Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng nuôi dưỡng người bệnh hiện nay tại khoa ICU Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2017

Thực trạng nuôi dưỡng người bệnh hiện nay tại khoa ICU Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

86KHUYẾN NGHỊ

Tiến hành đánh giá dinh dưỡng bằng chỉ số BMI kết hợp đánh giá mức

độ giảm trọng lượng và chỉ số cơ thể trừ mỡ. Ở những nơi không có đủ điều

kiện thực hiện cân, đo cho người bệnh ICU nên đánh giá nguy cơ dinh dưỡng

bằng điểm NUTRIC thường quy ở các khoa ICU trong bệnh viện.

Cần chăm sóc dinh dưỡng sớm đối với người bệnh có nguy cơ dinh

dưỡng theo phác đồ và nên nuôi dưỡng đường tiêu hóa sớm nhất có thể.

Khi chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh tại ICU cần đánh giá và xác

định nhu cầu dinh dưỡng cho người bệnh hàng ngày để chỉ định chế độ dinh

dưỡng phù hợp góp phần cải thiện giá trị dinh dưỡng khẩu phần của người

bệnh và TTDD cho người bệnh nằm viện.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Reid M. B. and Allard-Gould P. (2004). Malnutrition and the critically

ill elderly patient. Crit Care Nurs Clin North Am, 16(4), 531-6.2.Volkert D., Saeglitz C., Gueldenzoph H. et al (2010). Undiagnosed

malnutrition and nutrition-related problems in geriatric patients. J Nutr

Health Aging, 14(5), 387-92.3.Perez de la Cruz A., Lobo Tamer G., Orduna Espinosa R. et al (2004).

[Malnutrition in hospitalized patients: prevalence and economic

impact]. Med Clin (Barc), 123(6), 201-6.4.Correia M. I. and Waitzberg D. L. (2003). The impact of malnutrition

on morbidity, mortality, length of hospital stay and costs evaluated

through a multivariate model analysis. Clin Nutr, 22(3), 235-9.5.Kubrak C. and Jensen L. (2007). Malnutrition in acute care patients: a

narrative review. Int J Nurs Stud, 44(6), 1036-54.6.Shpata V., Ohri I., Nurka T. et al (2015). The prevalence and

consequences of malnutrition risk in elderly Albanian intensive care

unit patients. Clin Interv Aging, 10, 481-6.7.Allard J. P., Keller H., Jeejeebhoy K. N. et al (2016). Malnutrition at

Hospital Admission-Contributors and Effect on Length of Stay: A

Prospective Cohort Study From the Canadian Malnutrition Task Force.

JPEN J Parenter Enteral Nutr, 40(4), 487-97.8.cs Ngô Quốc Huy và (2012). Nghiên cứu tình hình dinh dưỡng và hiệu

quả ni dưỡng nhân tạo tại khoa điều trị tích cực bệnh viện Bạch Mai.9.Phúc Đồng Thị Minh (2014). Trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi tại

cộng đồng, Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội.10.Phạm Thắng Đỗ Thị Khánh Hỷ (2009). Báo cáo tổng quan về chính

sách chăm sóc người già thích ứng với thay đổi cơ cấu tuổi tại Việt

Nam. Tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình.11.Lê Văn Tuấn Nguyễn Hải Hằng (2009). Mơ hình bệnh tật của người

cao tuổi điều trị tại viện Lão khoa Quốc gia năm 2008. Tạp chí Y học

Thực hành, 666(6), 41-43.12.American Geriatrics Society Expert Panel on the Care of Older Adults

with Multimorbidity (2012). Patient-centered care for older adults with

multiple chronic conditions: a stepwise approach from the American

Geriatrics Society: American Geriatrics Society Expert Panel on the Care

of Older Adults with Multimorbidity. J Am Geriatr Soc, 60(10), 1957-68.13.Guiding principles for the care of older adults with multimorbidity: an

approach for clinicians (2012). Guiding principles for the care of older

adults with multimorbidity: an approach for clinicians: American

Geriatrics Society Expert Panel on the Care of Older Adults with

Multimorbidity. J Am Geriatr Soc, 60(10), E1-E25.14.Salive M. E. (2013). Multimorbidity in older adults. Epidemiol Rev, 35,

75-83.15.Charlesworth C. J., Smit E., Lee D. S. et al (2015). Polypharmacy

Among Adults Aged 65 Years and Older in the United States: 19882010. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 70(8), 989-95.16.Trí Nguyễn Văn (2012).

