Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

Bài tập Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureB. mFe2O3 (ban đầu) = 4g; mFe2O3 (dư) = 16g

C. mFe2O3 (ban đầu) = 8g; mFe2O3 (dư) = 12g

D. Đáp án khác

Bài 6: Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H 2SO4 lỗng dư, người ta

thu được 2,24 lít khí (đktc). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

A. 3 gB. 4 gC. 5 gD. 6 gBài 7: Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư,

người ta thu được 0,56 lít khí (đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của

mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

A. 32,5% và 65,7%B. 65,7% và 32,5%C. 67,5% và 32,5%D. 32,5% và 67,5%Bài 8: A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg. Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết

phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit H 2(đktc). Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi

hết phản ứng thấy thốt ra 6,72 lít H 2 (đktc). Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa

đủ dung dịch axit HCl thì thu được một dung dịch và 8,96 lit H 2 (đktc). Hãy tính m gam.

A. 24, 56 gB. 24,65 gC. 25,46 gD. 25,64 gBài 9: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCl 0,4M được dung dịch

A và 10,52g muối khan. Tính thể tích dung dịch B gồm NaOH 0,02M và Ba(OH) 2 cần

dùng để trung hoà dung dịch A.

A. 0,5 litB. 0,75 litC. 1 litD. 1,5 litBài 10: Hoà tan 5,2g hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch axit HCl 1M, thì thu được

3,36 lit H2 (đktc). Tính thể tích dung dịch axit HCl đã dùng.

A. 200 mlB. 300 mlC. 400 mlD. 500 mlĐáp án và hướng dẫn giải

1. B2. A3. C4. C56. B7. D8. B9. C1Bài 1:

mmuoi = mKL - mCl-104

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ mCl = mmuoi - mKL = 23,85 - 13,2 = 10,65g

-⇒ nCl = 10,65/35,5 = 0,3 mol

-⇒ nH = 1/2 nCl = 0,15 mol

-2⇒ V = 0,15.22,4 = 3,36 lit

⇒ Chọn B.

Bài 2: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn A.

Bài 4:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

a………………………….3/2.a (mol)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b..........................................b (mol)

4 gam rắn không tan là Cu, gọi số mol của Al và Mg lần lượt là a và b (mol). Ta có:⇒ %mCu = 4/13.100 = 30,77%

⇒ %mAl = 0,2.27/100 = 41,54%

⇒ %mMg = 100% - 30,77% - 41,54% = 27,69%

⇒ Chọn C.

Bài 5:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2⇒ mFe O (bđ) = 20,05 - 0,15.27 = 16g

23⇒ nFe O (bđ) = 16/160 = 0,1 mol

23105

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Bđ:015Pư:0,15Dư:00,1

0,065

0,025⇒ mFe O (dư) = 0,025.160=4g

23⇒ Chọn A.

Bài 6:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Cu không tác dụng với axit Sunfuric.

⇒ nZn = nH = 2,24/22,4 = 0,1 mol

2⇒ mZn = 0,1.65 = 6,5g

⇒ mCu = mran con lai = 10,5 - 6,5 =4g

⇒ Chọn B.

Bài 7:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

x3/2 x molFe + H2SO4 → FeSO4 + H2

yy mol⇒ %mAl = 0,01.27/0,83 . 100 = 32,53%

⇒ %mFe = 100-32,53 = 67,47%

⇒ Chọn D.

Bài 10: Tương tự bài 7.

⇒ Chọn B.

106

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future107

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 2: Kim loại

Kim loại tác dụng với dung dịch muối

Lý thuyết và Phương pháp giải

1. Tăng giảm khối lượng

- Kim loại mạnh (trừ những kim loại tác dụng với nước như Na, K, Ca, Ba) đẩy kim loại

yếu ra khỏi dung dịch muối của kim loại yếu.

- Khi cho thanh kim loại vào dung dịch muối, sau phản ứng khối lượng thanh kim loại

tăng hoặc giảm:

+ Viết phương trình hóa học. Dưới mỗi phương trình hóa học đặt ẩn số theo số mol

chất, sau đó quy số mol ra khối lượng (theo ẩn số trên)

+ Nếu khối lượng thanh kim loại tăng. Lập phương trình đại số

m kim loại giải phóng – m kim loại tan = m kim loại tăng

+ Nếu khối lượng thanh kim loại giảm:

m kim loại tan – m kim loại giải phóng = m kim loại giảm

2. Bảo toàn khối lượng

- Khi cho thanh kim loại vào dung dịch muối, sau khi lấy miếng kim loại ra thì thấy khối

lượng dung dịch giảm. Ta lập luận như sau:

∑ mcác chất tham gia = ∑m chất tạo thành

mthanh kim loại + m dd = m' thanh kim loại + m' ddBài tập vận dụng

Bài 1: Tìm cơng thức của muối sắt clorua biết rằng khi hòa tan 3,25g muối này vào

dung dịch bạc nitrat dư thì thu được 8,61g kết tủa.

Hướng dẫn:

Gọi hóa trị của Fe là x.

FeClx + xAgNO3 → Fe(NO3)x + xAgCl↑

Số mol AgCl sinh ra:

nAgCl = 8,61/143,5 = 0,06 mol108

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future- Ta có (56 + 35,5x) gam FeClx tham gia phản ứng thì có x mol AgCl tạo thành.

- Tương tự 3,25 g muối tạo thành 0,06 mol kết tủa.

Vậy 3,25x = 0,06.(56 + 35,5x) → x = 3.

→ Vậy muối đó là FeCl3.

Bài 2: Một lọ đựng 50ml bạc nitrat được cho vào một miếng đồng. Sau phản ứng đem

miếng đồng đi cân thấy khối lượng tăng thêm 3,04 gam. Hãy xác định nồng độ mol

dung dịch bạc nitrat.

Hướng dẫn:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

1.…… 2 mol………………………2 mol

64g………………………………….216g

Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

- Số mol AgNO3 tham gia phản ứng:

nAgNO = 3,04/(216-64).2=0,04 mol

3- Nồng độ mol dung dịch bạc nitrat: 0,04/0,05 = 0,8M

Bài 3: Ngâm một thanh kim loại bằng đồng có khối lượng 10gam trong 250 gam dung

dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra khỏi dd thì khối lượng dung dịch AgNO 3 giảm 0,76 gam.

Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là?

Hướng dẫn:

Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta có:

m thanh kim loại + mdd = m' thanh kim loại + m' dd

→ m' thanh kim loại - m thanh kim loại = mdd – m’dd = 0,76 gam

→ Khối lượng dung dịch giảm đi chính là khối lượng tăng lên của thanh kim loại

→ Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là: 10 + 0,76 = 10,76 gam109

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×