Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Trong NC của chúng tôi có 61 BN được dùng ethanol đường uống chúng tôi thấy rằng khi áp dụng phác đồ nồng độ ethanol máu sẽ tăng dần. Phần lớn 37/61 BN nồng độ ethanol máu tăng dần và đạt mục tiêu sau vài giờ đầu chiếm 60,7%, có 16/61 BN không đạt nồng

- Trong NC của chúng tôi có 61 BN được dùng ethanol đường uống chúng tôi thấy rằng khi áp dụng phác đồ nồng độ ethanol máu sẽ tăng dần. Phần lớn 37/61 BN nồng độ ethanol máu tăng dần và đạt mục tiêu sau vài giờ đầu chiếm 60,7%, có 16/61 BN không đạt nồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

46Nhận xét:

- Nồng độ ethanol máu đều tăng dần ở cả 2 nhóm BN, nhóm khơng đạt

nồng độ mục tiêu có nồng độ ethanol máu thấp nhất là 20,2 mg/dL, cao nhất

là 89 mg/dL, nhóm quá liều có nồng độ ethanol máu thấp nhất là 68,9 mg/dL,

cao nhất là 297,45 mg/dL473.2.1.3. Diễn biến nồng độ ethanol máu (n=30)

200

180

160

140

120

10079.7479.94Giờ thứ 1Giờ thứ 289.60100.50105.31103.16105.52109.19Giờ thứ 4Giờ thứ 5Giờ thứ 6Giờ thứ 7Giờ thứ 880

56.80

60

40

20

0

Vào việnGiờ thứ 3Biểu đồ 3.14: Diễn biến nồng độ ethanol máu

Nhận xét:

- Nồng độ ethanol máu tăng dần đến giờ thứ 4 thì đạt nồng độ mục tiêu

và duy trì nồng độ mục tiêu đến giờ thứ 8.

3.2.1.4. Một số đặc điểm của phác đồ ethanol đường uống

Bảng 3.4: Một số đặc điểm của phác đồ ethanol đường uống

Một số đặc điểm của liệu pháp ethanol

Thời gian từ khi uống methanol→dùng ethanol (giờ)

Thời gian dùng ethanol đường uống (giờ)

Thời gian đạt nồng độ mục tiêu (giờ)

Tổng lượng ethanol 20% đã dùng (ml)n

47

61

37

61TB ± ĐLC

38,30±15,46

8,20±2,17

3,40±2,36

1297,40±374,0

0Nhận xét:

- Thời gian từ khi bệnh nhân uống methanol đến khi bắt đầu điều trị ethanol

trung bình là 38,30±15,46 giờ. Thời gian điều trị ethanol đường uống trung bình

là 8,20 ± 2,17 giờ. Trong đó, thời gian từ khi bắt đầu dùng ethanol đến khi đạt

nồng độ mục tiêu (thời gian dưới liều) trung bình là 3,40 ± 2,36 giờ.

- Tổng lượng ethanol 20% đã dùng trung bình là 1297,40 ± 374,00 ml.

3.2.1.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ ethanol máu48Bảng 3.5: Một số yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ methanol máu

Yếu tốNhóm đạt mục tiêuNhóm khơng đạt

pảnh hưởngn%n%Nơn khi dùng ethanol11,6469,840,017Bụng chướng1219,71524,60,046Thở máy1219,71626,20,039Huyết áp tụt711,5914,80,052Nhận xét:

- Biểu hiện nôn ở nhóm BN đạt mục tiêu có 1 BN chiếm 1,64% thấp

hơn nhóm khơng đạt tiêu có 6 BN chiếm 9,84% khác biệt có ý nghĩa thống kê

với p = 0,017.

- Biểu hiện bụng chướng ở nhóm BN đạt mục tiêu có 12 BN chiếm

19,7% thấp hơn nhóm khơng đạt mục tiêu có 15 BN chiếm 24,6%, khác biệt

có ý nghĩa thống kê với p = 0,046.

- Thở máy ở nhóm BN đạt mục tiêu có 12 BN chiếm 19,7% thấp hơn

nhóm khơng đạt mục tiêu có 16 BN chiếm 26,2%, khác biệt có ý nghĩa thống

kê với p = 0,039.

