Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

Bài tập Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureBài 9: Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều chế được V lít ancol etylic 46º.

Biết hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml. Giá trị của

V là.

A. 43,125.B. 50,12.C. 93,75.D. 100.Bài 10: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ

lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2, thu được 550 gam

kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của

m là

A. 550g.B. 810gC. 650g.D. 750g.Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. B3. C4. C5.6. B7. C8. B9. C10Bài 1:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

mtinh bot = 1/100.20 = 0,2 kg ⇒ ntinh bot = 1/810 kmol

Vì hiệu suất bằng 75% nên:⇒ Chọn A.

Bài 2:

ntinh bot = nglucozo = 1/162 kmol ⇒ mglucozo = 1/162.180 = 1,11 kg

⇒ Chọn B.

Bài 3: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn C.

234

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 4: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn C.

Bài 5:

1 tấn = 1000 kg

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6 −t , men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

om tinh bot = 1000/100.65 = 650kg ⇒ ntinh bot = 325/81 kmol

Vì hiệu suất cả quá trình là 80% nên:⇒ Chọn B.

Bài 6: Tương tự bài 5.

Lưu ý: Bài này cho hiệu suất từng giai đoạn nên chúng ta cần tính theo từng giai đoạn,

tính từ sản phẩm để tìm ra chất phản ứng.

⇒ Chọn B.

Bài 7: Tương tự bài 5, 6.

⇒ Chọn C.

Bài 8: Tương tự bài 2.

⇒ Chọn B.

Bài 9:

mtinh bot = 100/100.81 = 81 kg

Vì H = 75% nên:235

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ Chọn C.

Bài 10:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O(1)

(2)

(3)Theo bài ta có:

n↓(1) = nCO (1) = 550/100 = 5,5 mol

2n↓(3) = nCa(HCO ) = 100/100 = 1 mol ⇒ nCO (2) = 2nCa(HCO ) = 2.1 = 2 mol

3 223 2⇒ nCO = 5,5 + 2= 7,5 mol

2Vì hiệu suất phản ứng lên men là 81% nên:⇒ Chọn D.236

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Lý thuyết về polime

Lý thuyết và Phương pháp giải

Bước 1: Xác định giả thiết và viết phương trình hóa học tạo thành polime hoặc sơ đồ

của quá trình tạo thành.

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng theo các phản ứng.

Bước 3: Tính theo u cầu của bài tốn

Trong nhiều trường hợp, có thể dùng định luật bảo tồn khối lượng, bảo toàn nguyên

tố để giải nhanh

Một số dạng bài tập thường gặp:

- Xác định số mắt xích của polime

- Xác định khối lượng polime hoặc chất tham gia quá trình tạo polime.Bài tập vận dụng

Bài 1: Polisaccarit (-C6H10O5-)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số trùng

hợp là bao nhiêu?

Hướng dẫn:Bài 2: Trùng hợp 2,24 l C2H4(đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng

polime thu được là bao nhiêu? Biết hệ số trùng hợp là 500

Hướng dẫn:

500CH2=CH2 → (CH2-CH2)500nC H = 5,24/22,4 = 0,1 mol

24⇒ mC H = 0,1.28 = 2,8g

24m-(CH2-CH2)500-= 2,8.500.80% = 1120g237

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài tập về polime

Bài 1: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là bao

nhiêu ?

Đáp số: 12000

Bài 2: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là

bao nhiêu ?

Đáp số: 15000

Bài 3: Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết

hiệu suất phản ứng là 90%)

Đáp số: 2,52 tấn

Bài 4: Để tổng hợp 120 kg poli (metyl metacrylat) với hiệu suất của q trình hố este

là 60% và quá trình trùng hợp là 80% thì cần các lượng axit và ancol lần lượt là bao

nhiêu?

Đáp số: 170 kg và 80 kg

Bài 5: Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (CH 4). Nếu hiệu suất của

tồn bộ q trình là 20% thì để điều chế 1 tấn PVC phải cần một thể tích metan là:

Đáp số: 3584m3

Bài 6: Polisaccarit (C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000đvC có hệ số polime hóa

là?

Đáp số: 1000

Bài 7: Biết rằng hiệu suất phản ứng tách nước và phản ứng trùng hợp lần lượt là 60%

và 100%. Khối lượng chất dẻo thu được là bao nhiêu?

Đáp số: 37,8g

Bài 8: Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng

80%. Tính m?

Đáp số: 1,25 tấn

Bài 9: Từ 100ml dung dịch ancol etylic 33,34% (D = 0,69g/ml) có thể điều chế được

bao nhiêu g PE (hiệu suất 100%)?

238

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×