Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Thực hiện hợp đồng cầm cố

III. Thực hiện hợp đồng cầm cố

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Được bán, thay thế tài sản cầm cố nếu được sự

đồng ý của bên nhận cầm cố.

- Yêu cầu bên nhận cầm cố phải trả lại tài sản

cho mình sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ

được bảo đảm bằng biện pháp cầm cố.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có đối với tài

sản cầm cố.b. Nghĩa vụ: Điều 311 BLDS

- Giao tài sản cho bên nhận cầm cố giữ. Nếu

chưa giao tài sản thì hợp đồng cầm cố chưa có

hiệu lực.

- Báo cho bên nhận cầm cố biết về quyền của

người thứ 3 đối với tài sản cầm cố nếu có.

- Thanh tốn chi phí hợp lý cho việc bảo quản,

giữ gìn tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố:

a. Quyền: Điều 314 BLDS

- Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật

tài sản cầm cố phải trả lại tài sản đó cho mình.

- u cầu xử lý tài sản cầm cố nếu đến hạn mà bên

có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện

không đầy đủ nghĩa vụ.- Được khai thác, sử dụng tài sản cầm cố nếu

được bên cầm cố đồng ý.

- Được thanh toán chi phí bảo quản tài sản cầm

cố sau khi trả tài sản cho bên cầm cố.b. Nghĩa vụ: Điều 313 BLDS

- Phải bảo quản tài sản cầm cố, không được bán,

trao đổi, cho thuê tài sản cầm cố.

- Không được khai thác, sử dụng tài sản cầm cố

nếu không được bên cầm cố đồng ý.

- Phải trả lại tài sản cầm cố khi nghĩa vụ được

bảo đảm bằng cầm cố đã hoàn thành.IV. Chấm dứt hợp đồng cầm cố-1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm

dứt;

2. Việc cầm cố tài sản được hủy bỏ hoặc được

thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

3. Tài sản cầm cố đã được xử lý;

4. Theo thoả thuận của các bên.

 Ví dụ: sử dụng sổ tiết kiệm là giấy tờ

có giá để cầm cố

A gởi tiết kiệm 100 triệu tại Ngân hàng theo kỳ

hạn12 tháng với lãi suất 6.5%/năm

Tuy nhiên, đến tháng thứ 10 gởi tiết kiệm, A có

nhu cầu sử dụng tồn bộ số tiền gởi trước hạn.

A có thể cầm cố chính sổ tiết kiệm để vay tiền

nhằm khơng làm mất đi lãi suất gởi tiết kiệmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Thực hiện hợp đồng cầm cố

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×