Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao quyền của người sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

4 Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao quyền của người sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tải bản đầy đủ - 0trang

71* Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính thực hiện quyền sử dụng đất

Quận Hoàng Mai và thành phố Hà Nội cần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục

hành chính về đất đai để người dân khi thực hiện các QSD đất được thuận tiện, nhanh

chóng. Khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình thường chủ yếu liên quan

đến 3 cơ quan chính: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – quận Hoàng

Mai, Chi cục thuế quận Hoàng Mai và Kho bạc nhà nước quận Hoàng Mai do vậy cần

phải cải cách các thủ tục liên quan đến việc trao đổi thông tin giữa 3 cơ quan này. Cần

cải cách việc trao đổi thông tin giữa 3 cơ quan này theo hướng sau:

- Phối hợp giữa Chi cục thuế Hoàng Mai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất

đai Hà Nội – quận Hoàng Mai từ văn bản giấy chuyển sang hệ thống điện tử, số; Giảm

thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân; Giảm thời gian

chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

- Trao đổi thơng tin nghĩa vụ tài chính bằng phương pháp điện tử Chi cục thuế

Hoàng Mai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – quận Hồng Mai kết

nối bằng phần mềm quản lý đất hai ngành đã trang bị; Xác nhận hồn thành nghĩa vụ

tài chính; Cơ quan Thuế thực hiện nhận Scan chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính

hoặc từ ngân hàng và xác nhận việc hồn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng

đất. Cơng khai thơng tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính lên trang thơng tin

ngành thuế.

- Giảm thời gian nhận Thông báo Thuế của công dân: Người dân nhận thông báo thuế

trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Chi cục Thuế. Sau khi có Thơng báo Thuế Văn

phòng đăng ký đất đai và Cơ quan Thuế phối hợp với Văn phòng UBND quận đăng tải

trang Website của UBND quận. Website được thiết kế để người dân biết tiến trình về giải

quyết hồ sơ và người dân có thể downloads Thơng báo Thuế từ trang Website.

Thành phố Hà Nội và quận cần tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chun mơn, rà

sốt lại tồn bộ quy trình cấp Giấy chứng nhận theo hướng giảm thời gian giải quyết

hồ sơ, giảm các Giấy tờ phải nộp khi công dân thực hiện các quyền của mình. Để thực

hiện được việc này, quận Hồng Mai và thành phố Hà Nội cần phối hợp với các ban

ngành, Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan khi cơng dân thực hiện các quyền của

mình như:

- Việc phối hợp giữa các cơ quan khi cần xác minh như Quy hoạch, thông báo thu72hồi, giải tỏa… cần quy định rõ thời gian trả lời vản bản là bao nhiêu ngày (theo tôi 03

ngày làm việc) nếu hết thời gian mà cơ quan cần phối hợp không trả lời, phúc đáp lại

văn bản thì cơ quan xác minh tiếp tục thực hiện thủ tục cho công dân. Cơ quan phối

hợp chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin chậm hoặc không cung cấp thông tin

của cơ quan xác minh.

* Giải pháp về nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cơ

sở vật chất.

- Tăng cường về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cho

nhu cầu quản lý nhà nước về đất đai đi cùng với đó cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao

năng lực, nghiệp vụ trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Hàng năm, phối hợp,

mời các chuyên gia, cơ quan chuyên môn để tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức,

viên chức trên địa bàn.

- Dành ra một tỷ lệ nhất định trong nguồn thu tài chính từ đất đai để đầu tư trang

thiết bị, cơ sở vật chất để được các phần mềm quản lý, phần mềm in Giấy chứng nhận,

phần mềm vẽ sơ đồ…

- Cần quán triệt, thay đổi thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên

chức trong công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khi người dân thực hiện các quyền của

mình để làm được điều này cần:

- Hàng tháng tổng hợp nhắc nhở những cán bộ chưa đúng mực nếu vi phạm nhiều

lần thì kiểm điểm, xử lý. Những cán bộ tiếp dân nhiệt tình, đúng mực cần tuyên

dương, khen thưởng.

* Giải pháp tuyên truyền về pháp luật đất đai

Công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai hiện nay chưa được quan tâm đúng

mức. Đây là một trong những cơng tác có tác động trực tiếp tới người dân liên quan

đến nhận thức về quyền lợi của người dân khi thực hiện các thủ tục về đất đai mà

đăng ký với cơ quan Nhà nước đi cùng với đó người dân phải thực hiện các nghĩa vụ

của mình với Nhà nước. Nhận thức của người dân trên địa bàn quận cũng khác nhau ở

những phường nội quận thì người dân có nhận thức cao hơn ở những phường xa trung

tâm quận hơn. Ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống báo đài thì cần phải triển khai

đến thơn, xóm. Để cơng tác tun truyền pháp luật vềđất đai có hiệu quả hơn cầnphải dành ra một khoản phụ cấp riêng cho các cán bộ, các cộng tác làm công tác tuyên73truyền Pháp luật về đất đai. Hàng tháng, quý cần triển khai đến các thơn xóm những

buổi giao lưu, sinh hoạt vui chơi có gắn với việc tuyên truyền pháp luật về đất đai tới

người dân để việc tuyên truyền pháp luật đất đai vừa gần gũi, dễ hiểu, người dân nắm

bắt hiểu biết về pháp luật đất đai cũng hiệu quả hơn.74KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua điều tra, đánh giá tình hình thực hiện các QSDĐ tại quận Hồng Mai diễn

ra ở mỗi phường nhìn chung có sự khác nhau. Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên - kinh

tế - xã hội, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật mà một số thực hiện quyền này tại

một số phường cao hơn hay thấp hơn phường khác.

