Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch bảo đảm

Giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch bảo đảm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Người thứ ba có liên quan

• Các chủ nợ khơng có bảo đảm;

• Các chủ nợ cùng nhận bảo đảm bằng tài sản;

• Bên mua, trao đổi, được tặng cho, thuê, mượn

tài sản bảo đảm;

• Bên bán trả chậm, trả dần tài sản mà bên mua

đem đi cầm cố, thế chấp;

• Bên có quyền cầm giữ tài sản bảo đảm.Hiệu lực đối kháng với người thứ ba

(Đ.297 BLDS 2015)

có tác dụng công bố cho người thứ ba biết về

giao dịch bảo đảm

Bên nhận bảo đảm có quyền tác động lên tài sản

bảo đảm:

- quyền truy đòi

- quyền được thanh tốnQuyền truy đòi

Điều 20 Nghị định 163/2006/NĐ-CP: quyền thu

hồi tài sản BĐ của bên nhận thế chấp khi bên

thế chấp bán, trao đổi, tặng cho TS thế chấp

- Có đăng ký: có quyền thu hồi

- Khơng đăng ký: khơng có quyền thu hồi (trừ

trường hợp tặng cho)Quyền được ưu tiên thanh tốn

• Khi một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ:

(Đ.325 BLDS 2005/Đ.296 BLDS 2015)

Quyền ưu tiên thanh toán xác định theo thứ tự

xác lập hiệu lực đối kháng

Rất quan trọng nếu giá trị TSBĐ < các nghĩa

vụ được bảo đảm3. Chủ thể đăng ký

• Bên bảo đảm

• Bên nhận bảo đảm (BLDS 2015: đăng ký là

quyền của bên nhận bảo đảm)

• Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản của bên

nhận bảo đảm là doanh nghiệp, hợp tác xã bị

lâm vào tình trạng phá sản

• Người được chủ thể nêu trên ủy quyền

Yêu cầu: kê khai chính xác, đúng sự thật,

đầy đủ, phù hợp với nội dung GDBĐ4. Đối tượng đăng ký GDBĐ

Nhóm 1: đăng ký bắt buộcNhóm 2: đăng ký theo yêu cầu• Thế chấp quyền sử

dụng đất

• Thế chấp rừng sản

xuất là rừng trồng

• Cầm cố tàu bay, thế

chấp tàu bay

• Thế chấp tàu biển

• Cầm cố bất động sản:

BLDS 2015• Thế chấp tài sản khác

• Bảo lưu quyền sở hữu

(BLDS 2015)

Điều 13 NĐ.163/2006: hợp

đồng mua trả chậm, trả

dần có bảo lưu quyền sở

hữu của bên bán

(đăng ký: 22/2010/TT-BTP,

05/2010/TT-BTP,

08/2014/TT-BTP)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch bảo đảm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×