Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đăng ký HĐ thế chấp là quyền của bên nhận thế chấp

2 Đăng ký HĐ thế chấp là quyền của bên nhận thế chấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơ quan đăng ký: ( điều 47 nghị định

83/2010)

- BĐS -> Văn phòng Đk đất đai

- Tàu biển-> Cơ quan đăng ký tàu biển VN

- Tàu bay-> Cục hàng không VN

- ĐS trừ tàu bay, tàu biển ->Trung tâm đăng ký

giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia

GDBĐĐ297 BLDS 2015

Ý nghĩa pháp lý của việc đăng ký:

- Thông tin đến người thứ ba về tình trạng pháp

lý tài sản- > quyền truy đòi tài sản

- Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các

chủ nợ cùng nhận bảo đảm trên tài sản Đ308Tháng 2/2015, A thế chấp nhà cho Ngân hàng X

để vay 100 triệu

Tháng 5/2015, A tiếp tục thế chấp nhà cho B để

vay 100 triệu

Nghĩa vụ đến hạn? Ngân hàng X hay B có quyền

xử lý tài sản?1.3. Điều kiện về nội dung liên quan đến hợp

đồng thế chấp:

- Chủ thể: các bên trong hợp đồng thế chấp phải

có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành

vi.

 Hiệu lực của biện pháp thế chấp

1/ Đối với hai bên giao kết: có hiệu lực kể từ thời

điểm giao kết (K1 Điều 319)

2/ Đối với người thứ ba - hiệu lực đối kháng với

người thứ 3 : Biện pháp thế chấp phát sinh giá

trị pháp lý với người thứ ba từ thời điểm đăng

ký (k2 Điều 319)- Tài sản thế chấp: Điều 318 BLDS 2015

+ Tài sản phải hiện hữu.

+ Tài sản có thể hình thành trong tương lai

VD Tài sản được hình thành từ vốn vay;

-> Tài sản hình thành trong tương lai khơng bao

gồm quyền sử dụng đất. (xem khoản 2 Điều 1

NĐ 11/2012)+ Tài sản thế chấp có thể là động sản hoặc bất

động sản, có thể tài sản hữu hình hoặc tài sản

vơ hình (các quyền tài sản).

+ Trong trường hợp tài sản thế chấp là tài sản

được bảo hiểm thì số tiền bảo hiểm cũng thuộc

tài sản thế chấp+ Trong trường hợp thế chấp tồn bộ tài sản mà

có vật phụ đi kèm thì vật phụ đó cũng thuộc tài

sản thế chấp. Nếu thế chấp một phần tài sản,

có vật phụ đi kèm thì vật phụ cũng thuộc tài

sản thế chấp trừ trường hợp các bên có thỏa

thuận khác.+ Tài sản thế chấp thuộc hình thức sở hữu

chung:

- Sở hữu chung theo phần

- Sở hữu chung hợp nhất

- Sở hữu chung của các thành viên trong gia

đình

Đọc án trang 249 trong tập án- Nghĩa vụ được bảo đảm bằng biện pháp thế

chấp phải là các nghĩa vụ về tài sản và là

nghĩa vụ có giá trị.* Lưu ý: Tài sản thế chấp phải thuộc quyền sở

hữu của bên thế chấp trừ một số trường hợp:

VD Người giám hộ thế chấp tài sản của người

được giám hộ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đăng ký HĐ thế chấp là quyền của bên nhận thế chấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×