Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Giao kết hợp đồng cầm cố

II. Giao kết hợp đồng cầm cố

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Đăng ký hợp đồng cầm cố: không bắt buộc

phải đăng ký nhưng vẫn có trường hợp quy

định của luật buộc phải đăng ký– cầm cố tàu

bay)2. Điều kiện về nội dung:

- Chủ thể: các bên trong hợp đồng cầm cố phải

có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành

vi.- Tài sản cầm cố: là động sản hoặc bất động sản

thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố, có thể là

tài sản hữu hình hoặc tài sản vơ hình.

Điều 117 Luật nhà ở 2014 quy định các hình

thức giao dịch về nhà ở -> k đề cập đến cầm cố

nhà ở

Điều 167 Luật Đất đai 2013, Điều 500

BLDS2015 -> k đề cập đến cầm cố quyền sử

dụng đất• Bản án số 05/2015/DS-ST của TAND thị xã

Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng ngày 22/4/2015

(trang 261) – cầm cố quyền sử dụng đất

• Bản án số 09/2011/DS-ST ngày 23/3/2011 của

TAND Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang (trang

275) – cầm cố nhà ở• Bản án số 26/2017/HSST ngày 11/4/2017 của

TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (trang

311) – hệ quả pháp lý từ cầm cố tài sản thuộc

quyền sở hữu của người khác- Nội dung:

+ Xác định nghĩa vụ được bảo đảm bằng biện

pháp cầm cố

+ Xác định tài sản cầm cố: động sản hoặc bất

động sản, hiện hữu hoặc hình thành trong

tương lai.III. Thực hiện hợp đồng cầm cố

1. Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố:

a. Quyền: Điều 312 BLDS

- Yêu cầu chấm dứt việc khai thác tài sản cầm

cố nếu do việc khai thác và sử dụng này mà tài

sản cầm cố có nguy cơ bị mất hoặc bị giảm sút

giá trị.- Được bán, thay thế tài sản cầm cố nếu được sự

đồng ý của bên nhận cầm cố.

- Yêu cầu bên nhận cầm cố phải trả lại tài sản

cho mình sau khi đã hồn thành nghĩa vụ

được bảo đảm bằng biện pháp cầm cố.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có đối với tài

sản cầm cố.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Giao kết hợp đồng cầm cố

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×