Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
[toanmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 5 trường chuyên Quang Trung – Bình Phước

[toanmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 5 trường chuyên Quang Trung – Bình Phước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 9. Cho khËi l´ng trˆ ˘ng có áy là tam giỏc vuụng, ẻ di hai cĐnh gúc vuụng l 3a, 4a và chi∑u cao

cıa khËi l´ng trˆ là 6a. Th tớch ca khậi lng tr băng

A V = 27a3 .

B V = 12a3 .

C V = 72a3 .

D V = 36a3 .

Câu 10. Trong không gian Oxyz, m∞t phØng i qua 3 i∫m A (1; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0; 0; 3) có ph˜Ïng

trình là

x y z

x y z

x y z

x y z

A

+ + = 1.

B

+ + = 0.

C

+ + = 1.

D

+ + = 1.

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 1 3

Câu 11. Cho z = 1 2i. i∫m nào trong hình v≥ bên d˜Ĩi là i∫m bi∫u diπn sË ph˘c z?

yQ2PN1O

21x2

1A N.MB M.C P.D Q.Câu 12. VÓi P = loga b3 + loga2 b6 trong ó a, b là các sË th¸c d˜Ïng tùy ˛ và a khác 1. Khi ó mªnh ∑

nào d˜Ĩi ây úng?

A P = 27 logba .

B P = 9 logba .

C P = 6 logba .

D P = 15 logba .

2

Câu 13. HÂ nguyên hàm cıa hàm sË f (x) = 2 x + là

x

2

2x

2x

x

x

A 2 ln 2

+

C.

B

2

+

2

ln

x

+

C.

C

+

2

ln

+

C.

D

+ 2 ln x + C.

|x|

x2

ln 2

ln 2

Câu 14. Cho hàm sË y = f (x) liên tˆc trên o§n [ 1; 3] và có Á th‡ nh˜ hình v≥. GÂi M, m lản lềt l giỏ

tr lển nhòt v nh nhòt cıa hàm sË ã cho trên o§n [ 1; 3]. Giá tr‡ cıa M + m là

y

2

1

12O13x2

3

4A5.Câu 15.B 2.C6.D2.˜Ìng cong trong hình là Á th‡ cıa hàm sË nào d˜Ĩi ây?

y1O11x1Trang 2/7 Mã ∑ 111x+1

x

.

B y = x3 3x + 2.

C y=

.

D y = x4 2x2 + 1.

x+1

x+1

Câu 16. Kí hiªu z1 , z2 là hai nghiªm ph˘c cıa ph˜Ïng trình z2 3z + 3 = 0. Giá tr‡ cıa |z1 |2 + |z2 |2 băng

p

p

A 2 3.

B 2 5.

C 6.

D 4.

A y=Câu 17. ChoR1f (x) dx = 2. Khi ó0A e + 3.R1 ⇥2 f (x) + e x dx băng

0B 5 + e.C 3Cõu 18. Chn kt lun úng

n!

A Akn =

.

B Cn0 = 0.

(n k)!e.C Cnk =D 5

n!

.

k!(n + k)!Câu 19. Th∫ tích cıa khËi c¶u có bán kớnh R băng

1

4

4

A R3 .

B 2 R3 .

C V = ⇡R3 .

3

3

3

Câu 20. Trong khơng gian Oxyz, cho m∞t c¶u (S ) : x2 + y2 + z2 2x

A R = 3.

B R = 4.

C R = 2.

Câu 21. T™p nghiêm ca bòt phẽng trỡnh: log 12 (x

A [2; +1).1) > log21

x21C (0; 1).B ;.p

Câu 22. Hàm sË y = log2 x2 + x có §o hàm là

2x + 1

2x + 1

A y0 = 2

.

B y0 =

.

x +x

2 x2 + x ln 2C y0 =e.D A1n = 1.D 4⇡R3 .

3 = 0. Bỏn kớnh ca mt cảu băng

D R = 5.D (1; +1).2x + 1

.

+ x ln 2x2D y0 =(2x + 1) ln 2

.

