Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Hiệu lực của hợp đồng thế chấp

III. Hiệu lực của hợp đồng thế chấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Bên thế chấp được bán, trao đổi tài sản thế

chấp nếu tài sản thế chấp là hàng hóa luân

chuyển trong q trình sản xuất, kinh doanh

mà khơng cần hỏi ý kiến bên nhận thế chấp.* Lưu ý: Trong trường hợp tài sản thế chấp là

hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản

xuất, kinh doanh được đem đi bán, trao đổi thì

số tiền thu được từ việc bán hoặc tài sản hình

thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế

chấp thay thế cho số tài sản đã bán, trao đổi.- Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp

khơng phải là hàng hóa ln chuyển trong q

trình sản xuất, kinh doanh -> phải hỏi ý kiến

bên nhận thế chấp (phải được bên nhận thế

chấp đồng ý).b. Nghĩa vụ: Điều 320 BLDS 2015

- Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp

-Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp- Không được phép bán, trao đổi, tặng cho tài

sản thế chấp, ngoại trừ những trường hợp

được phép theo quy định của luật.

- Phải báo cho bên nhận thế chấp biết về quyền

của bên thứ 3 đối với tài sản thế chấp nếu có

(quyền sử dụng bất động sản liền kề).2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp

a. Quyền: điều 323 BLDS 2015

- Quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp nếu

như đến hạn mà nghĩa vụ được bảo đảm bằng

tài sản không được thực hiện hoặc thực hiện

không đầy đủ. 

 Lưu ý: Biện pháp xử lý tài sản thế chấp do các

bên thỏa thuận nếu không có thỏa thuận thì tài

sản thế chấp sẽ bị bán đấu giá để thu hồi nợ.

 Điều 303 BLDS 2015

Nếu thỏa thuận có thể sử dụng các biện pháp:

Bán đấu giá

Bên nhận TC tự bán tài sản

Bên nhận TC nhận chính tài sản- Bên nhận thế chấp được giám sát, kiểm tra tài

sản thế chấp; được yêu cầu các bên có liên

quan phải chấm dứt hành vi sử dụng, khai

thác tài sản thế chấp nếu hành vi này có thể

làm mất hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế

chấp.b. Nghĩa vụ: điều 322 BLDS 2015

- Phải trả lại giấy tờ về tài sản thế chấp trong

trường hợp có giữ giấy tờ về tài sản đó.

- Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo

đúng quy địnhIV. Chấm dứt hợp đồng thế chấp

Điều 327 BLDS 2015

1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm

dứt;

2. Việc thế chấp tài sản được huỷ bỏ hoặc được

thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

3. Tài sản thế chấp đã được xử lý;

4. Theo thoả thuận của các bên.• A vay tiền B 100 triệu, thời hạn 1 năm

D ( cha A) Thế chấp nhà của D để đảm bảo

nghĩa vụ trả tiền vay của A dối với B

Bên thế chấp: D

Bên được thế chấp A

Bên nhận thế chấp BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Hiệu lực của hợp đồng thế chấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×