Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

77k. Phòng Tài ngun và Mơi trường quận Hồng Mai, Báo cáo tổng kết hàng năm.

l.Phòng Tài ngun và Mơi trường quận Hồng Mai, Chương trình cơng tác hàng

năm.m. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1987), Luật Đất đai, Tổng cục Quản lý

ruộng đất, Hà Nội.

n. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp, NXB Chính trị Quốc Gia,

Hà Nội.

o. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1993), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.

p. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1998), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đất đai, NXB Bản Đồ, Hà Nội.

q. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2001), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đất đai, NXB Bản Đồ, Hà Nội.

r.Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.s.Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2015), Bộ Luật dân sự, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.t.Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.u. Đinh Dũng S (2003), Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân về đất đai và quyền sử dụng

đất của người sử dụng đất: thực trang và kiến nghị”, Tạp chí Nhà nước và Pháp

luật, tr. 55-64.

v. Lưu Quốc Thái (2006), Pháp luật Đất đai và vấn đề đầu tư nước ngoài vào thị

trường bất động sản ở Trung Quốc”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, (8 2006),

tr. 43 - 44.

w. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2005), Giáo trình thị trường bất độngsản,

NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.26-27; tr.33-34.

x. UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai năm 2014 và

các số liệu khác liên quan đến quản lý và sử dụng đất các năm.

y. Văn phòng đăng ký QSDĐ quận Hồng Mai, Báo cáo tổng kết hàng năm.

z. Hoàng Việt – Hoàng Văn Cường (2008), Bình ổn giá quyền sử dụng đất đơ thị ở78Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

aa. UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,

kế hoạch sử dụng đất 5 năm k cuối 2016-2020 quận Hoàng Mai”.

bb. UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện cơng tác năm

2017, phường hướng nhiệm vụ năm 2018”.

cc. FAO and Agriculture Organization (1976), Land evaluation for developtment,

Rome.

dd. Lê S Hải: Vai trò và ý nghĩa của sử dụng đất đai và khái niệm quy hoạch sử dụng

đất đai”, Thư viện học liệu mở Việt Nam.PHỤ LỤC

Phụ lục số 01: PHIẾU ĐIỀU TRA

VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CÁC QUYỀN SỬ

DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015-2017

(Dành cho hộ gia đình cá nhân)

Thành phố: Hà Nội

Quận: Hồng Mai

Phường:………………

I. THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ:

1. Họ tên chủ hộ:............................................................NamNữ2. Địa chỉ: ............................................................................................................

3. Ngành sản xuất chính củahộ:

Thuầnnơng........................Kinh doanh dịch vụ...........Tiểu thủ cơngnghiệp.........Ngành nghềkhác...............4. Hộ thuộcloại

Giàu...................................Khá....................................Trungbình.........................Nghèo................................5. Từ năm 2015-2017, gia đình có tham gia những việc sau đây khơng?

Thừa kếChuyển nhượng

Tặng, choThế chấp6. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁNHÂN

1. Thực hiện quyền chuyển nhượng: (Đánh dấu “X” vào ơ lựa chọn)

Tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng

Loại

Giai đoạn đất

20152017Số

lầnHồn

tất tất

cả các

hạng

mục

khai

báo tại

UBND

Giấy tờ

Giấy

viết tay

tờ

có người

viết

làm

tay

chứngKhơnggiấy

tờ cam

kếtThực trạng giấy tờ tại thời

điểm chuyển nhượng

GCN; QĐ Giấy

giao , cấp

tờ

đất tạm

hợp lệ

thời

khácKhơnggiấy

tờ2. Thực hiện quyền thừa kế: (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn)

Thực trạng giấy tờ tại thời

Tình hình thực hiện quyền thừa kế

điểm thừa kế

Hồn

tấtGiai đoạnLoạiSốđấtlầncảtất

các

khai

báo tạihạngUBNDmụcGiấytờKhơngGCN; QĐGiấyKhơnggiấygiao , cấptờtờ camđất tạmhợp lệgiấythờikháctờGiấy

viếttaycó người

làmtờ

viếttaychứngkết201520173. Thực hiện quyền tặng, cho: (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn)

Thực trạng giấy tờ tại thờiTình hình thực hiện quyền tặng, choHồnGiai đoạn20152017LoạiSốđấtlầntấttấtcảcácGiấytờkhaiviết taybáo tạicó ngườihạngUBNDlàmmụcchứngđiểm tặng, choKhơng

Giấy

tờ

viếtGCN; QĐGiấyKhơnggiấygiao , cấptờtờ camđất tạmhợp lệgiấythờikháctờtay

kếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×