Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận biết kim loại và hợp chất của kim loại

Nhận biết kim loại và hợp chất của kim loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureAl3+Dd NH3 dư↓ trắng, không tanAl3+ + NH3 + H2O → AlZn2+Dd NH3 dư↓ trắng sau đó tanZn2+ + NH3 + H2O → ZZn(OH)2 + NH3 → [Zn

FeKhí CloTrắng xám → nâu đỏ2Fe(trắng xám) + 3Cl2(vàng lục) →Fe2+Dd NaOH↓ trắng xanh hóa đỏ nâuFe2+ + 2OH- → Fe(OHFe3+Dd NaOH, NH3↓ đỏ nâuFe(OH)2 + O2 + H2O →Fe3+ + 3OH- → Fe(OHFe3+ + NH3 + H2O → F

HgHNO3 đặcTan, khí màu nâuHg + 4HNO3 → Hg(NO3)2CuHNO3 đặcTan, dd xanh, khí màu nâuCu + 4HNO3 → Cu(NCu2+Dd NH3 dư↓ xanh sau đó tanCu2+ + NH3 + H2O → CCu (đỏ)AgNO3Tan, dd xanhCu(OH)2 + NH3 → [CuCu + 2AgNO3 → Cu(N

MgDd HClTan, có khíMg + 2HCl → MgCl2 +Mg2+Dd CO32-↓ trắngMg2+ + CO32- → MgCOPbDd HCl↓ trắngPb + 2HCl → PbCl2↓Pb2+Dd H2S↓ đenPb2+ + S2- → PbS↓NaĐốt trên ngọn lửa và quan sát- Màu vàng tươiK- Màu tím (tím hồng)Ca- Màu đỏ da cam85

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureBa- Màu lục (hơi vàng)Bài tập vận dụng

Bài 1: Có 8 dung dịch chứa: NaNO 3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4,

FeSO4, CuSO4. Hãy nêu các thuốc thử và trình bày phương án phân biệt 8 dung dịch

nói trên.

Hướng dẫn:

Thuốc thử để phân biệt là: dd BaCl2, dd NaOH. Cách làm như sau:

- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự.

- Cho dd BaCl2 vào 8 dung dịch sẽ thấy ở 4 dung dịch có kết tủa là: Na 2SO4, MgSO4,

FeSO4, CuSO4 (nhóm A) còn 4 dung dịch khơng có hiện tượng gì là: NaNO 3, Mg(NO3)2,

Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 (nhóm B).

- Trong mỗi nhóm A, B đều dùng dd NaOH để thử:

+ Nhận ra Na2SO4 và NaNO3 khơng có hiện tượng gì

+ Nhận ra CuSO4 và Cu(NO3)2 tạo kết tủa màu xanh:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ (Xanh) + Na2SO4

Nhận ra MgSO4 và Mg(NO3)2 tạo kết tủa màu trắng:

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ (Trắng) + 2NaNO3

+ Nhận ra FeSO4 và Fe(NO3)2 tạo kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó một lúc kết tủa sẽ

chuyển thành màu nâu đỏ

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ (nâu đỏ)

Bài 2: Nhận biết các chất trong mỗi cặp dưới đây chỉ bằng dung dịch HCl

a) 4 dung dịch : MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl

b) 4 chất rắn : NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4

Hướng dẫn:

a) Xét khả năng phản ứng của 4 chất, nhận được chỉ có MgSO 4 tạo được kết tủa với 2

dung dịch khác:

86

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureMgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + Na2SO4

MgSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + MgCl2

Suy ra dung dịch còn lại khơng kết tủa là NaCl.

- Dùng axit HCl hòa tan 2 kết tủa thấy kết tủa không tan là BaSO 4 → nhận được BaCl2,

kết tủa tan là Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O thì nhận được NaOH

b) Hòa tan 4 chất rắn bằng dung dịch HCl nhận được BaSO 4 không tan, NaCl tan mà

khơng có khí bay ra. Còn:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

- Thả lần lượt 2 chất rắn Na2CO3, BaCO3 vào 2 dung dịch vừa tạo ra → sẽ nhận ra

Na2CO3 có kết tủa: Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + 2NaCl

→ Còn lại là BaCO3.87

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 2: Kim loại

Bài tập Nhận biết kim loại và hợp chất của kim loại

Bài 1: Hãy dùng một hóa chất để nhận biết 6 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng các dung

dịch sau:K2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4, Al2(SO4)2, FeCl3.

