Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 5: PHÂN TÍCH EFA CHO BIẾN ĐỘC LẬP LẦN 1

Phụ lục 5: PHÂN TÍCH EFA CHO BIẾN ĐỘC LẬP LẦN 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

11.4701.87884.19212.4441.77785.96813.3981.59387.56214.3701.47989.04115.3471.38990.43016.3411.36491.79417.3081.23193.02518.2871.14794.17219.2691.07695.24820.242.96896.21621.226.90597.12122.213.85097.97123.182.72698.69824.170.67999.37725.156.623 100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrixa

Component

1

VHN2.848VHN5.829VHN3.796VHN4.784VHN1.713VHU2.453GTND

1

GTND

52345.363

.346

.852.832GTND

4

GTND

3

GTND

2.794.719.628GTHH2.403GTHH3

GTHH

5.750.7421

GTHH.400.7914

GTHH.365.415.742.718GTTN.8024

GTTN.7811

GTTN.7773

GTTN.7282

GTTN.6925

VHU3.828VHU1.828VHU4

VHU5.353.751

.697Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.Phụ luc 6: PHÂN TÍCH EFA CHO BIẾN ĐỘC LẬP LẦN 2

Reliability Statistics

Cronbach'sN ofAlphaItems.8644Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale MeanVariance ifCorrectedAlpha ifif ItemItemItem-TotalItemDeletedDeletedCorrelationDeletedGTND

1

GTND

3

GTND

4

GTND

59.387.468.807.7919.318.122.590.8739.626.980.748.8119.417.348.718.823Reliability Statistics

Cronbach'sN ofAlphaItems.8574Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale MeanVariance ifCorrectedAlpha ifif ItemItemItem-TotalItemDeletedDeletedCorrelationDeletedVHU

1

VHU

3

VHU

4

VHU

510.615.251.782.78310.635.355.746.79910.525.728.679.82710.446.053.601.858KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Bartlett's Test ofApprox. Chi-SquareSphericity.883

3382.50

6df253Sig..000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 5: PHÂN TÍCH EFA CHO BIẾN ĐỘC LẬP LẦN 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×