Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu

Bài tập Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureC. Phủ cát lên ngọn lửa

D. Đáp án khác

Bài 7: Anken là hiđrocacbon có :

A. cơng thức chung CnH2n

B. một liên kết pi.

C. một liên kết đơi,mạch hở.

D. một liên kết ba,mạch hở

Bài 8: but-2-en có công thức cấu tạo là:

A. CH2= CH-CH2-CH3

B. CH3-CH=CH-CH3

C. CH=CH(CH3)- CH3

D. CH2 = C(CH3)- CH3

Bài 9: Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X thu được hơi nước và khí cacbonic, khí nito.

Trong X chứa các nguyên tố nào ?

A. C, H ,O.

B. C, H, N, O.

C. C, H, S.

D. C, H, P.

Bài 10: Sự cố tràn dầu do chìm tàu chở dầu là thảm họa mơi trường vì:

A.Do dầu khơng tan trong nước

B.Do dầu sôi ở những nhiệt độ khác nhau

C.Do dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước cản sự hòa tan của khí oxi làm các sinh

vật dưới nước bị chết180

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureD.Dầu lan rộng trên mặt nước bị sóng, gió cuốn đi xa rất khó xử lý.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D2. A3. C4. D56. C7. C8. B9. B1Bài 2:

Hidrocacbon X chỉ có C và H.

Gọi cơng thức tổng quát của X là CxHy.

CxHy + (x+y/4) O2 → xCO2 + (y/2)H2O

Nếu có 1 mol X phản ứng sẽ tạo ra x mol CO 2 và (y/2) mol H2O.

Theo đề bài ta có:Suy ra: x = 1 và y = 4 thỏa mãn đáp án ⇒ CH4.

⇒ Chọn A.

Các bài tập còn lại: Học sinh đọc kĩ lý thuyết để làm bài.181

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Lý thuyết và Phương pháp giải

Để giải dạng bài này, đầu tiên ta cần xác định hợp chất hữu cơ cần tìm có những

ngun tố gì, sau đó tùy theo đề bài để giải bài toán.

Giả thiết bài toán:

Đốt cháy a (gam) hợp chất hữu cơ A thu được m (g) CO 2, m (g) H2O và m (g) N2 (nếu

có). Tính M khối lượng mol của A (mA) yêu cầu lập công thức phân tử của A.

Các bước lập công thức phân tử:

Bước 1: Định lượng các nguyên tố trong A.

- Tìm C: Dựa vào CO2- Tìm H: Dựa vào H2O.- Tìm N: Dựa vào N2.

mN = mN hoặc mN = nN .28

22- Tìm O: Dùng phương pháp loại suy.

mO = a - (mC + mH + mN)

Bước 2: Tính khối lượng phân tử gần đúng của hợp chất hữu cơ.

- Dựa vào tỉ khối hơi:Nếu B là khơng khí thì MB = 29.

- Dựa vào số mol và khối lượng:

182

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBước 3: Lập công thức phân tử của A.

- Ở bước này, ta có 3 cách để lập cơng thức phân tử của A.

● Cách 1: Dựa vào thành phần khối lượng của các nguyên tố trong phân tử hợp

chất hữu cơ. Đối với cách này thường phổ biến đối với bài tốn cơ bản cho trước M A.

Ta có cơng thức tổng quát CxHyOzNt.Hoặc nếu bài toán cho phần trăm khối lượng của các %C ta có cơng thức:Thay các giá trị đã biết vào công tác thức trên suy ra các giá trị x, y, z, t, sau đó thay

vào CTTQ ta được công thức phân tử cần lập.

● Cách 2: Lập công thức phân tử qua công thức thực nghiệm. Đối với cách này

thường dùng để giải các bài tốn mà u cầu lập cơng thức ngun hay bài tốn cho

thiếu giả thiết để tính MA.

Trước tiên ta lập tỷ lệ số nguyên tử giữa các nguyên tố= a : b : c : d (là tỉ lệ số ngun, tối giản)

Suy ra cơng thức thực nghiệm (CaHbOcNd)n.

Trong đó n ≥ 1 (là số nguyên): gọi là hệ số thực nghiệm.

Dựa vào MA hoặc giả thiết của đề cho suy ra n, thay vào công thức thực nghiệm suy ra

cơng thức phân tử cần lập.

183

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×