Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureHướng dẫn:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2(1)2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2(2)Số mol khí H2 thu được:Gọi a và b lần lượt là số mol Zn và Al trong hỗn hợp.Khối lượng Zn: 65.0,05 = 3,25 g

Khối lượng Al: 27.0,02 = 0,54 gam

Bài 2: Hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Cu nặng 17,4 gam. Nếu hòa tan hỗn hợp bằng axit

H2SO4 lỗng dư thì thốt ra 8,96 dm3 H 2 (ở đktc). Còn nếu hòa tan hỗn hợp bằng axit

đặc nóng, dư thì thốt ra 12,32 lít SO2 (ở đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại ban đầu.

Hướng dẫn:

- Cu không tan trong H2SO4 lỗng, chỉ có Fe và Al tan được trong axit loãng

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑

- H2SO4 đặc nóng hòa tan cả 3 kim loại:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O- Gọi số mol của Fe, Al, Cu lần lượt là x, y, z ta có hệ phương trình :100

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureKhối lượng của sắt ban đầu là : mFe = 0,1. 56 = 5,6 (gam)

Khối lượng của nhôm ban đầu là : mAl = 0,2. 27 = 5,4 (gam)

Khối lượng của đồng ban đầu là : mCu = 0,1. 64 = 6,4 (gam)

Bài 3: Cho H2SO4 loãng, dư tác dụng với hỗn hợp gồm Mg và Fe thu được 2,016 lít khí

ở đktc. Nếu hỗn hợp kim loại này tác dụng với dd FeSO 4 dư thì khối lượng hỗn hợp

trên tăng lên 1,68 gam.

a) Viết phương trình phản ứng hóa học.

b) Tìm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.

Hướng dẫn:

a) Ta có PTHH:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

x molx molx molFe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

y moly mol(1)(2)

y molCho hỗn hợp kim loại trên vào dd FeSO4 dư thì Mg tác dụng hết (Fe khơng tác dụng)

theo phương trình sau:

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

x mol(3)x mol→ khối lượng hỗn hợp tăng lên 1,68 gam là khối lượng chênh lệch giữa Fe mới tạo ra

và Mg đã phản ứng. (sự tăng giảm khối lượng)

b) Ta có số mol của khí H2 là:Theo phương trình (1) và (2) ta có hệ phương trình :

101

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureVậy khối lượng của 2 kim loại trên là:

→ mFe = 0,048. 56 = 2,688 (gam)

→ mMg = 0,042. 24 = 1,008 (gam)102

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 2: Kim loại

Bài tập Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

Bài 1: Hòa tan 13,2g hỗn hợp X gồm hai kim loại có cùng hóa trị vào 200ml dung dịch

HCl 3M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,85g hỗn hợp muối khan. Tính

thể tích hiđro sinh ra.

A. 1,12 litB. 3,36 litC. 4,48 litD. 4,84 litBài 2: Hòa tan hết 11,2g hỗn hợp gồm hai kim loại X (hóa trị x) và Y (hóa trị y) trong

dung dịch HCl rồi sau đó cơ cạn dung dịch thu được 39,6g muối khan. Tính thể tích khí

hidro sinh ra là?

A. 8,96 litB. 1,12 litC. 0,986 litD. 3,36 litBài 3: Thí nghiệm 1: cho a gam Fe hòa tan trong dung dịch HCl, sau khi cô cạn dung

dịch thu được 3,1 gam chất rắn.

Thí nghiệm 2: cho a gam Fe và b gam Mg vào dung dịch HCl (cùng với lượng như

trên) sau khi cơ cạn dung dịch thì thu được 3,34g chất rắn và 448ml H 2.Tính a, b.

A. 1,68 g và 0,42 gB. 0,42 g và 1,68 gC. 1,68 g và 0,24 gD. 0,24 g và 1,68 gBài 4: Cho 13g hỗn hợp A gồm Cu, Al, Mg vào dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu

được 4 gam chất rắn khơng tan và 10,08 lít khí H 2 (đktc). Tính thành phần phần trăm

theo khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

A. 30,77%; 27,69%; 41,54%

B. 27,69%; 41,54%; 30,77%

C. 30,77%; 41,54%; 27,69%

D. 27,69%; 30,77%;41,54%

Bài 5: Lấy 20,05 gam hỗn hợp Al + Fe2O3 cho tác dụng với axit sunfuric lỗng, dư thì

có 5,04 lít khí sinh ra. Trộn 20,05g hỗn hợp đầu trong bình kín rồi nung nóng để thực

hiện phản ứng nhiệt nhơm. (Thể tích khí đo ở đktc). Tính khối lượng các chất thu được

sau phản ứng nhiệt nhôm.

Chú ý: Phản ứng nhiệt nhôm 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

A. mFe2O3 (ban đầu) = 16g; mFe2O3 (dư) = 4g

103

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureB. mFe2O3 (ban đầu) = 4g; mFe2O3 (dư) = 16g

C. mFe2O3 (ban đầu) = 8g; mFe2O3 (dư) = 12g

D. Đáp án khác

Bài 6: Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H 2SO4 lỗng dư, người ta

thu được 2,24 lít khí (đktc). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

A. 3 gB. 4 gC. 5 gD. 6 gBài 7: Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư,

người ta thu được 0,56 lít khí (đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của

mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

A. 32,5% và 65,7%B. 65,7% và 32,5%C. 67,5% và 32,5%D. 32,5% và 67,5%Bài 8: A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg. Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết

phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit H 2(đktc). Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi

hết phản ứng thấy thốt ra 6,72 lít H 2 (đktc). Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa

đủ dung dịch axit HCl thì thu được một dung dịch và 8,96 lit H 2 (đktc). Hãy tính m gam.

A. 24, 56 gB. 24,65 gC. 25,46 gD. 25,64 gBài 9: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCl 0,4M được dung dịch

A và 10,52g muối khan. Tính thể tích dung dịch B gồm NaOH 0,02M và Ba(OH) 2 cần

dùng để trung hoà dung dịch A.

A. 0,5 litB. 0,75 litC. 1 litD. 1,5 litBài 10: Hoà tan 5,2g hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch axit HCl 1M, thì thu được

3,36 lit H2 (đktc). Tính thể tích dung dịch axit HCl đã dùng.

A. 200 mlB. 300 mlC. 400 mlD. 500 mlĐáp án và hướng dẫn giải

1. B2. A3. C4. C56. B7. D8. B9. C1Bài 1:

mmuoi = mKL - mCl-104

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×