- Huyết áp tụt ở nhóm đạt mục tiêu có 7 BN chiếm 11,5%, nhóm khơng

đạt mục tiêu có 9 BN chiếm 14,8%, khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với

p=0,051.493.2.2. Kết quả điều trị

3.2.2.1. Kết quả điều trị chung

32.8

45.921.3

Sống khỏeDi chứngTử vongBiểu đồ 3.15: Kết quả điều trị

Nhận xét:

- Trong NC của chúng tơi có 28 BN sống khơng có di chứng chiếm tỉ

lệ 45,9%, 13 BN có di chứng chiếm tỉ lệ 21,3% và 20 BN tử vong chiếm tỉ lệ

32,8%.

3.2.2.2. Kết quả điều trị ở nhóm BN nghiện rượu và không nghiện rượu

Bảng 3.6: So sánh tỉ lệ tư vong giữa nhóm BN nghiện rượu và nhóm BN

khơng nghiện rượu

Bệnh nhân

Nghiện rượu

Khơng nghiện rượu

Tổng

Nhận xét:SốngKết quả điều trị

Di chứngTử vongn (%)

16 (36,4)

12 (70,6)

28 (45,9)n (%)

8 (18,2)

5 (29,4)

13 (21,3)n (%)

20 (45,4)

0

20 (32,8)p0,003- Nhóm BN nghiện rượu có 20 BN tử vong chiếm tỉ lệ 45,4% trong khi

nhóm BN khơng nghiện rượu khơng có BN nào tử vong, khác biệt có ý nghĩa

thống kê với p = 0,003 < 0,05.

3.2.2.3. Thời gian nằm viện50Bảng 3.7: Thời gian nằm viện

Bệnh nhânThời gian nằm viện

MinMedianMaxNghiện rượu (n=44)13,512Không nghiện rượu (n=17)2412Chung (n=61)1412p0,257Nhận xét:

- Thời gian điều trị trung vị là 4 ngày, thấp nhất là 01 ngày, nhiều nhất là

12 ngày.

- Nhóm BN nghiện rượu có thời gian điều trị trung vị là 3,5 ngày (1-12

ngày), nhóm BN khơng nghiện rượu thời gian điều trị trung vị là 4 ngày (2-12

ngày), khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với giá trị Mann – Whitney U là

304,5 và p = 0,257 > 0,05.

3.2.2.4. Tổn thương thần kinh

Bảng 3.8: Tổn thương thần kinh trên phim CT/MRI51Kết quả CT/MRIBN (n)Tỉ lệ (%)Không chụp1321,3Chụp CT4878,7Chụp MRI1626,2Bình thường2032,8Tổn thương2845,9Giảm tỉ trọng nhân xám2032,8Xuất huyết dưới nhện69,8Nhồi máu não11,6Thối hóa chất trắng11,6Nhận xét:

- Có 13/61 BN khơng được chụp MRI/CT do tình trạng bệnh q nặng

hoặc thời gian nằm viện quá ngắn.

- Có 48 BN được chụp CT chiếm 78,7%, 16 BN nghi ngờ có tổn thương

trên phim CT nên được chỉ định tiếp tục chụp MRI.

- Tỉ lệ tổn thương thần kinh trên phim chụp CT/MRI sọ não còn cao

28/61 chiếm 45,9%, trong đó chủ yếu gặp tổn thương giảm tỉ trọng nhân xám

thần kinh 2 bên 20/61 BN chiếm 32,8%.

3.2.2.5. Tổn thương thị giác

Bảng 3.9: Tổn thương thị giác

Tổn thương thị giác

Không khám mắt

Khám mắt

Bình thường

Tổn thương

Viêm thị thần kinh

Đục thủy tinh thể

Thối hóa võng mạcBN (n)

4

57

30

27

21

1

0Tỉ lệ (%)

6,6

93,4

49,2

44,3

34,5

1,6

052Giảm thị lực69,8Nhận xét:

- Hầu hết BN nghiên cứu đều được khám chuyên khoa mắt (93,4%).

- Có 04 BN (6,6%) khơng được khám mắt do thời gian nằm viện quá ngắn.

- Có 30 BN có kết quả khám mắt bình thường chiếm 49,2%.

- Viêm thị thần kinh là tổn thương gặp nhiều nhất chiếm 34,5%.

