Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay

Ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hãy phân biệt lợi nhuận và giá trị thặng dư? Lợi nhuận thương nghiệp do đâu

mà có? Cho ví dụ chứng minh?

Đáp án:

1. Phân biệt lợi nhuận và giá trị thặng dư:

* Giá trị thặng dư :

Giá trị thặng dư là một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngồi giá trị sức lao

động do cơng nhân làm th tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không.

* Lợi nhuận

- Lợi nhuận là giá trị thặng dư khi được quan niệm là con đẻ của tư bản ứng

trước, là số dơi ra so với chi phí sản xuất TBCN. (Kí hiệu là p)

* So sánh về chất, lượng giữa m, p.

2. Nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp:

Lợi nhuận thương nghiệp là một phần của giá trị thặng dư được sáng tạo trong

quá trình sản xuất và do nhà tư bản công nghiệp nhường lại cho nhà tư bản thương

nghiệp, để nhà tư bản thương nghiệp tiêu thụ hàng hóa cho mình.

- Ví dụ :

Câu 2:

Trong 8 giờ lao động, cơng nhân trong xí nghiệp sản xuất được 16 sản phẩm

có tổng giá trị là 80USD. Hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ra trong ngày và giá trị của

1 sản phẩm là bao nhiêu nếu:

- Năng suất lao động tăng lên 2 lần

- Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần

Đáp án: a. W = 2,5 USD;

b. Tổng giá trị sản phẩm là: 120 USD, W = 5 USD



ĐỀ SỐ: 06



Câu 1:

Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân? Biểu hiện mới của

giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay?

Đáp án:

1. Quan điểm của Mác- Ăngghen về hai đặc trưng cơ bản của giai cấp công

nhân (4 điểm)

2. Biểu hiện mới của giai cấp công trong thời đại ngày nay (3 điểm)

Câu 2:

Một doanh nghiệp 1 năm sản xuất được 1000 sản phẩm, trong đó tư bản đầu

tư là 1.000.000 USD, khối lượng giá trị thặng dư thu được là 300.000 USD, tỉ suất

giá trị thặng dư là 300%. Tính giá trị 1 đơn vị sản phẩm và kết cấu của nó?

Đáp án:



W1 sp = 1.300USD.

Kết cấu sản phẩm: 900c :100v : 300m.



ĐỀ SỐ: 07

Câu 1:

Nói cạnh tranh là động lực thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển đúng hay

sai? Phân tích mặt tích cực và tiêu cực của kinh tế hàng hóa. Liên hệ với nền kinh

tế ở nước ta hiện nay?

Đáp án:

1. Nói cạnh tranh là động lực thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển là

đúng.

* Giải thích

- Khái niệm cạnh tranh.



- Nêu các loại cạnh tranh.

- Vai trò tích cực của cạnh tranh.

- Nêu 1 số hạn chế do cạnh tranh gây ra.

2. Phân tích mặt tích cực và tiêu cực của kinh tế hàng hóa

* Mặt tích cực của nền kinh tế hàng hóa:

- Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.

- Đẩy mạnh quá trình xã hội hóa sản xuất.

- Tạo ra nhiều hàng hóa đáp ứng nhu cầu đa dạng cho xã hội.

- Tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa lớn ra đời.

* Mặt hạn chế của kinh tế hàng hóa:

- Phân hóa giàu nghèo

- Tiềm ẩn khủng hoảng KT-XH

- Phá hoại môi trường sinh thái

* Liên hệ với nền kinh tế ở nước ta hiện nay

Câu 2:

Một doanh nghiệp có tỷ suất giá trị thặng dư là 200%, lương công nhân là 200

USD. Muốn thu được 240.000 USD giá trị thặng dư trong 1 năm thì chủ tư bản cần

phải thuê bao nhiêu công nhân?

Đáp án: Số công nhân chủ tư bản cần th là: 50 cơng nhân



ĐỀ SỐ: 08

Câu 1:



Vì sao dưới chủ nghĩa xã hội, tơn giáo vẫn còn tồn tại? Làm thế nào để phát

huy mặt tích cực của tơn giáo trong q trình xây dựng phát triển đất nước?

Đáp án:

1.Vì sao dưới chủ nghĩa xã hội, tơn giáo vẫn còn tồn tại?

Trong tiến trình xây dựng CNXH, tơn giáo vẫn còn tồn tại bởi các ngun

nhân cơ bản sau đây:

- Nguyên nhân nhận thức:

- Nguyên nhân tâm lý:

- Nguyên nhân chính trị - xã hội:

- Nguyên nhân kinh tế:

- Nguyên nhân văn hóa:

2. Làm thế nào để phát huy mặt tích cực của tơn giáo trong q trình xây

dựng phát triển đất nước?

