc cây hoa của Timko’s

Hoa là những house plants (loại cây trồng trong nhà) attractive (hấp dẫn) có thể mang lại enjoyment (sự thưởng thức) hằng năm. Để đảm bảo những bông hoa của

bạn remain (duy trì) healthy (khỏe mạnh) và continue (tiếp tục) to bloom (nở rộ) quanh năm, hãy theo dõi những sự gợi ý dưới đây:

Ceramic pots (các chậu gốm) là phù hợp nhất và là những chậu duy nhất chúng tôi sử dụng tại Timko’s

Water (Tưới nước) cho cây regularly (thường xuyên). Đảm bảo sử dụng a watering can (một dụng cụ tưới nước) mà có thể reach down (chạm tới) tới soil (đất trồng).

Đừng moisten (làm ẩm) leaves (lá cây) hay flowers (những bơng hoa). Điều đó sẽ khiến chúng biến thành brown (màu nâu). For the best results (Để cho kết quả tốt

nhất), hãy sử dụng room temperature water (nước có nhiệt độ phòng) (giải thích: Nhiệt độ phòng là khoảng nhiệt độ của khơng khí mà con người đều thích nghi và

cảm thấy thoải mái khi mặc quần áo thông thường trong nhà, ước chừng khoảng 15-25 độ)

Những bông hoa chưa từng experience (trải qua) qua nhiệt độ dưới 15 độ C. Không nên đặt chúng ở vị trí nơi mà chúng có thể harmed (bị tổn hại) bởi cool air (khơng

khí lạnh)

Chỉ expose (phơi bày) các cây hoa dưới indirect sunlight (ánh sáng mặt trời gián tiếp). Direct sunlight (Ánh sáng mặt trời trực tiếp) sẽ cause (gây cho) lá cây mọc

hướng lên upward (phía trên) thay vì vươn ra outward (phía ngồi).BÀI 7PHẦN 2: TỰ ĐỐN NGHĨA

Các mẹo chăm sóc cây hoa của Timko’s

Hoa là những house plants trong nhà attractive có thể mang lại enjoyment hằng năm. Để đảm bảo những bông

hoa của bạn remain healthy và continue to bloom quanh năm, hãy theo dõi những gợi ý dưới đây:

Ceramic pots là phù hợp nhất và là những chậu duy nhất chúng tôi sử dụng tại Timko’s

Water cho cây regularly. Đảm bảo sử dụng a watering can mà có thể reach down to the soil. Đừng moisten the

leaves hay flowers. Điều đó sẽ khiến chúng biến thành brown. For the best results, hãy sử dụng room

temperature water.

Những bông hoa chưa từng experience qua nhiệt độ dưới 15 độ C. Không nên đặt chúng ở vị trí nơi mà chúng có

thể harmed bởi cool air

Chỉ expose các cây hoa dưới indirect sunlight. Direct sunlight sẽ cause lá cây mọc hướng lên upward thay vì

vươn ra outward.HƯƠNG QUẾ ĐỖPHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7

Timko's Tips For Caring For Your Florangeas

Florangeas are attractive house plants that can offer years of enjoyment. To make sure your florangeas remain healthy and

continue to bloom year-round, the following is recommended.

- Ceramic pots work the best and are the only pots we use at Timko's.

- Water the plants regularly. Make sure to use a watering can that will reach down to the soil. Do not moisten the leaves or the

flowers. This will cause them to become brown. For best results, use room temperature water.

- Florangeas should never experience temperatures below 15°C. Do not put them in a location where they may be harmed by

cool air.

- Expose the plants to indirect sunlight only. Direct sunlight will cause the leaves to grow upward instead of outward.BÀI 8

PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI

CHICAGO, mùng 5 tháng 12 - với awards (nhiều giải thưởng)

đã đạt được trong hơn 12 năm qua kể từ khi founding (thành lập),

hãng du lịch Roxina ở Chicago lại thêm vào một distinction

(huân chương) nữa: Giải thưởng NOTA. presented (được trao

tặng) bởi Đại diện tổ chức du lịch nội địa (NOTA) vào annual

Travel Fair (Ngày hội du lịch hàng năm), giải thưởng recognizes

(công nhận) công ty du lịch Roxina cho việc phát triển the most

innovative tour program (chương trình tour du lịch sáng tạo

nhất) của năm. The honor (Vinh dự này) là pleasant surpise (sự

bất ngờ thú vị) đối với local agency (công ty du lịch địa phương)

khi đem so với competitors (các đối thủ cạnh tranh) có larger

size (quy mơ lớn hơn) của nó. Cơng ty du lịch Roxina has

focused (đã tập trung) vào một loại hình du lịch unique (độc

đáo) và nó paid off (đã xứng đáng).