2 x2 + xCâu 23. MỴt khu v˜Ìn d§ng hình tròn có hai ˜Ìng kính AB, CD vng góc vĨi nhau, AB = 12m. Ng˜Ìi

ta làm mỴt hÁ cá có d§ng hình elip vĨi bËn ønh M, N, M 0 , N 0 nh˜ hình v≥, bi∏t MN = 10m, M 0 N 0 = 8m,

PQ = 8m. Diên tớch phản trng c (phản gĐch sc) băng

AM0CMOPQNDN0BA 20, 33m2 .B 33, 02m2 .C 23, 03m2 .D 32, 03m2 .Câu 24. Cho khËi trˆ (T) có ˜Ìng cao h, bán kính áy R và h = 2R. MỴt m∞t phØng qua trˆc c≠t khËi trˆ

theo thi∏t diªn là mẻt hỡnh ch nht cú diên tớch băng 16a2 . Th tớch ca khậi tr ó cho băng

16

A V = 27⇡a3 .

B V = 16⇡a3 .

C V = ⇡a3 .

D V = 4⇡a3 .

3

x 1

Câu 25. Trong không gian Oxyz, cho m∞t phØng (P): x 2y + 2z + 1 = 0 và ˜Ìng thØng :

=

2

y+2 z 1

=

· Kho£ng cách gia v (P) băng

2

1

Trang 3/7 Mó 1116

8

C p .

D p .

3

3

x

Câu 26. Cho hàm sË f (x) th‰a mãn f (0) = 0, f 0 (x) = 2

· HÂ nguyên hàm cıa hàm sË

x +1

g (x) =⇣ 4x. f (x)

⌘ là⇣ ⌘

2

A x + 1 ln x2

x2 + c.

B x2 ln x2 + 1 x2 .⌘ ⇣

⌘ ⇣C x2 + 1 ln x2 + 1 x2 + C.

D x2 + 1 ln x2 + 1 x2 .

A8

.

3B7

.

3Câu 27. Cho hàm sË y = f (x) có b£ng bi∏n thiên nh˜ sau

x

f 0 (x)

f (x)1202+1+1

+1111TÍng sË tiªm c™n ngang và tiªm c™n ˘ng cıa Á th‡ hàm sË ã cho là

A 1.

B 2.

C 3.D 0.Câu 28. Trong không gian Oxyz, cho hai i∫m A (0; 1; 1), B (1; 0; 0) và m∞t phØng (P): x + y + z 3 = 0.

GÂi (Q) là m∞t phØng song song vÓi (P) Áng thÌi ˜Ìng thØng AB c≠t (Q) t§i C sao cho CA = 2CB. M∞t

phØng (Q) có ph˜Ïng trình là

4

A (Q): x + y + z

= 0.

B (Q): x + y + z = 0 ho∞c (Q): x + y + z 2 = 0.

3

4

C (Q): x + y + z = 0.

D (Q): x + y + z

= 0 ho∞c (Q): x + y + z = 0.

3

x 2

Câu 29. GÂi S là t™p hỊp tßt c£ các giá tr‡ nguyên cıa m ∫ hàm sË y =

Áng bi∏n trên ( 1; 4].

x + 2m

SË ph¶n t˚ cıa t™p S là

A 5.

B 4.

C 3.

D 2.

Câu 30. Cho hàm sË b™c hai y = f (x) và hàm sË b™c ba y = g (x) có Á th‡ nh˜ hỡnh v. Diên tớch phản

gĐch chộo ềc tớnh bểi cụng th˘c nào sau ây?

y

O

3

A S =R 1⇥

3f (x)R 1⇥

C S =

g (x)

3R2 ⇥g (x) dx+ g (x)

1R2 ⇥f (x) dx+

f (x)

11

f (x) dx.

g (x) dx.2 xB S =R2 ⇥

3f (x)R 1⇥

D S =

g (x)

3

g (x) dx .R2 ⇥f (x) dx+ g (x)

1

f (x) dx.Câu 31. Ng˜Ìi ta làm mỴt dˆng cˆ sinh ho§t gÁm hình nón và hình trˆ nh˜ hình v≥ (khơng có n≠p ™y

trên). C¶n bao nhiêu m2 v™t liªu ∫ làm (các mËi hàn khơng áng k∫, làm tròn k∏t qu£ ∏n mỴt ch˙ sË th™p

phân sau dòu phây)?

1, 4m

0, 7m

1, 6mTrang 4/7 Mó 111A 5, 6m2 .B 6, 6m2 .C 5, 2m2 .D 4, 5m2 .Câu 32. Cho hàm sË y = f (x) có bÊng bin thiờn nh sau

x

y0

y10

0+1

0+1

+1+1

01Sậ nghiêm thác ca phẽng trỡnh 2019 f (x)

A 3.