www.hoilaokhoatphcm.com.17.Kaiser M. J., Bauer J. M., Ramsch C. et al (2010). Frequency of

malnutrition in older adults: a multinational perspective using the mini

nutritional assessment. J Am Geriatr Soc, 58(9), 1734-8.18.Fischer M., JeVenn A. and Hipskind P. (2015). Evaluation of muscle

and fat loss as diagnostic criteria for malnutrition. Nutr Clin Pract,

30(2), 239-48.19.White J. V., Guenter P., Jensen G. et al (2012). Consensus statement of

the Academy of Nutrition and Dietetics/American Society for

Parenteral and Enteral Nutrition: characteristics recommended for the

identification and documentation of adult malnutrition (undernutrition).

J Acad Nutr Diet, 112(5), 730-8.20.Heidegger C. P., Romand J. A., Treggiari M. M. et al (2007). Is it now

time to promote mixed enteral and parenteral nutrition for the critically

ill patient? Intensive Care Med, 33(6), 963-9.Lãokhoangườicaotuổi.21.Heidegger C. P., Darmon P. and Pichard C. (2008). Enteral vs.

parenteral nutrition for the critically ill patient: a combined support

should be preferred. Curr Opin Crit Care, 14(4), 408-14.22.Wells J. L. and Dumbrell A. C. (2006). Nutrition and aging: assessment

and treatment of compromised nutritional status in frail elderly patients.

Clin Interv Aging, 1(1), 67-79.23.Cerri A. P., Bellelli G., Mazzone A. et al (2015). Sarcopenia and

malnutrition in acutely ill hospitalized elderly: Prevalence and

outcomes. Clin Nutr, 34(4), 745-51.24.Farsijani S., Payette H., Morais J. A. et al (2017). Even mealtime

distribution of protein intake is associated with greater muscle strength,

but not with 3-y physical function decline, in free-living older adults:

the Quebec longitudinal study on Nutrition as a Determinant of

Successful Aging (NuAge study). Am J Clin Nutr.25.Neyens J., Halfens R., Spreeuwenberg M. et al (2013). Malnutrition is

associated with an increased risk of falls and impaired activity in

elderly patients in Dutch residential long-term care (LTC): a crosssectional study. Arch Gerontol Geriatr, 56(1), 265-9.26.Vũ Văn Đính và cs (2015). Hồi sức cấp cứu toàn tập, Nhà xuất bản y

học, 3, 10-13.27.Nguyễn Văn Trí Võ Thành Nhân (2010). Loét do tỳ đè, Nhà xuất bản y

học, 2, 183-184.28.Sergi G., Coin A., Enzi G. et al (2006). Role of visceral proteins in

detecting malnutrition in the elderly. Eur J Clin Nutr, 60(2), 203-9.29.Morais J. A., Heydecke G., Pawliuk J. et al (2003). The effects of

mandibular two-implant overdentures on nutrition in elderly edentulous

individuals. J Dent Res, 82(1), 53-8.30.Westenhoefer J. (2005). Age and gender dependent profile of food

choice. Forum Nutr(57), 44-51.31.Elizabeth P. Handing 1 Brent J. Small, 2 Ross Andel,2,3 Cathy L.

McEvoy,3 and Nagi Kumar (2017). Can Nutrition or Inflmmation

Moderate the Age-Cognition Association Among Older Adults?

Journals of Gerontology: Psychological Sciences, 0(0), 1-9.32.Perier C., Triouleyre P., Terrat C. et al (2004). Energy and nutrient

intake of elderly hospitalized patients in a steady metabolic status

versus catabolic status. J Nutr Health Aging, 8(6), 518-20.33.Muhlberg W., Weidemann G., Stedtfeld H. W. et al (2004). Low total

protein increases injury risk in the elderly. J Am Geriatr Soc, 52(2),

324-5.34.Avenell A. and Handoll H. H. (2003). A systematic review of protein

and energy supplementation for hip fracture aftercare in older people.

Eur J Clin Nutr, 57(8), 895-903.35.. The relationship between nutritional intake and clinical outcomes in

critically ill patients: Results of an international multicenter

observational study2009). Intensive Care Med, 35:1728–37.36.Alberda C., Gramlich L., Jones N. et al (2009). The relationship

between nutritional intake and clinical outcomes in critically ill

patients: results of an international multicenter observational study.