“Diving tourism (Du lịch lặn) used to (đã từng) là một small

niche (nhánh thị trường nhỏ), và investing in (việc đầu tư vào)

nó là một risk (sự rủi ro) đối với chúng tơi” Terry Mason, chủ

cơng ty Roxina nói. “Nhưng qua nhiều năm chúng tôi attracted

(đã thu hút) được an increasing number of customers (ngày

càng nhiều khách hàng) quan tâm tới trying something new

(việc thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ) và trải nghiệm the

thrill (cảm giác hồi hộp) khi exploring (khám phá) the

underwater universe (vũ trụ dưới nước)”. Từ khi khai trương

lần đầu, công ty du lịch Roxina đã tổ chức các tour lặn đến

unexpected places (những địa điểm bất ngờ) như Egypt,

Iceland, và Tanzina. Vào tháng 5 năm nay Scotland được thêm

tiếp vào danh sách địa điểm các tour lặn cung cấp.

Giải thưởng đã được trao tại hội chợ du lịch năm nay, cũng chính

là celebrating (lễ kỷ niệm) 10 năm của nó. Ngày hội nằm trong

leading events (những sự kiện hàng đầu) dành cho

professionals (các chuyên gia) làm việc trong ngành du lịch và

hospitality business (kinh doanh khách sạn) và held (được tổ

chức) hàng năm ở thành phố New York nơi mà NOTA đặt trụ sở

chính.PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA

CHICAGO, mùng 5 tháng 12 - với awards đã đạt

được trong hơn 12 năm qua kể từ khi founding, hãng

du lịch Roxina ở Chicago lại thêm vào một

distinction nữa: Giải thưởng NOTA. presented bởi

Đại diện tổ chức du lịch nội địa (NOTA) vào annual

Travel Fair, giải thưởng recognizes công ty du lịch

Roxina cho việc phát triển the most innovative tour

program của năm. The honor là pleasant surpise

đối với local agency khi đem so với competitors có

larger size của nó. Cơng ty du lịch Roxina has

focused vào một loại hình du lịch unique và nó paid

off .

“Diving tourism used to là một small niche, và

investing in nó là một risk đối với chúng tơi” Terry

Mason, chủ cơng ty Roxina nói. “Nhưng qua nhiều

năm chúng tôi attracted được an increasing number

of customers quan tâm tới trying something new và

trải nghiệm the thrill khi exploring the underwater

universe”. Từ khi khai trương lần đầu, công ty du lịch

Roxina đã tổ chức các tour lặn đến unexpected

places như Egypt, Iceland, và Tanzina. Vào tháng 5

năm nay Scotland được thêm tiếp vào danh sách địa

điểm các tour lặn cung cấp.

Giải thưởng đã được trao tại hội chợ du lịch năm nay,

cũng chính là celebrating 10 năm của nó. Ngày hội

nằm trong leading events dành cho professionals làm

việc trong ngành du lịch và hospitality business và

held hàng năm ở thành phố New York nơi mà NOTA

đặt trụ sở chính.HƯƠNG QUẾ ĐỖPHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7

CHICAGO, December 5 — To the

many awards earned over the 12 years since

its founding, Chicago-based Roxina Travel

can add another distinction: a NOTA Award.

Presented by the National Organization of

Travel Agencies (NOTA) at its annual Travel

Fair, the award recognizes Roxina Travel for

developing the most innovative tour program

of the year. The honor was a pleasant surprise

for the local agency given the larger size of

many of its competitors. Roxina Travel has

focused on a unique type of tourism and it

has paid off.

“Diving tourism used to be a small

niche, and investing in it was a risk for us,”

said Terry Mason, Roxina’s owner. “But over

the years we have attracted an increasing

number of customers who are interested in

trying something new and experiencing the

thrill of exploring the underwater universe.”

Since it first opened, Roxina Travel has been

organizing diving tours to unexpected places

such as Egypt, Iceland, and Tanzania. In May

of this year it added a Scotland tour to its list

of offerings.

