Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CO khử oxit kim loại

CO khử oxit kim loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for future→ nCO = nCO = 0,15 mol

2m; m’ lần lượt là khối lượng chất rắn trước và sau phản ứng

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

m + mCO = m' + mCO → m + 0,15.28 = 215 + 0,15.44 → m = 217,4g

2→ Đáp án A

Cách 2:

Theo phương pháp tăng giảm khối lượng:

Cứ 1 mol CO phản ứng lấy mất 1 mol O trong oxit tạo ra 1 mol CO 2 → khối lượng chất

rắn giảm đi 16 gam

→ Vậy có 0,15 mol CO phản ứng → khối lượng chất rắn giảm đi 16.0,15 = 2,4 gam

→ Khối lượng chất rắn ban đầu là: m = 215 + 2,4 = 217,4 gam

→ Đáp án A

Bài 2: Khử hoàn toàn 69,6 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 và CuO ở nhiệt độ

cao thành kim loại cần 24,64 lít khí CO (đktc) và thu được x gam chất rắn. Cũng cho

69,6 gam A tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch B chứa y gam

muối. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tạo thành z gam kết tủa.

a) Giá trị của x là

A. 52,0g.B. 34,4g.C. 42,0g.D. 28,8g.b) Giá trị của y là

A. 147,7g.B. 130,1g.C. 112,5g.D. 208,2g.c) Giá trị của z là

144

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureA. 70,7g.B. 89,4g.C. 88,3g.D. 87,2.gHướng dẫn:

a) nCO = 24,64/22,4 = 1,1 mol

Ta có: aCO + M2Oa → 2M + aCO2

Theo phương pháp tăng giảm khối lượng:

Cứ 1 mol CO phản ứng → khối lượng chất rắn giảm đi 16 gam

→ Vậy có 1,1 mol CO phản ứng → khối lượng chất rắn giảm đi 16.1,1 = 17,6 gam

→ Khối lượng chất rắn sau phản ứng là: x = 69,6 – 17,6 = 52 gam

→ Đáp án A

b) Theo ý a) ta có hỗn hợp oxit bị khử hoàn toàn → n O(oxit) = nCO phản ứng = 1,1 mol

69,6 gam A + dung dịch HCl (vừa đủ) → dung dịch B chứa y gam muối

M2Oa + 2aHCl → 2MCla + xH2O

Theo phương pháp tăng giảm khối lượng:

Ta nhận thấy 1 mol O trong oxit bị thay thế bởi 2 mol Cl để tạo thành muối → khối

lượng muối tăng so với khối lượng oxit là: 2.35,5 – 16 = 55 gam

→ 1,1 mol O trong oxit bị thay thế bởi 2,2 mol Cl → khối lượng muối tăng so với khối

lượng oxit là: 1,1.55 = 60,5 gam

→ y = 69,6 + 60,5 = 130,1 gam

→ Đáp án B

c) Cho B + dung dịch NaOH dư → z gam kết tủa

MCla + aNaOH → M(OH)a + aNaCl

Theo phương pháp tăng giảm khối lượng:

Ta nhận thấy 1 mol Cl trong muối bị thay thế bởi 1 mol OH để tạo thành hiđroxit → khối

lượng hiđroxit giảm so với khối lượng muối là: 35,5 – 17 = 18,5 gam

→ 2,2 mol Cl trong muối bị thay thế bởi 2,2 mol OH → khối lượng hiđroxit giảm so với

khối lượng muối là: 18,5.2,2 = 40,7 gam

145

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future→ z = 130,1 – 40,7 = 89,4 gam

→ Đáp án B146

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa

học

Bài tập CO khử oxit kim loại

Bài 1: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở

nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là :

A. Cu, Fe, ZnO, MgO.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.B. Cu, Fe, Zn, Mg.

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.Bài 2: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al 2O3, MgO,

Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn

lại phần khơng tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hồn tồn. Phần khơng tan Z gồm.

A. MgO, Fe3O4, Cu.

C. Mg, Fe, Cu.B. MgO, Fe, Cu.

D. Mg, Al, Fe, Cu.Bài 3: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al 2O3 nung nóng

đến khi phản ứng hồn tồn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn

hợp ban đầu là

A. 0,8 gam.B. 8,3 gam.C. 2,0 gam.D. 4,0 gam.Bài 4: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H 2 phản ứng với một lượng dư hỗn

hợp rắn gồm CuO và Fe 3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối

lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là:

A. 0,224 lít.B. 0,560 lít.C. 0,112 lít.D. 0,448 lít.Bài 5: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn

gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hồn tồn, thu được

khí X. Dẫn tồn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH) 2 thì tạo thành 4 gam

kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,896 lít.B. 1,120 lít.C. 0,224 lít.D. 0,448 lít.Bài 6: Hoà tan hoàn toàn 20,0 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H 2SO4 loãng thu

được 50,0 gam muối. Khử hồn tồn lượng oxit đó thành kim loại ở nhiệt độ cao cần V

lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

A. 2,80 lít.B. 5,60 lít.C. 6,72 lít.D. 8,40 lít.147

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBài 7: Cho H2 dư qua 8,14 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al 2O3 và FexOy nung nóng. Sau

khi phản ứng xong, thu được 1,44g H2O và a gam chất rắn. Giá trị của a là:

A. 6,70g.B. 6,86g.C. 6,78g.D. 6,80g.Bài 8: Khử 3,48 g một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít H 2(đktc). Tồn bộ lượng

kim loại M sinh ra cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H 2 (đktc).

Cơng thức oxit là :

A. Fe3O4.B. Fe2O3.C. FeO.D. ZnO.Bài 9: Cho khí CO qua ống chứa 15,2g hỗn hợp gồm CuO và FeO nung nóng. Sau

một thời gian thu được hỗn hợp khí B và 13,6g chất rắn C. Cho B tác dụng với dung

dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 15g.B. 10g.C. 20g.D. 25g.Bài 10: Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m (g) Fe 3O4 và CuO nung nóng

đến khi phản ứng hồn tồn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thốt ra khỏi

bình được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m

là :

A. 6,24g.B. 5,32g.C. 4,56g.D. 3,12g.Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. B3. D4. D5.6. D7. B8. A9. B10Bài 1:

H2 khử được các oxit của kim loại đứng sau Al. Suy ra MgO không bị khử.

Hỗn hợp rắn sau phản ứng là: Cu, Fe, Zn, MgO.

⇒ Chọn C.

Bài 2:

Al2O3, MgO khơng bị khí CO khử nhưng Al2O3 bị tan trong dd NaOH dư.

Vậy phần không tan Z là: MgO, Fe, Cu.

⇒ Chọn B.148

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CO khử oxit kim loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×