Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết lập IP máy chủ

Thiết lập IP máy chủ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Ở cửa sổ Add Roles Wizard chọn Next.- Click chọn DNS Server sau đó chọn Next

15

15Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần Mạng- Giao diện màn hình tiếp click Next.- Click chọn Install để cài đặt

16

16Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Q trình cài đặt DNS hồn thành, click Close để đóng màn hình cài đặt17

17Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng

3. Tạo Zone và các bản ghi trong DNSTrong DNS có 2 loại zone là Forward lookup zone có nhiệm vụ phân giải tên máy ra địa

chỉ IP và Reverse lookup zone có nhiệm vụ phân giải ngược lại tức là phân giải từ địa chỉ

IP ra tên máy.

a. Tạo Forward lookup zone- Vào Administrator tool chọn DNS- Click chuột phải vào Forward Lookup Zone chọn New Zone...18

18Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click Next để tiếp tục- Chọn Primary zone sau đó chọn Next để tiếp tục

19

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết lập IP máy chủ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×