Intensive Care Med, 35(10), 1728-37.37.Camina-Martin M. A., de Mateo-Silleras B., Malafarina V. et al (2015).

Nutritional status assessment in geriatrics: Consensus declaration by

the Spanish Society of Geriatrics and Gerontology Nutrition Work

Group. Maturitas, 81(3), 414-9.38.Koren-Hakim T., Weiss A., Hershkovitz A. et al (2016). Comparing the

adequacy of the MNA-SF, NRS-2002 and MUST nutritional tools in

assessing malnutrition in hip fracture operated elderly patients. Clin

Nutr, 35(5), 1053-8.39.Cederholm T., Bosaeus I., Barazzoni R. et al (2015). Diagnostic criteria

for malnutrition - An ESPEN Consensus Statement. Clin Nutr, 34(3),

335-40.40.Wham C., Fraser E., Buhs-Catterall J. et al (2017). Malnutrition risk of

older people across district health board community, hospital and

residential care settings in New Zealand. Australas J Ageing.41.dưỡng Viện dinh (2015). Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và theo dõi

tăng trưởng.42.Meier R. F. and Forbes A. (2015). Basics in Clinical Medical Nutrition.

Nestle Nutr Inst Workshop Ser, 82, 1-16.43.Leinig C. E., Moraes T., Ribeiro S. et al (2011). Predictive value of

malnutrition markers for mortality in peritoneal dialysis patients. J Ren

Nutr, 21(2), 176-83.44.Satoh M., Kotani K., Gugliucci A. et al (2014). Correlation of

ischemia-modified albumin with SOFA and APACHE II scores in

preoperative patients with colorectal cancer. ScientificWorldJournal,

2014, 959075.45.Merritt R. J., Kalsch M., Roux L. D. et al (1985). Significance of

hypoalbuminemia in pediatric oncology patients--malnutrition or

infection? JPEN J Parenter Enteral Nutr, 9(3), 303-6.46.Bharadwaj S., Ginoya S., Tandon P. et al (2016). Malnutrition:

laboratory markers vs nutritional assessment. Gastroenterol Rep (Oxf),

4(4), 272-280.47.Lee J. L., Oh E. S., Lee R. W. et al (2015). Serum Albumin and

Prealbumin in Calorically Restricted, Nondiseased Individuals: A

Systematic Review. Am J Med, 128(9), 1023 e1-22.48.Darshana L. G. and Uluwaduge D. I. (2014). Validation of the WHO

Hemoglobin Color Scale Method. Anemia, 2014, 531670.49.Phillips M. B., Foley A. L., Barnard R. et al (2010). Nutritional

screening in community-dwelling older adults: a systematic literature

review. Asia Pac J Clin Nutr, 19(3), 440-9.50.Vellas B., Villars H., Abellan G. et al (2006). Overview of the MNA-Its history and challenges. J Nutr Health Aging, 10(6), 456-63;

discussion 463-5.51.McClave S. A., Taylor B. E., Martindale R. G. et al (2016). Guidelines

for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the

Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM)

and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.).

JPEN J Parenter Enteral Nutr, 40(2), 159-211.52.Gokcan H., Selcuk H., Tore E. et al (2014). The Nutritional Risk

Screening 2002 tool for detecting malnutrition risk in hospitalised

patients: perspective from a developing country. Turk J Gastroenterol,

25(6), 718-23.53.Kondrup J., Rasmussen H. H., Hamberg O. et al (2003). Nutritional risk

screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of

controlled clinical trials. Clin Nutr, 22(3), 321-36.54.Elia M. and Stratton R. J. (2012). An analytic appraisal of nutrition

screening tools supported by original data with particular reference to

age. Nutrition, 28(5), 477-94.55.Heyland D. K., Dhaliwal R., Jiang X. et al (2011). Identifying critically

ill patients who benefit the most from nutrition therapy: the

development and initial validation of a novel risk assessment tool. Crit

Care, 15(6), R268.56.Mendes R., Policarpo S., Fortuna P. et al (2017). Nutritional risk

assessment and cultural validation of the modified NUTRIC score in

critically ill patients-A multicenter prospective cohort study. J Crit

Care, 37, 45-49.57.Knaus W. A., Draper E. A., Wagner D. P. et al (1985). APACHE II: a

severity of disease classification system. Crit Care Med, 13(10), 818-29.58.Antonelli M., Moreno R., Vincent J. L. et al (1999). Application of

SOFA score to trauma patients. Sequential Organ Failure Assessment.

