Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả phân tích mô hình ước lượng

Kết quả phân tích mô hình ước lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập nhóm 8 - Mơn Kinh tế học quản lý

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

488.035

8.100

8.125

8.120

8.135

8.125

8.115

7.900

7.750

7.400

7.395

7.160

6.790

6.640

6.725

6.760

7.040

7.030

6.790

6.400

6.200

6.600

7.900

8.450

8.500

9.115

9.250

9.615905

907

907

908

908

909

909

1.000

1.020

1.036

1.039

1.040

1.145

1.149

1.008

1.007

1.005

1.006

1.180

1.260

1.240

1.150

890

895

897

788

753

75021

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

486.285

6.360

6.780

7.100

7.250

7.285

7.650

7.750

7.790

7.800

8.310

8.325

8.350

8.350

8.375

8.365

8.350

8.360

8.340

8.330

8.325

8.335

8.340

8.345

8.335

8.315

8.290

8.1001.082

1.080

1.068

1.062

1.050

1.030

1.026

1.027

1.016

1.014

1.005

1.003

1.023

1.027

1.030

1.032

1.035

1.038

1.042

1.050

1.056

1.052

1.058

1.062

1.068

1.062

1.060

1.05821

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

488.075

8.050

8.040

8.050

8.100

8.075

8.070

8.080

8.070

8.065

8.070

8.080

8.060

8.055

8.050

8.055

8.065

8.075

8.100

8.115

8.250

8.350

8.360

8.350

8.360

8.345

8.350

8.3401.115

1.113

1.115

1.110

1.108

1.113

1.114

1.113

1.115

1.114

1.112

1.110

1.114

1.116

1.118

1.117

1.115

1.113

1.110

1.107

1.103

1.100

1.080

1.084

1.083

1.086

1.084

1.086Bảng kết quả ước lượng mơ hình hàm cầu thơng qua phương pháp hồi quy

đơn trong Excel:7Bài tập nhóm 8 - Môn Kinh tế học quản lýQD = α + βP

QD = 5619,1+7,85P

t = 16,23

R2 = 0,185

R2= 0,179

Từ phương trình có thể thấy β= 7,85>0, điều này cho thấy mối quan hệ

cùng chiều giữa yếu tố giá lên lượng cầu. Có thể thấy thị trường nơng sản Chiếu

cói tại huyện Nga Sơn tuân theo mối quan hệ cùng chiều giữa giá và lượng cầu,

khi giá xuống thấp thì lượng cầu tăng lên và khi giá tăng lên thì lượng cầu có xu

hướng giảm xuống. Khi giá bằng 0, thì lượng cầu tối đa thị trường mong muốn

là 5619,1+7,85 kg và khi giá giảm -5619,1/7,85đ/kg thì thị trường khơng còn

nhu cầu về loại mặt hàng này nữa (hay lượng cầu bằng 0).

Yếu tố R2 = 0,185 cho biết yếu tố giá giải thích được (căn bậc 2 của 0,185

=? % ) sự thay đổi của lượng cầu.8Bài tập nhóm 8 - Môn Kinh tế học quản lý

Phần III: Kết luận

Qua nghiên cứu mơ hình ước lượng cầu về Chiếu cói ta nhận thấy theo kết

quả phân tích các hệ số thể hiện đặc trưng cho cấu trúc cầu về Chiếu cói ở huyện

Nga Sơn cho thấy “ cầu về Chiếu cói co giãn so với giá”. Do vậy, sự thay đổi giá

có ảnh hưởng lớn tới lượng cầu về sản phẩm này. Từ đó muốn tăng nhanh lượng

cầu về sản phẩm thì cần phải tối ưu hóa nâng cao hiệu quả sản phẩm, giảm chi

phí để giảm giá sản phẩm.

Dữ liệu về sản lượng và giá cả là giữ liệu thương mại nên sẽ có thiên lệch

trong biến sản lượng và biến giá cả. Vì vậy khi nghiên cứu thì kết quả đưa ra có

thể khơng chính xác so với thực tế.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong dệt chiếu cói.

Trước đây dệt chiếu bằng phương pháp thủ cơng bình thường, hai người ngồi dệt

trong khoảng 3h thì cho ra đời sản phẩm chiếu cói. Tuy nhiên dệt bằng tay đơi

khi có thể xảy ra ỗi, thậm chí chiếu khơng đều, khơng đẹp ảnh hưởng tới chất

lượng chiếu. Máy dệt chiếu ra đời giúp ích rất nhiều cho người thợ khi dệt. Tiết

kiệm nhân lực, nâng cao chất lượng, lá chiếu đều, đẹp hơn rất nhiều, năng suất

cao hơn. Qua đó ổn định về giá và đảm bảo yêu cầu của lượng cầu thị trường.

Một số hình ảnh về sản phẩm9Bài tập nhóm 8 - Mơn Kinh tế học quản lýPhiên chợ Chiếu cói Nga SơnSản phẩm sản xuất từ cây cói

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả phân tích mô hình ước lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×