Để phát huy mặt tích cực của tơn giáo trong q trình xây dựng và phát triển

đất nước, chúng ta cần thực hiện tốt các nguyên tắc cơ bản sau đây:

- Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội gắn

liền với công cuộc cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới.

- Tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và khơng tín ngưỡng của cơng

dân.

- Thực hiện đồn kết giữa những người theo với những người khơng theo tơn

giáo nào, đồn kết các tơn giáo hợp pháp, chân chính, đồn kết tồn dân tộc xây

dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Cần phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong việc giải quyết vấn đề

tơn giáo.

- Phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tơn giáo.

Câu 2:



Tìm tỷ suất giá trị thặng dư khi biết tổng tư bản đầu tư cho 1000 sản phẩm là

6000USD, trong đó tư bản khả biến bằng 1/5 tư bản bất biến, nhà tư bản thu được

2400USD giá trị thặng dư?

Đáp án: m’= 240%



ĐỀ SỐ: 09

Câu 1:

Trình bày khái niệm và bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa? Làm rõ sự khác

biệt giữa dân chủ XHCN và dân chủ tư sản?

Đáp án:

1. Khái niệm dân chủ (1 điểm)

2. Bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa (2 điểm)

3. Điểm khác biệt giữa DCTS và DCXHCN (4 điểm)

Câu 2:

Tổng tư bản đầu tư cho 1000 sản phẩm là 20.000 USD, tư bản khả biến bằng

1/4 tư bản ứng trước, nhà tư bản thu được 6.000 USD giá trị thặng dư. Tìm tỷ suất

giá trị thặng dư?

Đáp án: m’ = 120%



ĐỀ SỐ: 10

Câu 1:



Phân tích lượng giá trị của hàng hố và các yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị

của hàng hoá? Giống nhau và khác nhau giữa tăng NSLĐ và tăng CĐLĐ?

Đáp án:

1. Thước đo lượng giá trị của hàng hóa

Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động xã hội cần thiết để

sản xuất ra hàng hoá, mới là cái quy định đại lượng giá trị của hàng hoá.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hoá

- Năng suất lao động

- Cường độ lao động

- Mức độ phức tạp của lao động

3. Giống nhau và khác nhau giữa tăng NSLĐ và tăng CĐLĐ?

Câu 2:

Một xí nghiệp sử dụng 100 công nhân, lương 150USD/tháng, tỷ suất giá trị

thặng dư bằng 200%. Tìm khối lượng giá trị thặng dư cả năm của xí nghiệp.

Đáp án: M= 360.000 USD



ĐỀ SỐ: 11

Câu 1:

Phân tích các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư?

Đáp án:

Giá trị thặng dư là một phạm trù nói lên mục đích của sản xuất TBCN. Trong

đời sống thực tế của xã hội tư bản, giá trị thặng dư được biểu hiện cụ thể và chuyển

hóa thành:

- Lợi nhuận

- Lợi nhuận thương nghiệp:

- Lợi tức cho vay :



- Lợi nhuận ngân hàng :

- Tư bản giả :

- Địa tô TBCN

Câu 2:

Giá trị của một đơn vị hàng hóa sẽ thay đổi như thế nào so với dự kiến ban

đầu khi sản xuất 1000 sản phẩm với mức đầu tư 4000 USD trong đó 3500USD là

tư bản bất biến, tỷ suất giá trị thặng dư bằng 200%, nhưng nhờ tiết kiệm nguyên

liệu nên tư bản bất biến giảm được 100USD, tư bản khả biến và tỷ suất giá trị

thặng dư vẫn giữ nguyên.

Đáp án: W1sp thay đổi 0.1 USD



ĐỀ SỐ: 12

Câu 1:

Giá trị thị trường và lợi nhuận bình quân được hình thành như thế nào? Phân

tích sự giống nhau và khác nhau giữa cạnh tranh nội bộ ngành và cạnh tranh giữa

các ngành trong kinh tế hàng hóa?

Đáp án:

1. Sự hình thành giá trị thị trường và lợi nhuận bình quân:

- Sự hình thành giá trị thị trường

- Sự hình thành lợi nhuận bình qn

2.Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa cạnh tranh nội bộ ngành và cạnh

tranh giữa các ngành trong kinh tế hàng hóa?

* Cạnh tranh trong nội bộ ngành: là sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong

cùng một ngành, cùng sản xuất ra một loại hàng hóa nhằm giành những điều kiện

thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa có lợi hơn để thu lợi nhuận siêu

ngạch.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×