Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Chương 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

58Nhận xét:59Bảng 3. 3. Kích thước cung răng hàm dưới:

Giới

Giá trị

r33Nam

TBNữ

SDTBChung

SDTBSDr66

d31

d61

p

Nhận xét:

Bảng 3. 4. Kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung răng:

Dạng CR

Giá trị

R33

R66

D31

D61

p

Nhận xét:Hình vng

TB

SDHình ơ van

TB

SDHình thn dài

TB

SDBiểu đồ 3.3. So sánh kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung

răng

Nhận xét:

Bảng 3. 5. Kích thước cung răng hàm dưới của các dạng cung răng:

Dạng CR

Giá trị

r33

r66

d31

d61

Nhận xét:Hình vng

TB

SDHình ơ van

TB

SDHình thn dài

TB

SD60Biểu đồ 3.4. So sánh kích thước cung răng hàm dưới của các dạng cung

răng

Nhận xét:

3.Hình dạng khn mặt của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3. 6. Tỷ lệ các dạng khuôn mặtDạng khn

mặt

Số người

Tỷ lệ %

Nhận xét:Hình

vngHình ơ vanHình thn

dàiTổng sốBiểu đồ 3.5. Tỷ lệ các dạng khn mặt theo giới

4. Hình thể răng cửa trước của đối tượng nghiên cứuBảng 3. 7. Sự phân bố hình thể răng cửa trước của đối tượng nghiên cứu

Hình thể răng

cửa trước

Số người

Tỷ lệ %

Nhận xét:Hình

vngHình ơ vanHình thn

dàiTổng sốBiểu đồ 3.6. Tỷ lệ các hình thể răng cửa trước theo giới

Nhận xét:

5. Sự phân bố các dạng cung răng theo phân loại Angle61Bảng 3. 8. Sự phân bố bệnh nhân theo các dạng phân loại khớp cắn theo

Angle

Dạng khớp cắn

Số người

Tỷ lệ %

Nhận xét:CL0CLICLIICLIIITổng số62Bảng 3. 9. Sự phân bố các dạng cung răng theo phân loại Angle

Dạng CR

Hình vngHình ơ vanHình thnPhân loại

CL

CL

CLdàiTổng số0IIIIIICL

Tổng số

Nhận xét:

6.Mối liên hệ giữa hình dạng cung răng với hình thể của răng

cửa giữa hàm trên và với hình dạng khn mặt:

Bảng 3. 10. Mối liên quan giữa hình dạng cung răng với hình thể của răng

cửa giữa HT

Hình thể răng

cửa HT

Dạng CR

Hình vng

Hình ơ van

Hình thn dài

Tổng số

Nhận xét:HìnhHình tamHình ơvnggiácvanTổng số63Bảng 3. 11. Mối liên quan giữa hình dạng cung răng với hình dạng của khn

mặt:

Hình dạng

khn mặtHìnhHình tamHình ơvnggiácvanTổng sốDạng CR

Hình vng

Hình ơ van

Hình thn dài

Tổng số

Nhận xét:

Bảng 3. 12. Mối liên quan giữa hình dạng khn mặt và hình thể răng cửa

giữa HT

Hình dạng

khn mặt

Hình thể

răng cửa HT

Hình vng

Hình ơ van

Hình tam giác

Tổng số

Nhận xét:HìnhHình tamHình ơvnggiácvanTổng số64CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN

4.1. Về tỷ lệ các dạng cung răng và kích thước cung răng

4.2. Về tỷ lệ hình dạng khn mặt

4.3. Về hình thể răng cửa trước

4.4. Về sự phân bố các dạng cung răng theo phân loại Angle

4.5. Về mối liên quan giữa hình dạng cung răng với hình thể răng cửa

giữa hàm trên với hình dạng khn mặtTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Huang S.T., Miura F., Soma K. (1991). A dental anthropological study

of Chinese in Taiwan. Teeth size, dental arch dimensions and forms.

Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi; 7 (12): 635-643.2.Normando, D., H. G. de Almeida Santos và C. C. Abdo Quintao (2016),

"Comparisons of tooth sizes, dental arch dimensions, tooth wear, and

dental crowding in Amazonian indigenous people", Am J Orthod

Dentofacial Orthop. 150(5), 839-846.3.Al-Marzok, M. I., K. R. Majeed và I. K. Ibrahim (2013), "Evaluation of

maxillary anterior teeth and their relation to the golden proportion in

Malaysian population", BMC Oral Health. 13, 9.4.Nojima K., Mc Laughlin R.P., Isshiki Y., Sinclair P.M. (2001). A

comparative study of Caucasian and Japanese mandibular Clinical arch

form. Angle Orthod; 71: 195-200.5.Sillman J.H. (1964). Dimensional changes of dental arches longitudinal

studies from birth to 25 years. Am J Orthod; 50: 8024-8042.6.Trang, V. T. và các cộng sự (2015), "Evaluation of arch form between

Vietnamese and North American Caucasians using 3-dimensional

virtual models", Anthropol Anz. 72(2), 223-4.7.Hoàng Tử Hùng (2005). Cắn khớp học. Nhà xuất bản Y học, Thành phố

Hồ Chí Minh.8.Đặng Thị Vỹ (2004), Nhận xét hình dạng và kích thước cung răng

tương quan với khuôn mặt và răng cửa hàm trên, Luận văn tốt nghiệp

Bác sỹ nội trú bệnh viện, Đại học Y Hà Nội.9.Hồng Bảo Duy (2015), Hình dạng, kích thước răng, cung răng và

khn mặt ở một nhóm sinh viên trường Đại học Y Hà Nội tuổi từ 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×