Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập oxit bazơ tác dụng với axit

Bài tập oxit bazơ tác dụng với axit

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureBài 8: Đốt cháy hết 2,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu được 4,14 gam hỗn

hợp 3 oxit. Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này, phải dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl và

thu được dung dịch X. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ?

A. 9,45gB. 7,49gC. 8,54 gD. 6,45 gBài 9: Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd

HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối

khan. Tính m:

A. 77,92 gB. 86,8 gC. 76,34 gD. 99,72 gBài 10: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản

ứng còn lại 8,32gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu

được 61,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 31,04 gB. 40,10 gC. 43,84 gD. 46,16 gĐáp án và hướng dẫn giải

1. C2. C3. A4. C56. D7. B8. C9. D1Bài 1:

Theo định luật bảo tồn khối lượng ta có:

m3oxit + mH SO = mmuoi + mH O san pham

242⇔ mmuoi = m3oxit + mH SO - mH O san pham

242Mà nH O san pham = nH SO = 1.0,05 = 0,05 mol

224⇒ mmuoi = 2,8 + 0,05.98 - 0,05.18 = 6,8g

⇒ Chọn C.

Bài 2: Tương tự bài 1, ta có:

m4oxit = mmuoi - mH SO + mH O san pham

24226

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futurem4oxit = 3,61g

⇒ Chọn C.

Bài 3: Tương tự bài 1, ta có:

m4oxit + mH SO = mmuoi + mH O san pham

242⇔ mmuoi = m4oxit + mH SO - mH O san pham

242⇔ mmuoi = 3,61 + 0,4.0,15.98 - 0,4.0,15.18

⇔ mmuoi = 8,41g

⇒ Chọn A.

Bài 4:

Ta có:Tương tự bài 1, ta có:

m5oxit + mHCl = mmuoi + mH O san pham

2⇔ mmuoi = m5oxit + mHCl - mH O san pham

2⇔ mmuoi = 7,2g

⇒ Chọn C.

Bài 5:

Áp dụng tăng giảm khối lượng, ta thấy 1 nguyên tử O được thay thế bởi 2 nguyên tử

Cl.

ZnO, PbO, NiO → ZnCl2, PbCl2, NiCl2

⇒ Từ 1 mol oxit ban đầu khối lượng muối sau phản ứng tăng là:

m↑ = m2Cl - mO = 2.35,5 - 16 = 55g

⇒ mhh ban dau = mFe O + mCu pư + mCu dư = 0,12.232 + 0,12.64 + 8,32 = 43,84g

3427

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureTheo bài ra, ta có:

m↑ = mmuoi - mhhoxit = (b +55) - b = 55g⇒mX = mhhoxit - mO =b-16 = a

⇒ Chọn A.

Bài 6: Tương tự bài 1 và bài 4, ta có:

m3oxit + mHCl = mmuoi + mH O san pham

2⇔m3oxit = mmuoi + mH O san pham - mHCl

2⇔m3oxit = 0,321g

⇒ Chọn D.

Bài 7:

Ta có:

nH O san pham = nH SO = 1.0,5 = 0,5 mol = nO/oxit

224Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

moxit = mKL + mO/oxit =13,6 + 0,5.16 = 21,6g

⇒ Chọn B.

Bài 8:

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

moxit = mKL + mO/oxit

⇔ mO/oxit = moxit - mKL =44-2,86 = 1,28g28

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future⇒ nHCl = 0,08.2 = 0,16 mol

Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng, ta có khối lượng của muối khan thu được là:

mmuoi = mKL + mCl = 2,86 + 0,16.35,5 = 8,54g

-⇒ Chọn C.

Bài 9: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn D.

Bài 10:

Ta thấy sau phản ứng còn Cu dư, chứng tỏ Fe 3O4 tác dụng với HCl tạo 2 muối FeCl 3 và

FeCl2, sau đó FeCl3 tác dụng hết với Cu tạo FeCl2 và CuCl2.PTHH:

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

x…………………....2x………x

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

2x……..x…………2x………..x

mmuoi = mFeCl + mCuCl = (2x+x).127 + x.135 = 61,92g

22⇒ x= 0,12 mol

⇒ mhh ban dau = mFe O + mCu pư + mCu dư = 0,12.232+ 0,12.64+ 8,32= 43,84g

34⇒ Chọn C.29

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Oxit axit tác dụng với bazo

Lý thuyết và Phương pháp giải

TH1: Khi oxit axit (CO2, SO2…) tác dụng với dung dịch kiềm (KOH, NaOH…)

PTHH:

CO2 + NaOH → NaHCO3(1)CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O(2)Phương pháp giải

Bước 1: Xét tỉ lệ: .- Nếu T ≤ 1 thì sản phẩm thu được là muối axit ⇒ Chỉ xảy ra phản ứng (1)

- Nếu 1 < T < 2 thì sản phẩm thu được là muối axit và muối trung hòa ⇒ Xảy ra cả 2

phản ứng (1) và (2)

- Nếu T ≥ 2 thì sản phẩm thu được là muối trung hòa ⇒ Chỉ xảy ra phản ứng (2).

Bước 2: Viết PTHH và tính tốn theo PTHH (nếu xảy ra cả 2 phản ứng thì cần đặt ẩn

và giải theo hệ phương trình)

Bước 3: Tính tốn theo u cầu của đề bài

TH2: Khi oxit axit (CO2, SO2…) tác dụng với dung dịch kiềm thổ (Ca(OH) 2, Ba(OH)2…)

PTHH:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2(1)

(2)Phương pháp giải

Bước 1: Xét tỉ lệ: .-Nếu T ≤ 1 thì sản phẩm thu được là muối trung hòa ⇒ Chỉ xảy ra phản ứng (1)

30

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for future-Nếu 1 < T < 2 thì sản phẩm thu được là muối axit và muối trung hòa ⇒ Xảy ra cả 2

phản ứng (1) và (2)

-Nếu T ≥ 2 thì sản phẩm thu được là muối axit ⇒ Chỉ xảy ra phản ứng (2).

Bước 2: Viết PTHH và tính tốn theo PTHH (nếu xảy ra cả 2 phản ứng thì cần đặt ẩn

và giải theo hệ phương trình).

Bước 3: Tính tốn theo u cầu của đề bài.trên.

Lưu ý: Nếu không đủ dữ kiện để xét T, ta chia trường hợp có thể xảy ra và giải theo

từng trường hợp như các bước ở trên.Bài tập vận dụng

Bài 1: Nung 20 g CaCO3 và hấp thụ hồn tồn khí CO 2 sinh ra vào 0,5 lit dung dịch

NaOH 0,56 M .Tính nồng độ mol của muối thu được. (thể tích thay đổi khơng đáng kể)

Hướng dẫn:nNaOH = 0,56 . 0.5 = 0,28 molDo 1 < 1,4 < 2 ⇒ sản phảm gồm muối axit và muối trung hoà

PTHH:

CO2 + NaOH → NaHCO3

xx(1)xCO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

y(2)2yĐặt số mol CO2 phản ứng ở PT (1), (2) lần lượt là x và y mol.

Ta có hệ phương trình:31

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập oxit bazơ tác dụng với axit

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×