Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC

CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH

GIÁ XẾP LOẠI CẤP SỞ GD& ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ

C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả: Phạm Thị Hằng

Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường THPT Hàm Rồng

TT

1

23Tến đề tài SKKN

Xây dựng và sử dụng sơ đồ Graph

vào giảng dạy môn sinh học 10

“Ứng dụng phầm mềm tin học

Powerpoint soạn giảng “Chương 3

- Sinh trưởng và phát triển” để

nâng cao chất lượng hiệu quả giờ

lên lớp”.

“Hệ thống và phương pháp giải

các dạng bài tập di truyền liên kết

với giới tính”Cấp đánh

giá xếp

loại

SởKết quả

đánh giá

xếp loại

CSởCNăm học

đánh giá

xếp loại

2006 2007

2008-2009SởC2012- 20134“Phương pháp giải bài tập di

truyền liên quan đến 3 cặp gen

trên 2 cặp NST thường nhằm

nâng cao hiệu quả dạy học sinh

học 12”SởC2014-20155“ Sử dụng kĩ thuật dạy học khăn

trải bàn để dạy học chương IV

sinh sản sinh học 11”SởC2016-2017TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản, nâng cao, NXB GD

2. Sách giáo viên sinh học 10 cơ bản, nâng cao, nhà XB GD

3. Bồi dưỡng học sinh giỏi 10, Phan Khắc Nghệ-TRần Mạnh Hùng, nhà XB

ĐHQG HN

4. Câu hỏi bài tập trắc nghiệm sinh học 10, Phan Khắc Nghệ - Phạm Thị Tâm,

nhà XB ĐHQG HN

5. Bồi dưỡng học sinh giỏi THPT, Phạm Thị Tâm, nhà XB ĐHQG HN

6. Thực hành sinh học trong trường THPT, PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn, nhà XBGD

7. Trang Web: Sinh hoc.com; Tuyển sinh đại học.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×