B 0.5 = 0 làCâu 33. SË ph˘c z th‰a mãn z (1 + i) + z i = 0 là

A z = 1 2i.

B z = 1 2i.C 1.D 2.C z = 1 + 2i.D z = 1 + 2i.Câu 34. Cho hình l™p ph˜Ïng ABCD.A0 B0C 0 D0 . GÂi ↵ là góc gi˙a ˜Ìng thØng A0C và m∞t phØng

(ABC 0 D0 ). Khi ó

p

p

1

A tan ↵ = 3.

B tan ↵ = 1.

C tan ↵ = p .

D tan ↵ = 2.

3

Câu 35. Cho hàm sË y = x4 2mx2 + m. Tßt c£ các giá tr‡ th¸c cıa m ∫ hàm sË có 3 c¸c tr‡ là

A m > 0.

B m 0.

C m < 0.

D m  0.

2Câu 36. Cho sË th¸c a > 4. Gi P l tớch tòt cÊ cỏc nghiêm ca ph˜Ïng trình aln x aln(ex) + a = 0. Khi ó

A P = ae.

B P = e.

C P = a.

D P = ae .

Câu 37. ChoZ4

1!2

p

1

a

c

a

c

x+2

dx = + 2 ln vÓi a, b, c, d là các sË nguyên, và là các phân sË tËi

p · p

b

d

b

d

2 x

x+1gi£n. Giá tr‡ ca a + b + c + d băng

A 16.

B 18.C 25.D 20.2019z

l sậ thuản Êo. Bit răng tp hềp tòt cÊ cỏc im biu din ca z

z 2

l mẻt ˜Ìng tròn (C) tr¯ i mỴt i∫m N (2; 0). Bỏn kớnh ca (C) băng

p

p

A

3.

B 1.

C 2.

D 2.

Cõu 38. Xột sË ph˘c z th‰a mãnCâu 39. Anh A g˚i ngân hng 900 triêu (VN ) vểi lói suòt 0, 4% mÈi tháng theo hình th˘c lãi kép, ngân

hàng tính lãi trên sË d˜ th¸c t∏ cıa tháng ó. C˘ ci mÈi tháng anh ta rút ra 10 triªu ∫ chi tr£ sinh ho§t

phí. H‰i sau bao lâu thì sË ti∑n trong ngân hàng cıa anh ta s≥ h∏t (tháng cuËi cùng có th∫ rút d˜Ĩi 10 triªu

∫ cho h∏t ti∑n)?

A 111 tháng.

B 113 tháng.

C 112 tháng.

D 110 tháng.

Câu 40. Cho hình chóp S .ABCD có áy ABCD là hình ch˙ nh™t AB = 2a, BC = a, tam giác S AB u v

năm trong

t A n mt phỉng (S DB) pbăng

p mt phỉng vuụng gúc vểi

p (ABCD). KhoÊng cỏch p

a 3

a 57

a 3

2a 57

A

.

B

.

C

.

D

.

19

4

2

19

Câu 41. Cho hàm sË f (x) liên tˆc trên R. Hàm sË y = f 0 (x) có Á th‡ nh˜ hình v≥

y

2

1O12x

Trang 5/7 Mã ∑ 111Bßt ph˜Ïng trình f (2 sin x) 2sin2 x < m úng vÓi mÂi x 2 (0; ⇡) khi và chø khi

1

1

1

A m > f (1)

.

B m f (1)

.

C m f (0)

.

D m > f (0)

2

2

2

Câu 42. Cho hàm sË y = f (x) liên tˆc trên R và có th nh hỡnh v1

.

2y

1

1

1 O2x3Sậ nghiêm thác ca phẽng trình f (2 + f (e x )) = 1 là

A 1.

B 2.

C 4.D 3.Câu 43. Bán

p kính cıa m∞t cảu ngoĐi

p tip hỡnh chúp u S .ABC

p cú tòt cÊ cỏc cĐnh băng

p a l

3a 6

a 6

a 6

a 6

A

.

B

.

C

.

D

.

