Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Momen lưỡng cực phân tử

Momen lưỡng cực phân tử

Tải bản đầy đủ - 0trang

Momen lưỡng cực cuả phân tử là tổng vectơ momen lưỡng cực cuả các liên

kết và cặp electron hoá trị tự do trong các AO lai hóa có trong phân t ử.Carbon Dioxide

O••

••••

••CNguyên

Nguyên tử

tử C

C

trong

trong ptử

ptử CO

CO22

bị

bị phân

phân cực

cực

dương

dương nên

nên pứ

pứ

với

với H

H22O

O tạo

tạoO

••

••••

••-0.75Ptử CO khơng cực mặc

2

dù liên kết CO có cực.CO có cấu tạo đối xứng .

2+1.5-0.75Phân tử cht nào có cực và khơng có

cực?

So sánh giữa CO và H O, phân tử nào có cực ?

2

2Trong số các phân tử sau đây, phân tử nào có

momen lưỡng cực?

H2O, CO2, SO2, và CH4

OHH

Có momen lưỡng cực

Phân tử có cựcSOO

Có momen lưỡng cực

Phân tử có cựcH

OCOKhơng có momen lưỡng cực

Phân tử khơng cựcHCHH

Khơng có momen lưỡng cực

Phân tử khơng cựcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Momen lưỡng cực phân tử

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×