Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập Phản ứng tráng gương của glucozo

Bài tập Phản ứng tráng gương của glucozo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureA. 2,7gamB. 3,42gamC. 32,4 gamD. 2,16gamBài 10: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO 3/dung dịch NH3 dư, thu

được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

A. 11,4 %B. 14,4 %C. 13,4 %D. 12,4 %Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. D3. C4. B56. A7. B8. C9. B1Bài 1:

nglucozo = 9/180 = 0,05 mol

⇒ nAg = 2nglucozo = 0,1 mol

⇒ mAg = 10,8g

⇒ Chọn A.

Bài 2:⇒ Chọn D.

Bài 3:⇒ Chọn C.

Bài 4:

nAg = 16,2/108 = 0,15 mol

Vì H = 75% nên ta có:222

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ mglucozo = 0,1.180 = 18g

⇒ Chọn B.

Bài 5: Tương tự bài 4.

⇒ Chọn C.

Bài 6:⇒ Chọn A.

Bài 7:

Vì H = 75% nên:⇒ mAg = 0,45.108 = 48,6g

⇒ Chọn B.

Bài 8: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn C.

Bài 9:⇒ mglucozo = 0,015.180 = 2,7g

⇒ msaccarozo = mhh - mglucozo = 6,12 - 2,7 = 3,42g

⇒ Chọn B.

223

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 10:⇒ Chọn B.224

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Phản ứng lên men của glucozo

Lý thuyết và Phương pháp giải

- Phương trình phản ứng:

C6H12O6 −t , men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

o- Phương pháp chung:

+ Phân tích xem đề cho gì và hỏi gì

+ Tính n của chất mà đề cho. Tính số mol của chất đề hỏi ⇒ khối lượng của chất đề

hỏiBài tập vận dụng

Bài 1: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu

suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

netylic = 92/46 = 2 mol

C6H12O6 −t , men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

o1…………………………….2molHiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là :

H = (1.180/300) .100% =60%

Bài 2: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Tồn bộ khí CO 2 sinh ra

trong q trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) 2 dư tạo ra 40 gam kết tủa.

Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

C6H12O6 −t , men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2 (1)

oCO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

Ta có: nCaCO = nCO = 40/100 = 0,4 mol

32Theo pt (1) ta có: nC H

6H = 75% ⇒ nC H

612O6(ly thuyet)12O6(thuc te)= (1/2).nCO = (1/2).0,4 = 0,2 mol

2= (0,2/75).100 = 0,267 mol

225Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ m = 0,267.180 = 48g226

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập Phản ứng tráng gương của glucozo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×