4

12

6

4

Cõu 44. Trong không gian Oxyz, cho A (0; 0; 2), B (1; 1; 0) và m∞t c¶u (S ) : x2 + y2 + (z1)2 =1

· Xét

4i∫m M thay Íi thuẻc (S ). Giỏ tr nh nhòt ca biu thc MA2 + 2MB2 băng

1

3

21

19

A .

B .

C

.

D

.

2

4

4

4

0

Cõu 45. Cho hm sậ y = f (x) = ax4 + bx3 +⇣ cx2 + dx

+ e. Bit răng hm sậ y = f (x) liên tˆc trên R và

có Á th‡ nh˜ hình v≥ bên. H‰i hàm sË y = f 2x x2 cú bao nhiờu im các Đi?

y410

A 5.B 3.4C 1.x

D 2.Câu 46. Có 3 qu£ c¶u màu vàng, 3 qu£ c¶u màu xanh (các qu£ c¶u cùng màu thì giËng nhau) b‰ vào hai

cái hỴp khác nhau, mÈi hỴp 3 quÊ cảu. Tớnh xỏc xuòt cỏc quÊ cảu cựng màu thì vào chung mỴt hỴp.

1

1

1

1

A .

B

.

C

.

D .

3

120

20

2

x y z+3

Câu 47. Trong khơng gian Oxyz cho ˜Ìng thØng d: = =

và m∞t c¶u

2 2

1

(S ): (x 3)2 + (y 2)2 + (z 5)2 = 36. GÂi là ˜Ìng thØng i qua A (2; 1; 3), vng góc vĨi ˜Ìng thØng

(d) và c≠t (S ) t§i hai i∫m có kho£ng cách lển nhòt. Khi ú èng thỉng cú mẻt vectẽ chứ ph˜Ïng là

~u = (1; a; b). Tính a + b.

1

A 4.

B 2.

C

.

D 5.

2

Câu 48. GÂi S là t™p tßt c£ cỏc giỏ tr thác ca m tn tĐi 4 sË ph˘c z th‰a mãn |z + z| + |z z| = 2 và

z (z + 2) (z + z) m là sË thu¶np£o. TÍng các ph¶n t˚ cıa p

S là

p

2+1

2 1

1

A

2 + 1.

B

C

D p .

p .

p .

2

2

2

0 0 0

Câu 49. Cho hình l´ng trˆ ABC.A B C và M, N l hai im lản lềt trờn cĐnh CA, CB sao cho MN song

CM

song vÓi AB và

= k. M∞t phØng (MNB0 A0 ) chia khËi l´ng trˆ ABC.A0 B0C 0 thành hai ph¶n có th∫ tích

CA

V1

V1 (ph¶n ch˘a i∫m C) và V2 sao cho

= 2. Khi ó giá tr‡ cıa k là

V2

Trang 6/7 Mã ∑ 111p

p

1+ 5

1

1+ 5

A k=

.

B k= .

C k=

.

2

2

2

Câu 50. Cho hàm sË f (x) = ax3 + bx2 + cx + d có Á th‡ nh˜ hình v≥D k=p3

.

3y

1O1xGÂi S là t™p hỊp các giá tr‡ cıa m (m 2 R) sao cho

h

(x 1) m3 f (2x 1) m f (x) + f (x)

SË ph¶n t˚ cıa t™p S là

A 2.B 0.1iC 3.0, 8x 2 R.

D 1.- - - - - - - - - - HòT- - - - - - - - - -Trang 7/7 Mã ∑ 111TR◊ÕNG THPT CHUN QUANG TRUNG

T  TỐNó THI TH€ THPTQG NãM 2019

MƠN: TỐN, LŒP 12, LÜN 5( ∑ thi có 7 trang)ThÌi gian làm bài: 90 phútMã ∑ thi 222

Câu 1. Ph˜Ïng trình 52x+1 = 125 có nghiªm là

5

A x= .

B x = 3.

2

Câu 2. Cho z = 13

D x= .

2C x = 1.2i. i∫m nào trong hình v≥ bên d˜Ói là i∫m bi∫u diπn sË ph˘c z?

yQ2PN1O

21

1A Q.B M.x2M

C P.D N.Câu 3. Cho hàm sË y = f (x) liên tˆc trên R và có b£ng xét dòu ca Đo hm nh sau

x

y01+01

0+Hm sậ ó cho cú bao nhiêu i∫m c¸c tr‡?

