Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Tỉ lệ đối tượng có vị trí xương hàm trên bình thường so với nền so là 35,8%.

- Tỉ lệ đối tượng có vị trí xương hàm trên bình thường so với nền so là 35,8%.

Tải bản đầy đủ - 0trang

57Bảng 3.6. Giá trị các góc Tweed theo vị trí của xương hàm trên

XHTLùi XHD

Bình thường

SNB<78°

78°≤SNB≤82°

(n=38)

(n=141)

X ± SD

X ± SD

Góc

FMA (0°)

27,98±3,96

26,71±5,01

FMIA (0°)

55,48±5,71

57,52±7,48

IMPA (0°)

96,54±6,46

95,78±5,93

*: ANOVA test; **Kruskal-Wallis test.Vẩu XHD

SNA>82°

(n=215)

X ± SD

25,49±5,65

58,13±7,42

96,38±7,03Giá trị p

0,0130**

0,130*

0,092*Nhận xét:

- Giá trị các góc FMA có sự khác biệt có ý nghĩa thống theo vị trí của

xương hàm dưới (p<0,05).

- Giá trị góc FMA đạt lớn nhất khi xương hàm dưới lùi ra sau so với nền

sọ, thấp nhất khi vẩu xương hàm dưới, mức chênh lệch, 2,48°.

- Giá trị các gócFMIA, IMPA khơng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê

theo vị trí của xương hàm trên (p>0,05).

3.2.4. Giá trị các góc trong tam giác Tweed theo góc FMABiểu đồ 3.6. Phân bố kiểu mặt theo góc FMA

Nhận xét:

- Tỉ lệ mặt trung bình khi góc FMA từ 20-30° chiếm tỉ lệ cao nhất (61,9%).

- Tỉ lệ mặt ngắn khi góc FMA<20° chiếm tỉ lệ thấp nhất (14,0%).

- Tỉ lệ mặt dài khi góc FMA>30 chiếm tỉ lệ trung bình (24,1%).

Bảng 3.7. Phân bố kiểu mặt theo giới58Giới

Kiểu mặt

Mặt ngắn

Mặt trung bình

Mặt dài

TổngNamNữTổngGiá trị pn%n%n%(χ2 test)28

111

53

19214,6

57,8

27,6

100,027

133

42

20213,4

65,8

20,8

100,055

244

95

39414,0

61,9

24,1

100,00,221

>0,05Nhận xét:

- Ở nam có 14,6% có xu hướng kiểu mặt phát triển theo chiều ngang, còn

lại 27,6% có xu hướng kiểu mặt phát triển theo chiều dọc, 57,8% kiểu mặt

trung bình

- Ở nữ giới có 13,4% có xu hướng phát triển kiểu mặt theo chiều ngang,

20,8% có xu hướng kiểu mặt phát triểu theo chiều dọc và 65,8% khuôn mặt

trung bình

- Cả 2 giới thì số đối tượng phát triển theo chiều dọc lớn hơn sự phát

triển kiểu mặt theo chiều ngang và kiểu mặt trung bình chiếm tỷ lệ lớn nhất và

sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).59Bảng 3.8. Phân bố kiểu mặt theo tương quan xương

TQX

Kiểu mặtLoại I

n%Loại II

n%Loại III

n%Mặt ngắn2712,01914,1926,5Mặt trung bình15368,07454,81750,0Mặt dài4520,04231,1823,5Tổng225100,0135100,034100,0Giá trị p

(χ2 test)

0,017

<0,05Nhận xét:

- Ở tương quan xương loại I có 12,0% có xu hướng kiểu mặt phát triển

theo chiều ngang, còn lại 20,0% có xu hướng kiểu mặt phát triển theo chiều

dọc, 68,0% kiểu mặt trung bình.

- Ở tương quan xương loại II có 14,1% có xu hướng phát triển kiểu mặt

theo chiều ngang, 31,1% có xu hướng kiểu mặt phát triểu theo chiều dọc và

54,8% khuôn mặt trung bình.

