Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ

Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureA. 1—brombutan

B. 2—brombutan

C. 1—brom—2—metylpropan

D. 2—brom—2—metylpropan

Bài 5: Hợp chất hữu cơ X có cơng thức cấu tạo : CH2=CHOCOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl acrylat

C. vinyl fomatB. vinyl axetat

D. anlyl fomatBài 6: Tên thay thế của chất có cấu tạo CH3CHClCH3 là

A. 2-clopropanB. propyl cloruaC. propylcloruaD. 2-clo propanBài 7: Tên gọi của chất có CTCT dưới là:A. 2-etyl-3-metylbutan.B. 3-etyl-2-metylbutan.C. 2,3-đimetylpentan.D. 2,3-đimetylbutan.Bài 8: Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT :A. 2-metyl-2,4-đietylhexan

C. 3,3,5 -trimetylheptan

B. 2,4-đietyl-2-metylhexan

D. 3-etyl-5,5-đimetylheptan

Bài 9: Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl ?

A. CH2 = C = CH-CH3B. CH2 = CH-CH = CH2

174Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureC. CH2-CH-CH2 -CH = CH2D. CH2 = CH - CH = CH - CH3Bài 10: Chất dưới có tên gọi là ?A. 2,2-đimetylbut-1-in

B. 2,2-đimeylbut-3-in

C. 3,3-đimeylbut-1-in

D. 3,3-đimeylbut-2-in

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. A3. D4. A5.6. A7. C8. C9. B10Bài 1: Vẽ lại công thức cấu tạo của ankan X là:Vậy ankan X có tên gọi là: 2,3—đimetylpentan

⇒ Chọn C.

Bài 2: Hợp chất trong bài có liên kết đơi ⇒ Là anken ⇒ C có liên kết đôi ở đầu mạch

đánh số 1.

Tên gọi là: 3,4—đimetylpent—1—en

⇒ Chọn A.

Bài 3: Trường hợp D là tên không đúng với tên gọi, tên gọi của hợp chất ở đáp án D

phải là: 3,3 – đimetylpentan.

175

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ Chọn D.

Bài 4:

Vì chỉ tạo ra 1 sản phẩm là but – 1 – en nên hợp chất X phải có nhóm thế -Br ở đầu

mạch ⇒ Tên gọi của X là: 1 – brombutan.

⇒ Chọn A.

Bài 5:

Ta có gốc CH2=CH- gọi là vinyl, nhóm CH3COO- gọi là axetat ⇒ Tên gọi của X

CH3COOCH=CH2 là vinyl axetat.

⇒ Chọn B.

Bài 6:

Ta thấy nhóm thế -Cl ở vị trí C số 2. ⇒ Tên gọi của CH3CHClCH3 là: 2 – clopropan.

Tên thay thế cần viết liền không cách.

⇒ Chọn A.

Bài 7: Vẽ lại công thức cấu tạo của hợp chất:Vậy tên gọi của hợp chất là: 2, 3 – ddimetylpentan.

⇒ Chọn C.

Bài 8: Vẽ lại công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X là:Vậy tên gọi của X là: 3,3,5 –trimetylheptan.

⇒ Chọn C.

Bài 9:

Vì CH2=CH- là vinyl nên CH2=CH-CH=CH2 là đivinyl.

⇒ Chọn B.

176

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 10: Hợp chất có liên kết ba ở đầu mạch ⇒ ankin ⇒ Tên gọi là: 3,3 – đimetylbut – 1

– in.

⇒ Chọn C.177

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu

Lý thuyết và Phương pháp giải

→ Ở dạng bài tập này, học sinh cần nắm vững lý thuyết về cách gọi tên, CTPT,

CTCT, tính chất của hidrocacbon và nhiên liệu để vận dụng vào giải các bài tập

lý thuyết phổ biến, quen thuộc.Bài tập vận dụng

Bài 1: Vì sao đun nấu khơng để ngọn lửa quá to?

Hướng dẫn:

Khi đun nấu không để ngọn lửa quá to nhằm tiết kiệm nhiên liệu

Bài 2: Vì sao khơng đun bếp than trong phòng kín?

Hướng dẫn:

Vì khi than cháy tỏa ra rất nhiều khí CO, CO 2 có thể gây tử vong nếu ngửi q nhiều

trong phòng kín.

Bài 2: Hãy giải thích tác dụng của những việc làm sau:

a) Tạo nhiều khe nhỏ ở bếp gas

b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa và các lò đốt xây ống khói cao

Hướng dẫn:

a) Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với khơng khí hoặc oxi.

b) Cung cấp đủ khơng khí hoặc oxi cho q trình cháy.178

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài tập Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu

Bài 1: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau

A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon ko có phản ứng cộng với hiđro.

B. Xicloankan có phản ứng cộng với hiđro, nên là hiđrocacbon khơng no.

C. Hiđrocacbon khơng no là hiđrocacbon có phản ứng cộng với hiđro.

D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được số mol CO 2 bằng một nửa số mol

H2O. X có CTPT là

A. CH4B. C2H6C. C2H4D. C3H8Bài 3: Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

A. một liên kết đơn.

C. một liên kết ba.B. một liên kết đôi

D. hai liên kết đôi.Bài 4: Khí axetilen khơng có tính chất hóa học nào sau đây ?

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cộng với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Bài 5: Hợp chất hữu cơ có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử Cacbon. Hợp chất

này tham gia phản ứng thế brôm , không tham gia phản ứng cộng brôm . Hợp chất đó

là:

A. Metan

C. AxetilenB. Etilen

D. BenzenBài 6: Để dập tắt xăng dầu cháy người ta sẽ:

A. Phun nước vào ngọn lửa

B. Dùng chăn ướt chùm lên ngọn lửa

179

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×