Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. 2. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển GD&ĐT và đối với đào

tạo nghề

Trong khi, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp

theo hướng hiện đại. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển vấn đề đào tạo nguồn

nhân lực cần phải được đặt lên hàng đầu. Bởi lẽ, nhu cầu về lao động nghề ở các

quốc gia phát triển và đang phát triển là rất lớn. Vì thế, mỗi quốc gia trong đó có

Việt Nam cần phải hình thành hệ thống đào tạo nghề tích hợp để đáp ứng nhu cầu

đó.

Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 -2020 do Bộ LĐ-TBXH xây

dựng đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là tạo ra sự đột phá về chất lượng

dạy nghề theo hướng tiếp cận trình độ khu vực và thế giới, tăng qui mô đào tạo

nghề, gắn kết với doanh nghiệp…Nhu cầu nhân lực qua đào tạo ngày càng tăng cả

về số lượng và chất lượng, điều đó tạo nên sức ép rất lớn đối với giáo dục. Nếu

không đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo nghề thì

khơng thể đáp ứng mục tiêu đề ra.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đặt ra nhiệm vụ về giáo

dục đến năm 2015 là: Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất

lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức [17]. Mục

tiêu dạy nghề là “ đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có

năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức lương tâm

nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong cơng nghiệp, có sức khỏe nằm tạo điều kiện

cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm

hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cơng nghiệp hóa hiện đại

hóa đất nước” [24, tr1].

Điều 19, Điều 26 Luật dạy nghề 2006 về phương pháp dạy học “phương

pháp dạy nghề phải kết hợp rèn luyện năng lực thực hành nghề với trang bị kiến8thức chuyên mơn và phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc

độc lập/tổ chức làm việc theo nhóm” [24].

Ngày 04 thang 01 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã

hội đã ký Quyết định số 01/2007/QĐ-BLĐTB&XH về việc Ban hành Quy định về

chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng

nghề kèm theo các văn bản hướng dẫn xây dựng chương trình khung cho các nghề

đào tạo [2].

Ngày 26 tháng 04 năm 2011 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban hành

kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BLĐTBXH về việc ban hành chương trình

khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Cơ điện tử” bao gồm số lượng mơn học,

mơ đun là 52, trong đó có 06 môn học chung; Các môn học, mô đun đào nghề bắt

buộc là (cụ thể: Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở là 14; Các môn học, mô đun

chuyên môn nghề là 32).

Căn cứ vào quyết định số 06/2008/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ Lao động

thương binh và xã hội ngày 04 tháng 11 năm 2008 đã ban hành 3 mẫu giáo án cho

các trường dạy nghề đó là: Giáo án lý thuyết, giáo án thực hành, giáo án tích hợp.

Cho phép các trường tùy vào nội dung của mô đun học, bài học mà lựa chọn loại

giáo án thực hiện sao cho phù hợp nhất.

1. 3. Thực tế giảng dạy và nghiên cứu

Chương trình dạy nghề hiện nay phần lớn vẫn được thế kế thành các mô đun

được phối kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Nhưng việc triển khai đào tạo theo

chương trình khung mới tại các cơ sở đào tạo nghề gặp khó khăn khi thực hiện

giảng dạy các mơn học/mơ đun, ngun nhân chính là thiếu các tài liệu hướng dẫn

cụ thể, chi tiết cho việc tổ chức dạy học theo quan điểm tích hợp, tổng cục dạy

nghề đã tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo và các lớp tập huấn về dạy học tích hợp

cho các cơ sở đào tạo nghề trong cả nước và kĩ năng xây dựng, phát triển chương

9trình đào tạo theo quan điểm tích hợp, nhưng trong khn khổ thời gian ngắn, khó

khăn trên chưa được giải quyết được, giáo viên của các cơ sở đào tạo nghề vẫn

lúng túng khi triển khai giảng dạy theo quan điểm tích hợp.

Để đáp ứng được các yêu cầu càng cao của thị trường lao động trong giai

đoạn hội nhập, Khoa Điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc thành

phố Hà Nội luôn coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao khả năng

vận dụng các phương pháp dạy học mới, tiên tiến vào quá trình dạy học, đặc biệt là

dạy học mơ đun PLC theo quan điểm tích hợp, là một mơ đun điển hình trong việc

ứng dụng phương pháp dạy học mới, giúp sinh viên luôn được cập nhật kiến thức

mới, rèn luyện và nâng cao năng lực kĩ thuật. Vì vậy để đáp ứng được các mục tiêu

trên tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: “Dạy học mơ đun PLC theo quan điểm tích

hợp tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Hàn Quốc thành phố Hà Nội”cho luận

văn tốt nghiệp.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Xây dựng và triển khai bài giảng mô đun PLC theo quan điểm tích hợp nhằm nâng

cao chất lượng của q trình dạy và học.

3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

-Khách thể nghiên cứu: Q trình dạy và học mơ đun PLC theo quan điểm tích-hợp cho sinh viên trường cao đẳng nghề.

Đối tượng nghiên cứu: Dạy học mô đun PLC theo quan điểm tích hợp cho

sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc thành phố

Hà Nội.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Vận dụng quan điểm dạy học tích hợp để xây dựng một số bài giảng của mô đun

PLC cho sinh viên trường cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Hà Nội.105. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Dạy học mô đun PLC theo quan điểm tích hợp một cách hợp lý thì sẽ góp phần

nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo sinh viênnghề Cơ điện tử tại Trường Cao

đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Hà Nội.

6. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

-Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc vận dụng quan điểm tích hơp-trong dạy học mô đun PLC cho sinh viên trường cao đẳng nghề.

Xây dựng bài giảng tích hợp trong mơ đun PLC cho sinh viên trường cao-đẳng nghề.

Dạy thực nghiệm bài giảng để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc vận

dụng quan điểm tích hợp trong dạy học mơ đun PLC theo quan điểm tích hợp.7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, đề tài sử dụng kết hợp một số phương pháp

nghiên cứu sau:

-Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Phương pháp khảo sát thực tiễn dạy học

Phương pháp thực nghiệm sư phạm8. NỘI DUNG LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, cấu trúc nội dung

chính của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiến dạy học tích hợp

Chương 2: Thiết kế dạy học mơ đun PLC theo quan điểm tích hợp cho sinh viên

nghề Cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Hàn Quốc thành phố Hà Nội

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm và đánh giá11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×