Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài tập Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureBài 9: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A cần dung 6,72 lít O 2 (đktc). Sau khi kết

thúc thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác định CTPT của A biết dA/He = 15

A. C2H4OB. C2H4O2C. C2H4D. C4H8OBài 10: Đốt cháy hoàn toàn 18 gam hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 16,8 lít O 2 (đktc).

Hỗn hợp sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O theo tỉ lệ thể tích VCO :VH =3:2. Xác định

CTPT của A biết dA/H = 36

222A. C3H8OB. C3H4C. C3H4OD. C3H4O2Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. B3. B4. C5.6. D7. B8. A9. B10Bài 1:

nO = 11,2/32 = 0,35 mol

2nCO = 8,8/44 = 0,2 mol ⇒ nC = 0,2 mol

2nH O = 5,4/18 = 0,3 mol ⇒ nH = 2.0,3 = 0,6 mol

2Vậy hợp chất hữu cơ A chỉ có C và H.

Gọi CTTQ của A là CxHy, khi đó ta có:

Vậy CTĐGN của A là (CH3)n.⇒ n = 30/15 = 2

Vậy A là C2H6.

⇒ Chọn A.

Bài 2:

188

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureVì P, V và T khơng đổi nên n↑ trước pư = n↑ sau pư.

Giả sử có 1 mol X phản ứng, vậy sẽ tạo ra 3 mol CO 2 và y/2 mol H2O.

⇒ 1 + 3 + y/4 = 3 + y/2 ⇔ y = 4

Vậy X có cơng thức phân tử là C3H4.

⇒ Chọn B.

Bài 3:

Đặt CTTQ của A là CxHyOzVậy x = 1, y = 2, z = 1.

Vậy CTĐGN là CH2O.

⇒ Chọn B.

Bài 4:

Ta có tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol.

VCO = 4 lit ⇒ VC = 4 lit

2VH O = 5 lit ⇒ VH = 2.5 = 10 lit

2VO/O = 6.2 = 12 lit

2vO/chất sp = 4.2 + 5 = 13 lit

VO/O < VO/chất sp

2Suy ra trong X có C, H và O.

189

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ VO/X = 13-12 = 1 lit

Gọi CTTQ của X là CxHyOz, ta có:

x = VC/V = 4/1 = 1

Xy = VH/V = 10/1 = 10

Xz = VO/V = 1/1 = 1

XVậy X có cơng thức là C4H10O.

⇒ Chọn C.

Bài 5: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn A.

Bài 6:

Tương tự bài 1, ta tìm được CTĐGN của hidrocacbon là (C 2H5)n.

Mà DA = 2,59 g/l ⇒ MA = 2,59.22,4 = 58gVậy CTPT của A là C4H10.

⇒ Chọn D.

Bài 7:

nCO = 4,48/22,4 = 0,1 mol ⇒ nC = 0,2 mol mC = 2,4 g

2nH O = 5,4/18 = 0,3 mol ⇒ nH = 0,3.2 = 0,6 mol mH = 0,6g

2⇒ mO =4,6 - 2,4 - 0,6 = 1,6g ⇒ nO/A = 1,6/16 = 0,1 mol

Vậy A gồm C, H và O.

Gọi CTTQ của A là CxHyOz, ta có:

Vậy CTĐGN của A là (C2H6O)n.

dA/kk = 1,58 ⇒ MA = 1,58.29 = 46g

⇒n=1

Vậy công thức phân tử của A là C2H6O.

⇒ Chọn B.

190

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 8: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn A.

Bài 9: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn B.

Bài 10:

Theo định luật bảo tồn khối lượng ta có:

mA + mO = mCO + mH O

222⇒ mCO + mH O = 18 + 16,8/22,4 . 32 = 42g

22Vì VCO :VH O = 3:2 nên nCO :nH O = 3:2

2222Gọi số mol của H2O và CO2 lần lượt là 2x và 3x, ta có:

2x.18 + 3x.44 = 42

⇒ x = 0,25⇒ mO = 18-9-1=8g

⇒ nO/A = 8/16 = 0,5 mol

Vậy A gồm C, H và O.

Gọi CTTQ của A là CxHyOz, ta có:

x:y:z=nC:nH:nO = 0,75:1:0,5=3:4:2

Vậy CTĐGN của A là (C3H4O2)n.

Mà dA/H = 36 ⇒ MA = 72 ⇒ n=1

2Vậy CTPT của A là C3H4O2.

⇒ Chọn D.191

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài toán đốt cháy hidrocacbon

Lý thuyết và Phương pháp giải

Bài toán đốt cháy hidrocacbon - Bài tập Hóa học lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời

giải chi tiết

Hidrocacbon CxHy hoặc CnH2n+2-2k (n ≥ 1, � ≥ 0)* Dựa vào sản phẩm của phản ứng đốt cháy hidrocacbon:

- nH O > nCO ⇒ CTPT CnH2n+2 và nC H

22n2n+2= nH O - nCO

22- nH O = nCO ⇒ CTPT CnH2n

22- nH O < nCO ⇒ CTPT CnH2n-2 và nC H = nCO - nH O

22n2n-222* Thường áp dụng ĐLBT nguyên tố và bảo toàn khối lượng:

BTKL: mC H + mO

xy2= mCO + mH O

22BTNT:

nC(C H ) = nC(CO )

xy2nH(C H ) = nH(H O)

xy2⇒ mC H

xnO2ypư == mC + mH = 12.nCO + 2. nH O

22nCO + 1/2 nH O

22* Một số công thức cần nhớ:192

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChú ý:

- Nếu cho sản phẩm cháy thu được dẫn qua bình (1) đựng chất hấp thụ H 2O: P2O5,

H2SO4 đặc, CaCl2…bình (2) đựng chất hấp thụ CO 2 như: NaOH, KOH, Ca(OH)2,

Ba(OH)2…

Khi đó:

Khối lượng bình (1) tăng = mH O

2Khối lượng bình (2) tăng = mCO2- Nếu cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH) 2, Ba(OH)2 thì khối lượng bình

tăng = mCO +mH O. Khi đó khối lượng dung dịch tăng hoặc giảm so với khối lượng dung

dịch ban đầu.

22+ Khối lượng dung dịch tăng: Δ��� ↑ = (mCO +mH O) - m↓

22+ Khối lượng dung dịch giảm: Δ��� ↓ = m↓ -( mCO +mH O)

22Bài tập vận dụng

Bài 1: Khi đốt hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO 2 và 5,4

gam H2O

a) Trong A có chứa những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Xác định công thức phân tử của A?

c) A có làm mất màu dung dịch brom khơng?

Hướng dẫn:

a)

→ mO = 3 – (mC + mH) = 3 – 2,4 – 0,6 = 0

193

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×