Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Oxit axit tác dụng với bazo

Oxit axit tác dụng với bazo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for future-Nếu 1 < T < 2 thì sản phẩm thu được là muối axit và muối trung hòa ⇒ Xảy ra cả 2

phản ứng (1) và (2)

-Nếu T ≥ 2 thì sản phẩm thu được là muối axit ⇒ Chỉ xảy ra phản ứng (2).

Bước 2: Viết PTHH và tính tốn theo PTHH (nếu xảy ra cả 2 phản ứng thì cần đặt ẩn

và giải theo hệ phương trình).

Bước 3: Tính tốn theo u cầu của đề bài.trên.

Lưu ý: Nếu không đủ dữ kiện để xét T, ta chia trường hợp có thể xảy ra và giải theo

từng trường hợp như các bước ở trên.Bài tập vận dụng

Bài 1: Nung 20 g CaCO3 và hấp thụ hồn tồn khí CO 2 sinh ra vào 0,5 lit dung dịch

NaOH 0,56 M .Tính nồng độ mol của muối thu được. (thể tích thay đổi khơng đáng kể)

Hướng dẫn:nNaOH = 0,56 . 0.5 = 0,28 molDo 1 < 1,4 < 2 ⇒ sản phảm gồm muối axit và muối trung hoà

PTHH:

CO2 + NaOH → NaHCO3

xx(1)xCO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

y(2)2yĐặt số mol CO2 phản ứng ở PT (1), (2) lần lượt là x và y mol.

Ta có hệ phương trình:31

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureVậy số mol của NaHCO3 là 0,12 mol.

⇒CM(NaHCO3)= 0,12:0,5 = 0,24 M

Bài 2: Sục từ từ V lít khí SO2 ở đktc vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M, thu được

23,3 gam kết tủa. Tính giá trị của V.

Hướng dẫn:

Ta có: nBa(OH) = 0,15 mol; nBaSO = 0,1 mol.

23Vì n↓ < nBa(OH) nên kết tủa chưa cực đại ⇒ Có các trường hợp sau:

2- Trường hợp 1: Ba(OH)2 dư ⇒ muối tạo thành chỉ có BaSO3

PTHH: SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

0,10,1 (mol)⇒ VSO = 0,1 x 22,4 = 2,24 lít

2- Trường hợp 2: SO2 hết nhưng đã hòa tan 1 phần kết tủa.

PTHH: SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

0,150,15(1)0,15 (mol)Theo (1) thì nBaSO = 0,15mol, nhưng theo đề thì nBaSO = 0,1mol ⇒ nBaSO bị hòa tan: 0,15 –

3330,05 = 0,1 mol

SO2 + H2O + BaSO3 → Ba(HSO3)2

0,05(2)0,05 (mol)⇒ VSO = (0,15 + 0,05) x 22,4 = 4,48 lít

232

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài tập oxit axit tác dụng với bazo

Bài 1: Sục x mol CO2 , với 0,12 mol ≤ x ≤ 0,26 mol , vào bình chứa 15 lit dd

Ca(OH)2 0,01 M thu được m gam kết tủa thì giá trị của m:

A. 12 g ≤ m ≤ 15 g

B. 4 g ≤ m ≤ 12 g

C. 0,12 g ≤ m ≤ 0,24 g

D. 4 g ≤ m ≤ 15 g

Bài 2: Cho V lit CO2 (đktc) hấp thu hoàn toàn bởi 2 lit dd Ba(OH) 2 0,015 M thu được

1,97 g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 1,12 litB. 6,72 litC. 2,24 litD. 0,672 litBài 3: Cho 4,48 lit CO2 (đktc) vào 40 lit dd Ca(OH) 2 thu được 12 g kết tủa. Nồng độ của

dd nước vôi là:

A. 0,004 MB. 0,002 MC. 0,006 MD. 0,008 MBài 4: Sục V lit khí CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lit dd nước vôi 0,01 M thu được 1 g kết

tủa. Các giá trị của V là:

A. 0,112 lit và 0,336 lit

B. 0,112 lit và 0,224 lit

C. 0,336 lit và 0,672 lit

D. 0,224 lit và 0,672 lit

Bài 5: Cho 0,448 lit khí CO 2 (đktc) hấp thu 100 lm dd chứa hỗn hợp NaOH 0,06 M và

Ba(OH)2 0,12 M thu được m gam kết tủa, giá trị của m là:

A. 1,182 gB. 3,940 gC. 2,364 gD. 1,970 gBài 6: Sục V lit khí CO2 (đktc) vào dd 2 lit Ca(OH)2 0,1 M thu được 2,5 g kết tủa. Giá trị

của V là:

A. 0,56B. 8,4C. 11,2D. A hoặc BBài 7: Dẫn 33,6 lit khí H2S (đktc) vào 2 lít dd NaOH 1 M , sản phẩm thu được là:

A. NaHSB. Na2S

33Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureC. NaHS và Na2SD. Na2SO3Bài 8: Nung 20 g đá vơi và hấp thụ hồn tồn lượng khí CO 2 tạo ra do sự nhiệt phân

đá vôi vào 0,5 lit dd NaOH 0,56 M. Nồng độ của các muối Na 2CO3 và NaHCO3 trong

dung dịch là:

A. 0,12 M và 0,08 M

B. 0,16 M và 0,24 M

C. 0,4 M và 0 M

D. 0M và 0,4

Bài 9: Phải dùng bao nhiêu lit CO2 (đktc) để hòa tan hết 20 g CaCO 3 trong nước, giả

sử chỉ có 50% CO2 tác dụng. Phải thêm tối thiểu bao nhiêu lit dd Ca(OH) 2 0,01 M vào

dung dịch sau phản ứng để thu được kết tủa tối đa. Tính khối lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2 , 10 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2 , 10 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2 , 20 lit dd Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2 , 12 lit dd Ca(OH)2, 30 g kết tủa.

Bài 10: Cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hấp thụ vào 100 ml dd Ba(OH) 2 có nồng độ aM

thu được 6,51 g ↓ trắng, trị số của a là:

A. 0,3B. 0,4C. 0,5D. 0,6

Đáp án và hướng dẫn giải1. D2. A3. A4. D56. D7. C8. B9. C1Bài 1:Nếu nCO = x= 0,15 mol thì:

234

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Oxit axit tác dụng với bazo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×