Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG HÀ NỘI.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG HÀ NỘI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐH Kinh Doanh và Cơng Nghệ Hà NộiKhoa Tài chính2.1.1. Giải pháp về nhận biết và đo lường rủi ro cho vay

- Sử dụng thêm các chỉ tiêu tài chính để đo lường rủi ro tín dụng như tỷ lệ

nợ xấu so với Tổng dư nợ, tỷ lệ lãi treo so với tổng thu nhập từ cho vay...đồng

thời sử dụng thêm các chỉ tiêu phi tài chính để đo lường rủi ro tín dụng.

- Cán bộ ngân hàng nói chung và cán bộ tín dụng, thẩm định nói riêng cần

phải ghi nhớ các dấu hiệu khác nhận biết rủi ro tín dụng, các dấu hiệu đó là: nợ

q hạn, nợ được cơ cấu lại, nợ có vấn đề, nợ giãn, nợ khoanh, lãi treo...vv

- Chấm điểm tín dụng khách hàng, phân loại khách hàng thành các nhóm

như khách hàng truyền thống và khách hàng mới, khách hàng là DNNN, công ty

cổ phần, doanh nghiệp tư nhân...., khách hàng là doanh nghiệp lớn và doanh

nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng có tài sản bảo đảm và khách hàng khơng có tài

sản bảo đảm....

Trên cơ sở đó xác định mức độ rủi ro của từng khách hàng, từ đó đưa ra

quyết định không cho vay hoặc cho vay, cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro với đối

sách: Quản lý chặt chẽ hơn, lãi suất cho vay cao hơn, yêu cầu khách hàng có tài

sản bảo đảm...

2.1.2. Giải pháp để hạn chế rủi ro (điều tiết và giám sát rủi

ro)

*Thẩm định:

- Từ phân tích dự án, phương án xin vay, cho đến việc xác định doanh thu,

nguồn trả nợ từ dự án, phương án phải chính xác, chính vì vậy cơng tác dự báo

phải tốt (dự báo về thị trường, giá cả, tỷ giá....)

- Khả năng tài chính của khách hàng: Phải chuẩn hố cơng tác kế tốn tài

chính, trong điều kiện có thể áp dụng kiểm tốn bắt buộc đối với các doanh

nghiệp có quan hệ tín dụng

- Về tài sản bảo đảm tiền vay: Đánh giá tài sản bảo đảm phải qua tổ chức

trung gian có tư cách pháp nhân, có tính chất chun nghiệp, đảm bảo yếu tố

pháp lý của tài sản bảo đảm, giấy tờ tài sản bảo đảm, thủ tục bảo đảm tiền vay.

Cơ chế chính sách của Nhà nước phải rõ ràng hơn, đảm bảo quyền chủ nợ (Ngân

hàng) trong việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ

- Đảm bảo yếu tố pháp lý của tất cả hồ sơ vay vốn (Hồ sơ pháp lý, dự án,

phương án xin vay, tài sản bảo đảm tiền vay...)

*Quyết định cho vay thiết lập hợp đồng:

- Thiết lập các hợp đồng tín dụng, bảo đảm tiền vay phải đảm bảo chặt chẽ,

chú trọng tính pháp lý, lưu ý quyền hạn của các bên ký hợp đồng, tránh trường

hợp hợp đồng vơ hiệu

*Giải ngân, kiểm sốt trong khi cấp tín dụng:

- Các hợp đồng, các chứng từ giải ngân, kiểm tra đối chiếu với đơn xin

vay, khách hàng nhận tiền vay, các điều kiện giải ngân.

*Kiểm soát sau khi cho vay:

- Kiểm tra việc sử dụng vốn vay có phù hợp với mục đích xin vay khơng.

- Kiểm tra các dự án, tiến bộ phương án sản xuất kinh doanh, hiện trạng tài

sản bảo đảm tiền vay.

Đỗ Mạnh Đức-MSV: 1230256634Lớp 9LTTD-TC13ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà NộiKhoa Tài chính2.1.3. Giải pháp xử lý cho vay

Phát hiện món vay có rủi ro có thể áp dụng các giải pháp sau:

- Chuyển nợ quá hạn, thu nợ trước hạn

- Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay

- Khởi kiện và một số giải pháp khác

2.1.4. Giải pháp khác

- Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại cán bộ tín dụng để có thể tiếp cận nhanh

nhất với những thay đổi về cơ chế, chính sách, những thơng tin biến động trên

thị trường, về tài chính doanh nghiệp, dự án đầu tư và các vấn đề liên quan đến

công tác tín dụng.

- Rà sốt và phân lại mức phán quyết tín dụng cho các chi nhánh cấp II cho

hợp lý theo từng giai đoạn và định hướng phát triển chung và phù hợp với từng

chi nhánh.

- Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí phân loại khách hàng cho phù hợp.

- Xây dựng tiêu chí để cán bộ tín dụng đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của

từng khoản vay, qua đó đo lường và có biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro

tín dụng (Xếp loại khách hàng theo loại A,B,C, phân loại khách hàng...)

