Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài, đối với hàm trên có thể nhận thấy cung răng có hình dạng oval chiếm tỉ lệ cao nhất, cung răng có hình dạng vuông và tam giác chiếm tỉ lệ thấp hơn. Kết quả các nghiên cứu của các tác giả trong nước cũng cho kế

Qua các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài, đối với hàm trên có thể nhận thấy cung răng có hình dạng oval chiếm tỉ lệ cao nhất, cung răng có hình dạng vuông và tam giác chiếm tỉ lệ thấp hơn. Kết quả các nghiên cứu của các tác giả trong nước cũng cho kế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài, đối với hàm trên có thể nhận thấy cung răng có hình dạng oval chiếm tỉ lệ cao nhất, cung răng có hình dạng vuông và tam giác chiếm tỉ lệ thấp hơn. Kết quả các nghiên cứu của các tác giả trong nước cũng cho kế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×