A 3.

B 1.2

04

0C 2.+1

+D 4.Câu 4. Cho hàm sË y = f (x) liên tˆc trên R và có b£ng bi∏n thiên nh˜ sau

x

y01y+11

0+1

02

1KhØng ‡nh nào d˜Ĩi ây sai?

A M (0; 2) là i∫m c¸c ti∫u cıa Á th‡ hàm sË.

C x = 1 là i∫m c¸c ti∫u cıa hàm sË.

Câu 5. ChÂn k∏t lu™n úng

n!

A Akn =

.

B A1n = 1.

(n k)!0

0+1

+

+11B x = 0 là im các Đi ca hm sậ.

D f ( 1) l mẻt giỏ tr các tiu ca hm sậ.C Cnk =n!

.

k!(n + k)!D Cn0 = 0.Câu 6. Cho a, b, c theo th tá ny l ba sậ hĐng liờn tip ca mẻt còp sậ cẻng. Bit a + b + c = 15. Giỏ tr

ca b băng

A b = 5.

B b = 8.

C b = 10.

D b = 6.

Câu 7. Cho hàm sË y = f (x) liên tˆc trên o§n [ 1; 3] và có Á th‡ nh˜ hình v. Gi M, m lản lềt l giỏ

tr lển nhòt v nh nhòt ca hm sậ ó cho trờn oĐn [ 1; 3]. Giá tr‡ cıa M + m là

Trang 1/7 Mã ∑ 222y

2

1

12O13x2

3

4A

Câu 8.6.B 2.C5.D2.˜Ìng cong trong hình là Á th‡ cıa hàm sË nào d˜Ói ây?

y1O1x1

1x+1

x

.

C y=

.

D y = x4 2x2 + 1.

x+1

x+1

Câu 9. Cho khËi l´ng trˆ ˘ng có áy là tam giác vng, Ỵ dài hai c§nh góc vng là 3a, 4a và chi∑u cao

cıa khËi l´ng trˆ là 6a. Th∫ tích cıa khËi l´ng trˆ băng

A V = 72a3 .

B V = 12a3 .

C V = 36a3 .

D V = 27a3 .

A y = x33x + 2.B y=Câu 10. Cho hàm sË y = f (x) có Á th‡ nh˜ hình v≥

y1O11x3Hàm sË Áng bi∏n trên kho£ng nào d˜Ói ây?

A ( 1; 1).

B (1; +1).C ( 1; 1).D ( 3; +1).Câu 11. Trong không gian Oxyz, m∞t phØng i qua 3 i∫m A (1; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0; 0; 3) có ph˜Ïng

trình là

x y z

x y z

x y z

x y z

A

+ + = 1.

B

+ + = 0.

C

+ + = 1.

D

+ + = 1.

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 1 3

Câu 12. Kí hiªu z1 , z2 là hai nghiªm ph˘c cıa ph˜Ïng trình z2

p

p

A 2 5.

B 2 3.

C 6.3z + 3 = 0. Giá tr‡ cıa |z1 |2 + |z2 |2 băng

D 4.Cõu 13. Vểi a l sậ thác dẽng bòt k, mênh no dểi õy ỳng?

1

A log a3 = log a.

B log (3a) = 3 log a.

C log a3 = 3 log a.

3D log (3a) =1

log a.

3Trang 2/7 Mã ∑ 222!

Câu 14. Trong không gian Oxyz, cho i∫m A th‰a mãn OA = 2~i + ~j vÓi ~i, ~j là hai vectÏ Ïn v‡ trên hai

trˆc Ox, Oy. TÂa Ỵ i∫m A là

A A (0; 1; 1).

B A (2; 1; 0).

C A (1; 1; 1).

D A (0; 2; 1).

Câu 15. ChoR1

0A e + 3.R1 ⇥f (x) dx = 2. Khi ó 2 f (x) + e x dx băng

0B 3e.C 5e.D 5 + e.2

Cõu 16. H nguyờn hm cıa hàm sË f (x) = 2 x + là

x

2x

2x

2

A

+ 2 ln |x| + C.

B

+ 2 ln x + C.

C 2 x + 2 ln x + C.

D 2 x ln 2

+ C.

ln 2

ln 2

x2

Câu 17. Trong không gian Oxyz, m∞t phØng (P) : x + y + z 3 = 0 i qua i∫m nào d˜Ói ây?