A. AgNO3B. BaCl2C. HClD. NaOHBài 2: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết ba chất đựng trong ba bình mất nhãn Al,

Al2O3, Mg.

A. HClB. NaClC. NaOHD. AgNO3Bài 3: Thuốc thử để nhận biết 3 lọ đựng hỗn hợp dạng bột bị mất nhãn như sau: (Al +

Al2O3), (Fe + Fe2O3) và (FeO + Fe2O3).

A. HCl, NaOHB. NaOHC. KOHD. H2SO4Bài 4: Có 5 gói bột màu tương tự nhau: CuO; FeO; MnO 2; Ag2O; (Fe+FeO) có thể dùng

dd nào để phân biệt các chất trên?

A. HClB. NaOHC. KOHD. H2SO4Bài 5: Có 8 dung dịch chứa: NaNO 3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4,

FeSO4, CuSO4. Hãy nêu 2 thuốc thử cần để nhận biết 8 dung dịch trên

A. NaOH, NaClB. HCl, NaClC. NaOH, BaCl2D. HCl, NaOHBài 6: Phân biệt 9 chất rắn sau bằng 2 hóa chất tự chọn: Ag 2O, BaO, MgO, MnO2,

Al2O3, FeO, Fe2O3, CaCO3, CuO? Hỏi 2 hóa chất đó là gì?

A. H2O, HCl đặc nóng

C. H2O, quỳ tímB. H2O, NaOHD. H2O, phenolphtaleinBài 7: Chỉ sử dụng 1 hóa chất hãy nhận biết các dung dịch sau: MgCl 2, FeCl2, FeCl3 ,

AlCl3

A. HClB. H2OC. AgNO3D. NaOHBài 8: Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất. hãy nhận biết các gọi bột màu đen không

nhãn: Ag2O, MnO2, FeO, CuO?

A. NaOHB. HClC. H2SO4D. Ba(OH)2Bài 9: Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn: NH 4Cl,

MgCl2, FeCl2, AlCl3, CuCl2.

88

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureA. NaOHB. HClC. H2SO4D. Ba(OH)2Bài 10: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt cặp chất sau đây, chỉ được

dung một thuốc thử thích hợp: Dung dịch MgCl2 và FeCl2.

A. MgB. NaOHC. HClD. A hoặc BĐáp án và hướng dẫn giải

1. D2. C3. A4. A5.6. A7. D8. B9. A10Bài 1: Trích mẫu thử, đánh số thứ tự từ 1 đến 5, sau đó nhỏ dd NaOH vào 5 mẫu thử.

- Trường hợp xuất hiện khí mùi khai bay ra thì chất ban đầu là (NH 4)2SO4:

2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O

- Trường hợp xuất hiện kết tủa trắng, chất ban đầu là MgSO 4:

MgSO4 + NaOH → Na2SO4 + Mg(OH)2↓

- Trường hợp xuất hiện kết tủa keo trắng, tan dần trong dung dịch kiềm dư thì chất ban

đầu là Al2(SO4)3:

MgCl2 + NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

6NaOH + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 +2H2O

- Trường hợp xuất hiện kết tủa nâu đỏ, chất ban đầu là FeCl 3:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl

- Trường hợp khơng có hiện tượng gì xảy ra là K2CO3.

⇒ Chọn D.

Bài 2: Trích mẫu thử, đánh số từ 1 đến 3, sau đó nhỏ vài giọt NaOH vào 3 mẫu thử.

- Trường hợp có sủi bọt khí, chất rắn tan thì chất ban đầu là Al:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

- Trường hợp chất rắn tan thì chất ban đầu là Al 2O3:

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

89

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận biết kim loại và hợp chất của kim loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×