Intensive Care Med, 25(4), 389-94.59.Cahill N. E., Dhaliwal R., Day A. G. et al (2010). Nutrition therapy in the

critical care setting: what is "best achievable" practice? An international

multicenter observational study. Crit Care Med, 38(2), 395-401.60.Jensen G. L., Compher C., Sullivan D. H. et al (2013). Recognizing

malnutrition in adults: definitions and characteristics, screening,

assessment, and team approach. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 37(6),

802-7.61.Nicolo M., Compher C. W., Still C. et al (2014). Feasibility of

accessing data in hospitalized patients to support diagnosis of

malnutrition by the Academy-A.S.P.E.N. malnutrition consensus

recommended clinical characteristics. JPEN J Parenter Enteral Nutr,

38(8), 954-9.62.Singh N., Gupta D., Aggarwal A. N. et al (2009). An assessment of

nutritional support to critically ill patients and its correlation with

outcomes in a respiratory intensive care unit. Respir Care, 54(12),

1688-96.63.Gupta B., Agrawal P., Soni K. D. et al (2012). Enteral nutrition

practices in the intensive care unit: Understanding of nursing practices

and perspectives. J Anaesthesiol Clin Pharmacol, 28(1), 41-4.64.Schlein K. M. and Coulter S. P. (2014). Best practices for determining

resting energy expenditure in critically ill adults. Nutr Clin Pract,

29(1), 44-55.65.National Heart Lung, Blood Institute Acute Respiratory Distress

Syndrome Clinical Trials Network, Rice T. W. et al (2012). Initial

trophic vs full enteral feeding in patients with acute lung injury: the

EDEN randomized trial. JAMA, 307(8), 795-803.66.Seres D. S., Valcarcel M. and Guillaume A. (2013). Advantages of

enteral nutrition over parenteral nutrition. Therap Adv Gastroenterol,

6(2), 157-67.67.Kreymann K. G., Berger M. M., Deutz N. E. et al (2006). ESPEN

Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr, 25(2), 210-23.68.Heyland D. K., Stephens K. E., Day A. G. et al (2011). The success of

enteral nutrition and ICU-acquired infections: a multicenter

observational study. Clin Nutr, 30(2), 148-55.69.Mehta N. M., McAleer D., Hamilton S. et al (2010). Challenges to

optimal enteral nutrition in a multidisciplinary pediatric intensive care

unit. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 34(1), 38-45.70.Dickerson R. N., Medling T. L., Smith A. C. et al (2013). Hypocaloric,

high-protein nutrition therapy in older vs younger critically ill patients

with obesity. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 37(3), 342-51.71.Secombe P., Harley S., Chapman M. et al (2015). Feeding the critically

ill obese patient: a systematic review protocol. JBI Database System

Rev Implement Rep, 13(10), 95-109.72.Casaer M. P., Wilmer A., Hermans G. et al (2013). Role of disease and

macronutrient dose in the randomized controlled EPaNIC trial: a post

hoc analysis. Am J Respir Crit Care Med, 187(3), 247-55.73.Casaer M. P. and Van den Berghe G. (2014). Nutrition in the acute

phase of critical illness. N Engl J Med, 370(25), 2450-1.74.Heyland D. K., Stapleton R. and Compher C. (2018). Should We

Prescribe More Protein to Critically Ill Patients? Nutrients, 10(4).75.Biolo G. (2013). Protein metabolism and requirements. World Rev Nutr

Diet, 105, 12-20.76.Dickerson R. N., Pitts S. L., Maish G. O., 3rd et al (2012). A

reappraisal of nitrogen requirements for patients with critical illness

and trauma. J Trauma Acute Care Surg, 73(3), 549-57.77.Titler M. G. (2008). The Evidence for Evidence-Based Practice

Implementation. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based

Handbook for Nurses. Advances in Patient Safety, R. G. Hughes,

Rockville (MD).78.Manzanares W., Langlois P. L. and Heyland D. K. (2015).