A B (0; 1; 1).

B C (2; 0; 0).

C A (1; 1; 1).

D D (0; 1; 0).

Câu 18. Th∫ tích cıa khËi c¶u cú bỏn kớnh R băng

1

4

4

A R3 .

B V = R3 .

C ⇡2 R3 .

3

3

3

2

2

Câu 19. Trong không gian Oxyz, cho m∞t c¶u (S ) : x + y + z2 2x

A R = 3.

B R = 4.

C R = 2.D 4R3 .

3 = 0. Bỏn kớnh ca mt cảu băng

D R = 5.Câu 20. VÓi P = loga b3 + loga2 b6 trong ó a, b là các sË th¸c d˜Ïng tùy ˛ và a khác 1. Khi ó mªnh ∑

nào d˜Ói ây úng?

A P = 9 logba .

B P = 6 logba .

C P = 15 logba .

D P = 27 logba .

Câu 21. Cho hàm sË y = x4 2mx2 + m. Tòt cÊ cỏc giỏ tr thác cıa m ∫ hàm sË có 3 c¸c tr‡ là

A m 0.

B m  0.

C m < 0.

D m > 0.Câu 22. Cho hàm sË b™c hai y = f (x) và hàm sË b™c ba y = g (x) cú th nh hỡnh v. Diên tớch phản

gĐch chộo ˜Ịc tính bĨi cơng th˘c nào sau ây?

y

O

3

A S =R 1⇥

3f (x)R 1⇥

C S =

g (x)

3R2 ⇥g (x) dx+ g (x)

1R2 ⇥f (x) dx+ g (x)

12 x1

f (x) dx.

f (x) dx.B S =R2 ⇥f (x)3R 1⇥

D S =

g (x)

3Câu 23. Cho hàm sË y = f (x) có b£ng bi∏n thiên nh˜ sau

x

y0

y1+0

01

01R2 ⇥f (x) dx+

f (x)

1

g (x) dx.+1

+

+101SË nghiªm th¸c cıa ph˜Ïng trình 2019 f (x)

A 0.

B 3.

g (x) dx .5 = 0 là

C 1.D 2.Câu 24. Cho hình l™p ph˜Ïng ABCD.A0 B0C 0 D0 . GÂi ↵ là góc gi˙a ˜Ìng thØng A0C và m∞t phØng

(ABC 0 D0 ). Khi ó

p

p

1

A tan ↵ = p .

B tan ↵ = 2.

C tan ↵ = 3.

D tan ↵ = 1.

3

Trang 3/7 Mã ∑ 222Câu 25. Trong không gian Oxyz, cho m∞t phØng (P): x 2y + 2z + 1 = 0 và ˜Ìng thØng :

y+2 z 1

=

· Kho£ng cách gi˙a v (P) băng

2

1

8

7

8

6

A .

B .

C p .

D p .

3

3

3

3x1

2=Cõu 26. Cho khËi trˆ (T) có ˜Ìng cao h, bán kính áy R và h = 2R. MỴt m∞t phØng qua trc ct khậi tr

theo thit diên l mẻt hỡnh ch nht cú diên tớch băng 16a2 . Th tớch ca khậi tr ó cho băng

16

A V = 27a3 .

B V = 16⇡a3 .

C V = ⇡a3 .

D V = 4⇡a3 .

3

Cõu 27. Ngèi ta lm mẻt dng c sinh hoĐt gÁm hình nón và hình trˆ nh˜ hình v≥ (khơng cú np y

trờn). Cản bao nhiờu m2 vt liêu làm (các mËi hàn khơng áng k∫, làm tròn k∏t quÊ n mẻt ch sậ thp

phõn sau dòu phây)?

1, 4m

0, 7m

1, 6mA 5, 6m2 .B 5, 2m2 .C 4, 5m2 .D 6, 6m2 .Cõu 28. Mẻt khu vèn dĐng hỡnh tròn có hai ˜Ìng kính AB, CD vng góc vĨi nhau, AB = 12m. Ng˜Ìi

ta làm mỴt hÁ cá có d§ng hình elip vĨi bËn ønh M, N, M 0 , N 0 nh˜ hình v≥, bi∏t MN = 10m, M 0 N 0 = 8m,

PQ = 8m. Diªn tích phản trng c (phản gĐch sc) băng

AM0CMQOPNDN0BA 23, 03m2 .B 33, 02m2 .Cõu 29. Tp nghiêm ca bòt phẽng trỡnh: log 12 (x1) > log2D 20, 33m2 .1

x21C ;.