- Ở tương quan xương loại III có 26,1% có xu hướng phát triển kiểu mặt

theo chiều ngang, 23,5% có xu hướng kiểu mặt phát triểu theo chiều dọc và

50,0% khn mặt trung bình.

- Tỷ lệ kiểu mặt giữa các loại tương quan xương là có sự khác biệt có ý

nghĩa thống kê (p<0,05).60Bảng 3.9. Giá trị các góc Tweed theo hình dạng mặt (FMA)

XHTMặt ngắnMặt trung bìnhMặt dài(n=55)(n=244)(n=95)Giá trị p± SD

57,84±6,6

96,7±6,34± SD

53,27±6,16

93,71±6,2<0,001

<0,001X ± SD

Góc

FMIA (0°)

64,39±6,91

IMPA (0°)

98,16±7,28

*Kruskal-Wallis test.XXNhận xét:

- Giá trị các góc FMIA và góc IMPA có sự khác biệt có ý nghĩa thống

theo hình dạng mặt (p<0,001).

- Giá trị góc FMIA đạt lớn nhất khi mặt ngắn tức góc FMA nhỏ, góc

FMIA có xu hướng giảm dần khi tăng góc FMA lên, mức chên lệch là 11,12°.

- Giá trị các góc IMPA đạt lớn nhất khi mặt ngắn tức góc FMA nhỏ, góc

IMPA có xu hướng giảm dần khi tăng góc FMA lên, thấp nhất khi mặt dài

mức chênh lệch là 4,45.

3.3. Xác định một số kích thước cung răng của nhóm đối tượng nghiên

cứu trên ở từng kiểu mặt theo chiều đứng.

3.3.1. Chiều rộng cung răng

Bảng 3.10. Chiều rộng cung răng hàm trên giữa nam và nữ (n=394)

KíchNam

X (mm) SD

thước

R3-3HT

36,61

3,00

R6-6HT

55,20

4,47

R7-7HT

60,86

4,32

*Mann-Whitney testNữ

X (mm)

SD

35,50

3,04

53,39

3,62

58,69

3,97Chung

X (mm)

SD

36,04

3,07

54,27

4,15

59,74

4,28p*

<0,001

<0,001

<0,001Nhận xét:

- Tất cả chiều rộng cung răng hàm trên ở nam đều cao hơn ở nữ, sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001).

Bảng 3.11. Chiều rộng cung răng hàm trên giữa từng kiểu mặt (n=394)61KíchMặt ngắnthướcX (mm)

R3-3HT

36,15

R6-6HT

54,53

R7-7HT

59,72

*Kruskal-Wallis tessSD

2,74

3,88

3,91Mặt trung bìnhX (mm)

35,95

54,14

59,57SD

3,13

4,23

4,45Mặt dài

p*X (mm)

36,21

54,44

60,21SD

3,11

4,14

4,050,6629

0,4205

0,341Nhận xét:

- Giữa từng kiểu mặt khơng có sự khác có ý nghĩa thống kê về tất cả

chiều rộng cung răng hàm trên (p>0,05).

Bảng 3.12. Chiều rộng cung răng hàm dưới giữa nam và nữ (n=394)

Kích

thướcNamX (mm)ChungNữ

SDX (mm)R3-3HD

28,38

3,24

27,32

R6-6HD

48,69

4,68

46,27

R7-7HD

55,42

4,41

53,19

*T-test; **Mann-Whitney testp*

SDX (mm)SD2,84

4,38

3,8827,83

47,45

54,283,09

4,68

4,29<0,001*

<0,001*

<0,001**Nhận xét:

- Tất cả chiều rộng cung răng ở hàm dưới ở nam đều cao hơn ở nữ, sự

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Tỉ lệ đối tượng có vị trí xương hàm trên bình thường so với nền so là 35,8%.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×