Quyền mà các hộ gia đình, cá nhân tại quận Hồng Mai thực hiện nhiều nhất là

chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Từ năm 2015 đến nay có 9652 trường hợp thực

hiện kê khai chuyển nhượng QSDĐ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Căn cứ

theo quy định của pháp luật, VPĐKQSDĐ đã xét duyệt cho 9619 trường hợp hoàn

thành thủ tục. Trong những năm gần đây, nhiều văn bản quy định của pháp luật liên

tục thay đổi đã ảnh hưởng đến tình hình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

song đa phần người sử dụng đất đều có ý thức thực hiện đúng quy định về chuyển

nhượng quyền sử dụng đất. Song bên cạnh đó vẫn tồn tại một số trường hợp chuyển

nhượng đất nông nghiệp không thực hiện kê khai theo quy định do tự ý chuyển đổi

mục đích sử dụng hay sử dụng hợp đồng ủy quyền để trốn tránh nghĩa vụ tài chính.

Quyền thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ ở kê khai đăng ký tại quận là 5.711 trường

hợp, tính từ năm 2015 đến nay. Qua điều tra tại 3 phường điểm thì số lượng thực hiện

đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ là 100%. Những con số này đã nói nên,

người dân rất hiểu và ý thức rõ về quyền thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ ở; Pháp luật

quy định rõ ràng, chặt chẽ và đã đảm bảo được quyền lợi của người sử dụng đất; Thủ

tục hành chính tại quận Hồng Mai tạo điều kiện cho người dân thực hiện một cách

nhanh chóng, thuận lợi.

Quyền tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất phần lớn đã được người sử dụng

đất tới thực hiện kê khai đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Từ năm

2015 đến năm 2017, có 872 trường hợp hoàn thành thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

và 2.791 trường hợp hoàn thành thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất. Nhưng qua điều

tra vẫn tồn tại một số ít trường hợp khơng đến kê khai mà tự thực hiện thỏa thuận cho

tặng, thừa kế bằng giấy viết tay hay thỏa thuận miệng, thường sảy ra ở một số phường

thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Từ kết quả nghiên cứu, một số giải pháp cụ thể được đề xuất như sau: Hồn thiện75cơng tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Rà sốt, củng cố, hồn thiện các văn

bản pháp luật và các quy định về quyền của người sử dụng đất; Ứng dụng công nghệ

thông tin vào quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính; Nâng cao trình độ

chun mơn, đạo đức, nghiệp vụ của cán bộ ngành Tài nguyên Môi trường; Thực hiện

mạnh mẽ cơng tác cải cách hành chính, hồn thiện cơng tác tiếp nhận hồ sơ hành chính

theo ngun tắc một cửa.

Kiến nghị

Nội dung nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong phạm vi của một quận thuộc

thành phố Hà Nội, với một đối tượng cụ thể là các hoạt động chuyển QSDĐ đất của

hộ gia đình, cá nhân, do đó những giải quyết được đề xuất còn có những hạn chế nhất

định. Để đánh giá một cách hệ thống và toàn diện cần tiếp tục nghiên cứu với phạm

vi và đối tượng được mở rộng hơn, cụ thể như sau:

1. Triển khai nghiên cứu ở cả thành phố Hà Nội.

2. Điều tra, đánh giá việc thực hiện các QSDĐ khơng chỉ đối với hộ gia đình, cánhân mà kể cả người sử dụng đất là tổ chức.76TÀI LIỆU THAM KHẢOa.Lê Xuân Bá và các cộng sự (2003), Sự hình thành và phát triển thị trường bất

động sản trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, NXB Khoa học và K thuật, Hà

Nơi, tr.39-48b. Hồng Huy Biều (2000), "Chính sách và tình hình sử dụng đất đai của vương quốc

Thái Lan", Báo cáo chuyên đề Tổng hợp về Chính sách và tình hình sử dụng đất

đai của một số nước trong khu vực và trên thế giới, Vụ Khoa học và Hợp tác Quốc

tế.

c. Nguyễn Đình Bồng (2010), Hệ thống pháp luật quản lý đất đai và thị trường bất

động sản, Bài giảng, chương trình đào tại Thạc S Quản lý đất đai, trường Đại học

Nông Nghiệp Hà Nội.

d. Nguyễn Đình Bồng và các tác giả (2005), Báo cáo tổng kết khoa học và k thuật để

tài cấp nhà nước Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và

phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam, Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất

đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.

e. Nguyễn Đình Bồng và các tác giả (2012), Quản lý đất đai ở Việt Nam, Nxb Chính

trị Quốc Gia

f.Đào Trung Chính (2005), Một số vấn đề về quyền sử dụng đất trong thị trường bất

động sản”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, (5 2005), tr. 48 - 51.g. Nguyễn Thị Thu Hồng (2000), Chính sách và tình hình sử dụng đất đai của Vương

quốc Thụy Điển”, Báo cáo chuyên đề Tổng hợp về chính sách và tình hình sử

dụng đất đai của một số nước trong khu vực và trên thế giới, Vụ Khoa học và Hợp

tác Quốc Tế.

h. Tơn Gia Hun và Nguyễn Đình Bồng (2007), Quản lý đất đai và thị trường bất

động sản”, Nxb Bản đồ.

i.Trần Thị Minh Hà (2000), Chính sách và tình hình sử dụng đất đai của Ôxtrâylia”,

Báo cáo chuyên đề Tổng hợp về chính sách và tình hình sử dụng đất đaicủa một số

nước trong khu vực và trên thế giới, Vụ Khoa học và Hợp tác Quốc Tế.j.Nguyễn Thị Mai (2002), Hướng hoàn thiện pháp luật về đất đai”, Hội thảo Chính

sách pháp Luật Đất đai và thị trường bất động sản”, Hà Nội.77k. Phòng Tài ngun và Mơi trường quận Hồng Mai, Báo cáo tổng kết hàng năm.

l.Phòng Tài ngun và Mơi trường quận Hồng Mai, Chương trình cơng tác hàng

năm.m. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1987), Luật Đất đai, Tổng cục Quản lý

ruộng đất, Hà Nội.

n. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp, NXB Chính trị Quốc Gia,

Hà Nội.

o. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1993), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.

p. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1998), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đất đai, NXB Bản Đồ, Hà Nội.

q. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2001), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đất đai, NXB Bản Đồ, Hà Nội.

r.Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.s.Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2015), Bộ Luật dân sự, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.t.Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.u. Đinh Dũng S (2003), Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân về đất đai và quyền sử dụng

đất của người sử dụng đất: thực trang và kiến nghị”, Tạp chí Nhà nước và Pháp

luật, tr. 55-64.

v. Lưu Quốc Thái (2006), Pháp luật Đất đai và vấn đề đầu tư nước ngoài vào thị

trường bất động sản ở Trung Quốc”, Tạp chí Tài ngun và Mơi trường, (8 2006),

tr. 43 - 44.

w. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2005), Giáo trình thị trường bất độngsản,

NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, tr.26-27; tr.33-34.

x. UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai năm 2014 và

các số liệu khác liên quan đến quản lý và sử dụng đất các năm.

y. Văn phòng đăng ký QSDĐ quận Hồng Mai, Báo cáo tổng kết hàng năm.

z. Hoàng Việt – Hoàng Văn Cường (2008), Bình ổn giá quyền sử dụng đất đơ thị ở78Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

aa. UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,

kế hoạch sử dụng đất 5 năm k cuối 2016-2020 quận Hoàng Mai”.

bb. UBND quận Hồng Mai, Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác năm

2017, phường hướng nhiệm vụ năm 2018”.

cc. FAO and Agriculture Organization (1976), Land evaluation for developtment,

Rome.

dd. Lê S Hải: Vai trò và ý nghĩa của sử dụng đất đai và khái niệm quy hoạch sử dụng

đất đai”, Thư viện học liệu mở Việt Nam.PHỤ LỤC

Phụ lục số 01: PHIẾU ĐIỀU TRA

VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CÁC QUYỀN SỬ

DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015-2017

(Dành cho hộ gia đình cá nhân)

Thành phố: Hà Nội

Quận: Hồng Mai

Phường:………………

I. THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ:

1. Họ tên chủ hộ:............................................................NamNữ2. Địa chỉ: ............................................................................................................

3. Ngành sản xuất chính củahộ:

Thuầnnơng........................Kinh doanh dịch vụ...........Tiểu thủ cơngnghiệp.........Ngành nghềkhác...............4. Hộ thuộcloại

Giàu...................................Khá....................................Trungbình.........................Nghèo................................5. Từ năm 2015-2017, gia đình có tham gia những việc sau đây khơng?

Thừa kếChuyển nhượng

Tặng, choThế chấp6. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁNHÂN

1. Thực hiện quyền chuyển nhượng: (Đánh dấu “X” vào ơ lựa chọn)

Tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng

Loại

Giai đoạn đất

20152017Số

lầnHồn

tất tất

cả các

hạng

mục

khai

báo tại

UBND

Giấy tờ

Giấy

viết tay

tờ

có người

viết

làm

tay

chứngKhơnggiấy

tờ cam

kếtThực trạng giấy tờ tại thời

điểm chuyển nhượng

GCN; QĐ Giấy

giao , cấp

tờ

đất tạm

hợp lệ

thời

khácKhơnggiấy

tờTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao quyền của người sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×