Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lai hoá sp3d2 SF6 S:[Ne] 3s23p4 → S* :[Ne] 3S13p33d2

Lai hoá sp3d2 SF6 S:[Ne] 3s23p4 → S* :[Ne] 3S13p33d2

Tải bản đầy đủ - 0trang

VSEPRlineartrigonal bipyramidaltetrahedraltrigonal planaroctahedralVSEPR

ClBeCllineartrigonal bipyramidalPCl5BF3CH4tetrahedraltrigonal planaroctahedralSF6Loại ptửSố cặp e

liên kếtVSEPRSố cặpe

tự doAB330AB2E21Sự định hướng Hình học

phân tử

của cặp e

Tam giác

phẳng

Tam giác

phẳngTam giác

phẳng

gócVSEPRLoại p tửSố cặp

Electron

Liên kếtSố cặp

Electron

Tự doAB440AB3E31Sự định hướng

Các cặp eHình học

Phân tửTứ diệnTứ diệnTứ diệnTháp tam

giácVSEPRLoại ptửSố cặp

Electron

Liên kếtSố cặp

Electron

Tự doAB440Sự địnhhướng

Các cặp eHình học

Phân tửTứ diệnTứ diệnAB3E31Tứ diệnTháp tam

giácAB2E222Tứ diệnGóc

O

HHVSEPRLoại ptửSố cặp

Electron

Liên kếtSố cặp

Electron

Tự doAB550AB4E41Sự định hướng

Các cặp eHình học

Phân tửLưỡng tháp Lưỡng tháp

Tam giác

Tam giác

Lưỡng tháp

Tứ diện

tam giác

LệchVSEPRLoại p tửAB5

AB4E

AB3E2Số cặp

Electron

Liên kết5

4

3Số cặp

Electron

Tự do0

1

2Sự định hướng

Các cặp eHình học

Phân tửLưỡng tháp Lưỡng tháp

Tam giác

Tam giác

Lưỡngtháp

tam giácTứ diện

LệchLưỡng tháp

Tam giácChữ T

F

FCl

FVSEPRLoại ph tửAB5Số cặp

Electron

Liên kết5Số cặp

Electron

Tự do0AB4E41AB3E232AB2E323Sự định hướng

Các cặp eHình học

phân tửLưỡngtháp

Tam giácLưỡng tháp

Tam giácLưỡngtháp

Tam giác

Lưỡngtháp

Tam giácTứ diện

LệchLưỡngtháp

Tam giácChữ T

Dạngthẳng

I

I

IVSEPRLoại ph tửSố cặp

Electron

Liên kếtSố cặp

Electron

Tự doSự định hướng

Các cặp eHình học

Phân tửAB660Bát diệnAB5E51Bát diệnBát diện

Tháp

vng

F

F

F

Br

FFVSEPRLoại ph tửSố cặp

Electron

Liên kếtSố cặp

Electron

Tự doAB660Bát diện1Bát diện2Bát diệnAB5E

AB4E25

4Sự định hướng

Các cặp eHình học

phân tửBát diện

Tháp vng

Vng

phẳng

FF

XeFFC2H4

H2C=CH2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lai hoá sp3d2 SF6 S:[Ne] 3s23p4 → S* :[Ne] 3S13p33d2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×