D (1; +1).

x

Câu 30. Cho hàm sË f (x) th‰a mãn f (0) = 0, f 0 (x) = 2

· HÂ nguyên hàm cıa hàm sË

x +1

g (x) =⇣ 4x. f (x)

⌘ là⇣

⌘ ⇣2

A x + 1 ln x2 + 1 x2 + C.

B x2 + 1 ln x2 + 1 x2 .⌘ ⇣ ⌘

C x2 + 1 ln x2

x2 + c.

D x2 ln x2 + 1 x2 .

A [2; +1).B (0; 1).C 32, 03m2 .Trang 4/7 Mã ∑ 222Câu 31. Cho hàm sË y = f (x) có b£ng bi∏n thiên nh˜ sau

x

f 0 (x)

f (x)1202+1+1

+1111TÍng sË tiªm c™n ngang và tiªm c™n ˘ng cıa Á th‡ hàm sË ã cho là

A 1.

B 0.

C 2.D 3.Câu 32. SË ph˘c z th‰a mãn z (1 + i) + z i = 0 là

A z = 1 2i.

B z = 1 + 2i.D z = 1 + 2i.C z= 12i.Câu 33. Trong không gian Oxyz, cho hai i∫m A (0; 1; 1), B (1; 0; 0) và m∞t phØng (P): x + y + z 3 = 0.

GÂi (Q) là m∞t phØng song song vĨi (P) Áng thÌi ˜Ìng thØng AB c≠t (Q) t§i C sao cho CA = 2CB. M∞t

phØng (Q) có ph˜Ïng trình là

4

A (Q): x + y + z = 0 ho∞c (Q): x + y + z 2 = 0. B (Q): x + y + z

= 0 ho∞c (Q): x + y + z = 0.

3

4

C (Q): x + y + z = 0.

D (Q): x + y + z

= 0.

3

p

Câu 34. Hàm sË y = log2 x2 + x có §o hàm là

2x + 1

2x + 1

2x + 1

(2x + 1) ln 2

A y0 =

. B y0 = 2

.

C y0 = 2

.

D y0 =

.

2

2 x + x ln 2

x + x ln 2

x +x

2 x2 + x

Câu 35. GÂi S là t™p hỊp tßt c£ các giá tr‡ nguyên cıa m ∫ hàm sË y =

SË ph¶n t˚ cıa t™p S là

A 2.B 4.x 2

Áng bi∏n trên ( 1; 4].

x + 2mC 5.D 3.Câu 36. Trong không gian Oxyz, cho A (0; 0; 2), B (1; 1; 0) và m∞t c¶u (S ) : x2 + y2 + (z

i∫m M thay Íi thc (S ). Giá tr‡ nh nhòt ca biu thc MA2 + 2MB2 băng

21

3

1

A

.

B .

C .

4

4

2D1)2 =1

ã Xột

419

.

4Cõu 37. Bỏn

p kớnh ca mt cảu ngoĐi

p ti∏p hình chóp ∑u S .ABC

p có tßt c£ các cĐnh băng

p a l

3a 6

a 6

a 6

a 6

A

.

B

.

C

.

D

.

4

12

4

6

Cõu 38. Cho hàm sË f (x) liên tˆc trên R. Hàm sË y = f 0 (x) có Á th‡ nh˜ hình v≥

y

2

1O12xBßt ph˜Ïng trình f (2 sin x) 2sin2 x < m úng vÓi mÂi x 2 (0; ⇡) khi và chø khi

1

1

1

A m > f (1)

.

B m > f (0)

.

C m f (1)

.

D m

2

2

2f (0)1

.

20

Câu 39. Cho hàm sË y = f (x) = ax4 + bx3 +⇣ cx2 + dx

+ e. Bit răng hm sậ y = f (x) liên tˆc trên R và

có Á th‡ nh˜ hình v≥ bên. H‰i hàm sË y = f 2x x2 cú bao nhiờu im các Đi?Trang 5/7 Mó 222Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

[toanmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 5 trường chuyên Quang Trung – Bình Phước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×