- Có 06 BN có di chứng giảm thị lực khi ra viện chiếm 9,8%.3.2.2.7. So sánh một số đặc điểm giữa nhóm BN sống (n=41) và nhóm BN TV (n=20)

Bảng 3.10: So sánh một số đặc điểm giữa nhóm BN sống và nhóm BN TV

BN sốngBN TVTB±SDTB±SDGlasgow11,22±4,924,05±2,32<0,001pH máu7,17±0,1676,99±0,1390,003Lactat máu4,15±4,486,56±4,190,036Nồng độ methanol máu (mg/dL)128,23±92,57188,76±92,570,026Lượng bicarbonat đã dùng (meq)

Thời gian uống methanol-dùng484,86±225,11616±210,780,03533,61±13.245,93±17,10,011Đặc điểm lúc vào việnethanol (giờ)pNhận xét:

- Nhóm BN TV có điểm Glasgow, pH máu vào viện thấp hơn, lactat

máu, nồng độ methanol máu cao hơn, lượng bicarbonat dùng nhiều hơn, thời

gian từ khi uống methanol đến khi được dùng ethanol cao hơn nhóm BN

sống, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05533.3. Tác dụng không mong muốn của ethanol

3.3.1. Tác dụng không mong muốn trên thần kinh trung ương (n=22)

Bảng 3.11: Tác dụng không mong muốn trên thần kinh trung ươngTác dụngChungNghiện rượuKhơng nghiện rượu(n=22)(n=8)(n=14)pn%n%n%Kích thích418,2112,5321,4Ức chế418,2225214,3Bình thường1463,6562,5964,3Co giật0000000,37Nhận xét:

- Có 22 BN có ý thức tỉnh khi nhập viện và không dùng an thần được

theo dõi tác dụng trên thần kinh trung ương, 08 BN nghiện rượu, 14 BN

không nghiện rượu.

- Biểu hiện kích thích thần kinh trung ương của 2 nhóm nghiện rượu và

khơng nghiện rượu lần lượt là 12,5% và 21,4%, biểu hiện ức chế thần kinh

trung ương của 2 nhóm nghiện rượu và khơng nghiện rượu lần lượt là 25% và

14,3% khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p = 0,37 > 0,05

- Chúng tơi khơng gặp biểu hiện co giật ở nhóm BN NC khi dùng

ethanol.543.3.2. Tác dụng không mong muốn trên tiêu hóa

3.3.2.1. Biểu hiện buồn nơn, nơn khi dùng ethanol đường uống31.868.2

KhơngBiểu đồ 3.16: Biểu hiện buồn nơn khi dùng ethanol đường uống

Nhận xét:

- Có 22 BN tỉnh khi nhập viện và được theo dõi biểu hiện buồn nơn, chỉ

có 7 BN có biểu hiện buồn nơn chiếm 31,8%

1090

KhơngBiểu đồ 3.17: Biểu hiện nơn khi dùng ethanol đường uống

Nhận xét:

- Có 7/61 BN có biểu hiện nơn khi được dùng ethanol đường uống chiếm 10%.553.3.2.2. Một số biến chứng trên hệ tiêu hóa khi dùng ethanol đường uống

100%

90%

80%

70%

60%85.450%10010040%

30%

20%

10%

0%14.6

Viêm tụy cấp; 0

Viêm tụy cấpTăng enzym transaminase

Xuất huyết tiêu

hóa;

0 tiêu hóa

Xuất

huyếtColumn1Biểu đồ 3.18: Một số biến chứng trên hệ tiêu hóa khi dùng ethanol

đường uống

Nhận xét:

- Có 06/41 BN được theo dõi có biểu hiện tăng enzym transaminase

chiếm 14,6%

- Có 01/41 BN được theo dõi có biểu hiện viêm dạ dày chiếm 1,6%

- Khơng có BN bị xuất huyết tiêu hóa và viêm tụy cấp56Bảng 3.12: Enzym GOT, GPT ở nhóm biểu hiện tăng enzym transaminase

Trung vịTứ phân vịMinMaxGOT10286,75 – 10919183GPT5930,5 – 976135GOT213144 – 24497278GPT8031 – 18022234GOT122100,5 – 220,594231GPT3519 – 17115197GOT145109 – 209,598216GPT8956 – 943694GOT3934 – 10533250GPT5544 – 79,53685GOT3228 – 791688GPT3734 – 5732136Enzym GOT, GPT

Vào việnNgày 2Ngày 3Ngày 4Ngày 5Ra việnNhận xét:

- Enzym GOT, GPT tăng cao nhất ở ngày thứ 2 và có dao động nhiều

giữa các bệnh nhân.

- Enzym GOT tăng nhiều hơn enzym GPT tại cùng một thời điểm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Trong NC của chúng tôi có 61 BN được dùng ethanol đường uống chúng tôi thấy rằng khi áp dụng phác đồ nồng độ ethanol máu sẽ tăng dần. Phần lớn 37/61 BN nồng độ ethanol máu tăng dần và đạt mục tiêu sau vài giờ đầu chiếm 60,7%, có 16/61 BN không đạt nồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×