Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 1: CÁC CHẤT ALCALOID

Phần 1: CÁC CHẤT ALCALOID

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1: HĨA TÍNH CỦA ALCALOID

 Đa phần các alcaloid ở dưới dạng thể rắn và khơng có

màu, khơng tan trong nước, tan trong các dung mơi

hữu cơ. Các alcaloid chỉ có các nguyên tử C, H, N thì

thường ỏ thể lỏng như nicotin.

 Chúng có thể tạo muối với các acid vơ cơ và hữu cơ,

các muối này tan trong nưốc nhưng không tan trong

các dung môi hữu cơ. Người ta thường sử dụng các

đặc tính này để chiết xuất và tách riêng các alcaloid

từ dược liệu.

 Trong khi đó các alcaloid có nitd hố trị 5 (amin bâc

4) thì thường có màu vàng cam hay vàng đỏ. Bản

thân các alcaloid này tan được trong nưốc và không

tan trong các dung môi hữu cơ. Các muối của chúng

cũng tan được trong nưóc và trong các dung dịch cồn

lỗng1.2: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỂU

CHẾ CÁC ALCALOIDCác quy trình điều chế các alcaloid dựa vào các đặc

điểm hoá lý của từng alcaloid riêng biệt. Với các

alcaloid bâc 3 dạng rán thì sử dụng các phương pháp

sau: 

Chiết các alcaloid dưới dạng muôi bằng các dung

dịch acid loãng.

Chiết xuất các alcaloid dưới dạng các base bằng các

dung môi hữu cơ. 

Dùng cồn ethylic đê chiết xuất thẳng các alcaloid

dưới dạng muôi ỏ trong cây cỏ.

Đế tách riêng các alcaloìd thì chủ yếu sử dụng các

phương pháp kết tinh khác 

nhau bằng các dung môi khác nhau trong các diều kiện

pH khác nhau. Cũng có thể sử dụng phương pháp sắc

ký cột hay phương pháp trao đổi ion.1.3: HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA

CÁC ALCALOID 

Alcaloid có các tác dụng sính học rất đa dạng, các

alcaloid  chủ yếu 

được sử dụng làm thuôc như: o Các thuốc ức chế thần kinh trung ương như: morphin

scopolamin, L— tetrahydropalmatin

o Các thuốc kích thích thần kinh trung ương như:

strychnin, cafein.

o Các thuốc điều trị bệnh tim như: quinìdin, aịmalin.

o Các thc điều trị bệnh cao huyết áp như: reserpìn,

ajmalixin. 

o Các thuốc chống co thắt như: papaverin. 

o Các thuốc trị ho như: codeinCÁC CHẤT

TERPENOIDPHẦN 2:Phần 2: CÁC CHẤT TERPENOID

HĨA TÍNH CỦA TERPENOID

 Là nhóm chất hữu cơ thiên nhiên khơng no có cơng

thức chung là (Izo- C5H8)n (n>= 2).

 Chứa nhiều trong thực vât như secpuiterpen,

diterpen và triterpen có nhiều trong tinh dầu (sả,

chanh, thơng...),…

NGUN LÝ CHUNG ĐỂ CHIẾT XUẤT TERPENOID

 chiết bằng phương pháp cất kéo hơi nước, sau đó

chưng cất để thu tinh dầu hoặc định tính, định lượng

bằng các máy móc thiết bị hiện đại như sắc ký khí

(GC), sắc ký khí phối phổ (GC-MS).

ỨNG DỤNG LÀM THUỐC

 các terpenoid có tác dụng làm thơng mạch và làm

tăng độ đàn hồi của cơ tim và thành mạch:

camphor....điều chế các thuốc rị ho, long đờm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1: CÁC CHẤT ALCALOID

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×