Pharmaconutrition with selenium in critically ill patients: what do we

know? Nutr Clin Pract, 30(1), 34-43.79.Czapran A., Headdon W., Deane A. M. et al (2015). International

observational study of nutritional support in mechanically ventilated

patients following burn injury. Burns, 41(3), 510-8.80.Saran D., Brody R. A., Stankorb S. M. et al (2015). Gastric vs Small

Bowel Feeding in Critically Ill Neurologically Injured Patients: Results

of a Multicenter Observational Study. JPEN J Parenter Enteral Nutr,

39(8), 910-6.81.Wischmeyer P. E., Dhaliwal R., McCall M. et al (2014). Parenteral

glutamine supplementation in critical illness: a systematic review. Crit

Care, 18(2), R76.82.Dhaliwal R., Cahill N., Lemieux M. et al (2014). The Canadian critical

care nutrition guidelines in 2013: an update on current recommendations

and implementation strategies. Nutr Clin Pract, 29(1), 29-43.83.McClave S. A., Kozar R., Martindale R. G. et al (2013). Summary

points and consensus recommendations from the North American

Surgical Nutrition Summit. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 37(5

Suppl), 99S-105S.84.Heyland D. K., Dhaliwal R., Cahill N. E. et al (2013). Driving

perioperative nutrition quality improvement processes forward! JPEN J

Parenter Enteral Nutr, 37(5 Suppl), 83S-98S.85.Heighes P. T., Doig G. S., Sweetman E. A. et al (2010). An overview of

evidence from systematic reviews evaluating early enteral nutrition in

critically ill patients: more convincing evidence is needed. Anaesth

Intensive Care, 38(1), 167-74.86.Heyland D. K., Dhaliwal R., Drover J. W. et al (2003). Canadian clinical

practice guidelines for nutrition support in mechanically ventilated,

critically ill adult patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 27(5), 355-73.87.Chourdakis M., Kraus M. M., Tzellos T. et al (2012). Effect of early

compared with delayed enteral nutrition on endocrine function in

patients with traumatic brain injury: an open-labeled randomized trial.

JPEN J Parenter Enteral Nutr, 36(1), 108-16.88.Kotzampassi K., Kolios G., Manousou P. et al (2009). Oxidative stress

due to anesthesia and surgical trauma: importance of early enteral

nutrition. Mol Nutr Food Res, 53(6), 770-9.89.Artinian V., Krayem H. and DiGiovine B. (2006). Effects of early

enteral feeding on the outcome of critically ill mechanically ventilated

medical patients. Chest, 129(4), 960-7.90.Khalid I., Doshi P. and DiGiovine B. (2010). Early enteral nutrition and

outcomes of critically ill patients treated with vasopressors and

mechanical ventilation. Am J Crit Care, 19(3), 261-8.91.Nasa P., Juneja D. and Singh O. (2012). Severe sepsis and septic shock

in the elderly: An overview. World J Crit Care Med, 1(1), 23-30.92.Koretz R. L. and Lipman T. O. (2014). The presence and effect of bias in

trials of early enteral nutrition in critical care. Clin Nutr, 33(2), 240-5.93.Koretz R. L., Avenell A., Lipman T. O. et al (2007). Does enteral

nutrition affect clinical outcome? A systematic review of the

randomized trials. Am J Gastroenterol, 102(2), 412-29; quiz 468.94.Reintam Blaser A. and Berger M. M. (2017). Early or Late Feeding

after ICU Admission? Nutrients, 9(12).95.Keyt H., Faverio P. and Restrepo M. I. (2014). Prevention of ventilatorassociated pneumonia in the intensive care unit: a review of the clinically

relevant recent advancements. Indian J Med Res, 139(6), 814-21.96.Davies A. R., Morrison S. S., Bailey M. J. et al (2012). A multicenter,

randomized controlled trial comparing early nasojejunal with

nasogastric nutrition in critical illness. Crit Care Med, 40(8), 2342-8.97.Dưỡng Viện Dinh (2002). Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, Nhà xuất

bản Y học, 346-354.98.Doig G. S., Simpson F., Sweetman E. A. et al (2013). Early parenteral

nutrition in critically ill patients with short-term relative

contraindications to early enteral nutrition: a randomized controlled

trial. JAMA, 309(20), 2130-8.99.Kutsogiannis J., Alberda C., Gramlich L. et al (2011). Early use of

supplemental parenteral nutrition in critically ill patients: results of an

international multicenter observational study. Crit Care Med, 39(12),

2691-9.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng nuôi dưỡng người bệnh hiện nay tại khoa ICU Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×