- Phân loại và xếp hạng rủi ro theo ngành, nhóm ngành theo định kỳ, qua

đó xác định được hạn mức tín dụng cho từng ngành, nhóm ngành.

- Sớm ban hành sổ tay tín dụng riêng cho NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long

- Với mạng lưới rộng, nên xây dựng hệ thống thu thập và xử lý thơng tin tín dụng

- Hồn thiện quy trình thẩm định đã ban hành phù hợp với thực tiễn phát

sinh trong hoạt động kinh doanh.

- Đa dạng hoá tài sản bảo đảm hơn nữa

- Nâng cao dần tỷ trọng cho vay có bảo đảm bằng tài sản/Tổng dư nợ

- Mở rộng cho vay đồng tài trợ để phân tán rủi ro

3. Giải pháp chiến lược.

Với định hướng hội nhập và chấp nhận sân chơi bình đẳng, về lâu dài

NHNo&PTNT Hà Nội cần phải thực hiện các chiến lược sau: Đưa công nghệ

thông tin vào quản trị rủi ro ngân hàng nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói

riêng, ứng dụng cơng nghệ thơng tin sẽ giúp chúng ta phân tích và dự báo được

chính xác hơn mức độ biến động của từng ngành, từng khu vực, theo dõi việc cơ

cấu nợ... giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng.

- Xây dựng hạn mức tín dụng theo ngành, nhóm ngành và từng nhóm

khách hàng

- Thuê tổ chức tư vấn hoặc tìm nguồn thơng tin về thị trường, giá cả, tỷ

giá... phục vụ công tác thẩm định, quyết định cho vay.

- Phân loại khách hàng, nhóm khách hàng, tránh cho vay tập trung để phân

tán rủi ro.

- Sử dụng số dư tiền gửi là số dư bù bao gồm lượng tiền gửi tối thiểu bắt buộc

được xác định trên cơ sở quy mơ của hạn mức tín dụng đối với mỗi khách hàng.

- Có chính sách, cơ chế đãi ngộ với trách nhiệm cá nhân hợp lý, tạo động

lực phát triển an toàn và hiệu quả.

Đỗ Mạnh Đức-MSV: 1230256635Lớp 9LTTD-TC13ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà NộiKhoa Tài chínhKẾT LUẬN

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường còn nhiều biến động, hoạt động tín

dụng cho vay của các Ngân hàng thương mại nói chung và của NHNo&PTNT

chi nhánh Thăng Long nói riêng hiện nay gặp khá nhiều rủi ro.Để có thể tồn tại

và phát triển các Ngân hàng phải biết vượt lên chính mình, đẩy lùi những khó

khăn vướng mắc còn tồn tại trong kinh doanh, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất

bằng các biện pháp khác nhau. Song việc ngăn chặn rủi ro một cách tuyệt đối là

hoàn toàn thiếu thực tế. Do vậy trong quá trình kinh doanh mỗi Ngân hàng phải

biết chấp nhận rủi ro mức độ nhất định có thể chấp nhận được đảm bảo cho hoạt

động Ngân hàng ổn định và phát triển vững chắc. Do đó việc phân tích và đưa ra

các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng

của ngân hàng nói chung và NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long Hà Nội nói

riêng là cần thiết và nó cũng là nhân tố quyết định đến sự thành bại của ngân

hàng. Có thể nói những kết quả đạt được trong những năm qua đã tạo đà cho

NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long Hà Nội bước vào giai đoạn mới có nhiều

thuận lợi nhưng cũng gặp khơng ít khó khăn. Từ đó đòi hỏi NHNo&PTNT chi

nhánh Thăng Long Hà Nội phải tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, vững

chắc, hiệu quả, an toàn cả về huy động vốn, dư nợ tín dụng, dịch vụ ngân hàng,

kế tốn tài chính, tối đa hố lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Đó là nội dung luận văn tốt nghiệp của em, mặc dù đã hết sức cố gắng

nhưng kinh nghiệm thực tế có hạn, thời gian thực tập khơng nhiều, chắc chắn bài

viết còn nhiều khiếm khuyết, em mong nhận được sự góp ý của các thầy cơ giáo.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn chu đáo và tận tình của

thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Đình Kiệm. Cùng tập thể ban lãnh đạo các cán bộ

phòng tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long đã giúp đỡ em trong thời

gian thực tập cũng như trong q trình hồn thành luận văn nàyĐỗ Mạnh Đức-MSV: 1230256636Lớp 9LTTD-TC13ĐH Kinh Doanh và Cơng Nghệ Hà NộiKhoa Tài chínhTÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng (Học viện ngân hàng)

2/ Giáo trình lý thuyết tiền tệ ngân hàng

3/ Tiền tệ ngân hàng và thị trường tà chính ( Frederic S.Miskin )

4/ Cẩm nang quản lý tín dụng Ngân hàng

5/ Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Hà Nội (2013-2014)

6/ Báo cáo thường niên của NHNo&PTNT Hà Nội 2014

7/ Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam – NXB chính trị quốc gia Hà Nội

8/ Tạp chí khoa học và đào tạo Ngân hàngĐỗ Mạnh Đức-MSV: 1230256637Lớp 9LTTD-TC13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG HÀ NỘI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×