Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cán bộ quản lý trực tiếp cần có buổi thảo luận với người lao động, thông báo cho nhân viên về kết quả và đưa ra nhận xét những mặt họ đã làm được và chưa làm được, tạo điều kiện để họ có thể trình bày thắc mắc của mình. Kết quả ĐGTHCV nên thông báo tới to

Cán bộ quản lý trực tiếp cần có buổi thảo luận với người lao động, thông báo cho nhân viên về kết quả và đưa ra nhận xét những mặt họ đã làm được và chưa làm được, tạo điều kiện để họ có thể trình bày thắc mắc của mình. Kết quả ĐGTHCV nên thông báo tới to

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cán bộ quản lý trực tiếp cần có buổi thảo luận với người lao động, thông báo cho nhân viên về kết quả và đưa ra nhận xét những mặt họ đã làm được và chưa làm được, tạo điều kiện để họ có thể trình bày thắc mắc của mình. Kết quả ĐGTHCV nên thông báo tới to

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×