The award was presented at this year’s

Travel Fair, which is now celebrating its 10th

year. It is among the leading events for

professionals working in the travel and

hospitality business and is held every year in

New York City, where NOTA is based.BÀI 9PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI

Attention: Waylon Concert Hall Guests (Khách vào phòng hòa nhạc Waylon xin hãy chú ý)

• Ticket holders (người giữ vé) đến late (muộn) sẽ không be admitted to (được chấp nhận đi vào) auditorium (hội trường) cho đến khi có a suitable

break (giờ giải lao thích hợp) trong suốt performance (buổi biểu diễn) và phải được dẫn tới seats (chỗ ngồi) bởi an usher (người chỉ chỗ).

• Phải turned off (tắt hết) điện thoại di động trong all performances (tất cả các buổi biểu diễn).

• Các loại cameras (máy ảnh) và video or audio recorders (máy quay video hoặc ghi âm) đều prohibited (bị cấm) trừ khi specifically authorized (được

cho phép đặc biệt) bởi the promoter (người tổ chức). Những thiết bị điện tử bị phát hiện trong buổi biểu diễn sẽ bị tịch thu giữ lại ở the box office (phòng

vé) cho đến khi kết thúc chương trình.

• Cấm đứng giữa the aisles (các lối đi) trong khi biểu diễn do các the fire regulations (quy định về hỏa hoạn).

• Smoking (Hút thuốc) bị cấm trong tồn bộ building (tòa nhà).

• Food or beverages (đồ ăn hoặc đồ uống) có thể khơng brought into (được mang vào) the auditorium (thính phòng) bất cứ lúc nào.

Hãy courteous (lịch sự) với those around you (những người xung quanh bạn) trong lúc bạn thưởng thức chương trình.PHẦN 2: TỰ ĐỐN NGHĨA

Attention: Waylon Concert Hall Guests

• Ticket holders đến late sẽ không be admitted to the auditorium cho đến khi có a suitable break trong suốt performance và phải được dẫn tới seats bởi

an usher.

• Phải turned off điện thoại di động trong all performances.

• Các loại cameras và video or audio recorders đều prohibited trừ khi specifically authorized bởi the promoter. Những thiết bị điện tử bị phát hiện trong

buổi biểu diễn sẽ bị tịch thu giữ lại ở the box office cho đến khi kết thúc chương trình.

• Cấm đứng giữa the aisles trong khi biểu diễn do các the fire regulations.

• Smoking bị cấm trong tồn bộ building.

• Food or beverages có thể khơng brought into the auditorium bất cứ lúc nào.

Hãy courteous với those around you trong lúc bạn thưởng thức chương trình.

HƯƠNG QUẾ ĐỖ

PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7

Attention: Waylon Concert Hall Guests

Ticket holders arriving late will not be admitted to the auditorium until a suitable break during the performance and must be shown to their seats by an usher.

Mobile telephones must be turned off during all performances.

Cameras and video or audio recorders of any kind are prohibited unless specifically authorized by the promoter. Those found during the performance will be held at the

box office until the end of the show.

Standing in the aisles during performances is forbidden by the fire regulations.

Smoking is prohibited throughout the building.

Food or beverages may not be brought into the auditorium at any time.

Please be courteous to those around you while you enjoy the show.PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI

Johannesburg (7/7) – Publishers (Nhà xuất bản) Jaquin announced (đã thông báo) vào hôm

thứ Sáu rằng cuốn sách mới của cô Aurelia Martino, Stars in the Sky (Những ngôi sao trên bầu

trời), sẽ released (được phát hành) vào ngày 8 tháng 9. Đây là cuốn sách thứ hai của cô

Martino, và early reviews (những nhận xét ban đầu) nói rằng readers (độc giả) are in for a

treat (chắc chắn rất vui thích). Cơ Martino, an acclaimed actress (một nữ diễn viên nổi tiếng)

từ Johannesburg, đã quyết định give up (từ bỏ) acting (sự nghiệp diễn xuất) và bắt đầu viết

sách khi cô ấy has her first child (sinh đứa con đầu lòng), Matilda, cách đây hai năm. Cơ ấy

có lẽ is best known for (được biết đến nhiều nhất) nhờ her ten-year role as the mother (vai

diễn người mẹ trong mười năm) của bộ phim truyền hình popular (nổi tiếng) Nam Phi Living

with the Monroes.BÀI 10HƯƠNG QUẾ ĐỖTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU DO THÁI Attention: Waylon Concert Hall Guests (Khách vào phòng hòa nhạc Waylon xin hãy chú ý) • Ticket holders (người giữ vé) đến late (muộn) sẽ không be admitted to (được chấp nhận đi vào) auditorium (hội trường) cho đến kh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×