Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số nghiên cứu nhỏ ghi nhận hiệu quả của truyền dobutamin và/hoặc dopamin ở bệnh nhân có chỉ số tim thấp nhưng vẫn còn huyết áp, nhưng nếu tăng chỉ số tim quá mức trên giá trị bình thường có thể làm nặng lên tình trạng rối loạn thông khí/tưới máu do hi

Một số nghiên cứu nhỏ ghi nhận hiệu quả của truyền dobutamin và/hoặc dopamin ở bệnh nhân có chỉ số tim thấp nhưng vẫn còn huyết áp, nhưng nếu tăng chỉ số tim quá mức trên giá trị bình thường có thể làm nặng lên tình trạng rối loạn thông khí/tưới máu do hi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số nghiên cứu nhỏ ghi nhận hiệu quả của truyền dobutamin và/hoặc dopamin ở bệnh nhân có chỉ số tim thấp nhưng vẫn còn huyết áp, nhưng nếu tăng chỉ số tim quá mức trên giá trị bình thường có thể làm nặng lên tình trạng rối loạn thông khí/tưới máu do hi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×