Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những cải tiến mới bao gồm:

Những cải tiến mới bao gồm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

(XML/A). Sự tích hợp với mơi trường Visual Studio® sẽ cung cấp hiệu quả cho sự

phát triển và sửa lỗi trong các ứng dụng tin tức kinh doanh và giới hạn kinh doanh.

Hỗ trợ ngơn ngữ được mở rộng. Ngồi ngơn ngữ chung (CLR) được cầu hình

trong cơ sở dữ liệu, các chuyên gia phát triển có thể chọn các ngơn ngữ quen thuộc

như Transact-SQL, Microsoft Vitual Basic®.NET, Microsoft Vitual C#®.NET để phát

triển các ứng dụng.

XML và các dịch vụ Web. SQL Server 2008 sẽ hỗ trợ cả XML kiểu quan hệ và

riêng lẻ, vì vậy các hoạt động kinh doanh có thể lưu, quản lý và phân tích dữ liệu theo

định dạng phù hợp nhất với những cần thiết của nó.

Sự hỗ trợ cho việc tồn tại và đưa ra các chuẩn mở như Giao thức truyền siêu

văn bản (HTTP), XML, Giao thức truy cập đối tượng đơn giản (SOAP), Xquery và

Định nghĩa lược đồ XML (XSD) sẽ cho phép việc truyền thông giữa các hoạt động

kinh doanh được mở rộng

Tin tức kinh doanh. Khó khăn thách thức và hứa hẹn của tin tức kinh doanh tập

trung xung quanh việc cung cấp cho các nhân viên những thông tin chính xác đúng

thời điểm. Phiên bản này yêu cầu một giải pháp tin tức kinh doanh đó là sự am hiểu,

bảo đảm, tích hợp với các hệ thống hoạt động và phải có hàng ngày. SQL Server sẽ giúp

các cơng ty thực hiện mục tiêu này bằng SQL Server 2008.

Những cải tiến trong tin tức kinh doanh bao gồm:

Hệ thống tích hợp. SQL Server 2008 sẽ đưa ra một hệ thống tin tức kinh doanh

một đường với những phân tích tích hợp gồm có q trình phân tích trực tuyến

(OLAP); khai thác dữ liệu; các cơng cụ trích, biến đổi và nạp (ETL); việc sắp xếp dữ

liệu; chức năng đưa tin.

Việc tạo quyết định những cải tiến cho việc tồn tại các đặc tính tin tức kinh doanh

như OLAP, khai thác dữ liệu và việc giới thiệu của một máy chủ đưa tin mới, sẽ cung

cấp cho các doanh nghiệp khả năng chuyển đổi thông tin thành các quyết định kinh

doanh tốt hơn trong tất cả các mức của tổ chức.

Bảo mật và khả năng sắp xếp. Nâng cấp khả năng sắp xếp và bảo mật sẽ cung

cấp cho người dùng truy cập tới các ứng dụng tin tức kinh doanh và các bản tin không

bị ngắt quãng.Khả năng phân tích hoạt động kinh doanh rộng. Một cơng cụ ETL được cải tiến

sẽ cho phép các tổ chức dễ dàng tích hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn tin khác

nhau. Bằng việc phân tích dữ liệu qua một loạt các hoạt động hệ thống, các tổ chức có

thể tăng sự cạnh tranh thông qua việc hiểu cặn kẽ về sự kinh doanh của họ.

Thông tin bổ sung. SQL Server 2008 là một phần của Microsoft Server

SystemTM – một cơ sở hạ tầng máy chủ tích hợp để đơn giản sự phát triển, triển khai

và các hoạt động của một giải pháp kinh doanh linh động.

SQL Server 2008 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database

Management System - RDBMS) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client

Computer và SQL Server Computer.

Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để

quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

SQL Server 2005 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất

lớn, lên đến Tera-byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user.

SQL Server 2008 có thể kết hợp tốt với các server khác nhau như: Microsoft

Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server, …

SQL Server 2008 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hiện nay cho các ứng

dụng dữ liệu của doanh nghiệpHình 1.1: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005

SQL Server 2005 hỗ trợ các loại cơ sở dữ liệu dưới đây:

- Cơ sở dữ liệu hệ thống:

- Tạo ra bởi SQL Server để lưu trữ thông tin về SQL Server

- Để quản lý cơ sở dữ liệu người dùng

- Cơ sở dữ liệu người dùng:- Do người dùng tạo ra

- Lưu trữ dữ liệu người dùng

Cơ sở dữ liệu mẫu:SQL Server phân phối kèm theo một số cơ sở dữ liệu mẫu:

AdventureWorks là cơ sở dữ liệu mẫu mới được giới thiệu trong SQL Server 2005.

SQL, viết tắt của Structured Query Language (ngơn ngữ hỏi có cấu trúc), là

cơng cụ sử dụng để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu đuợc lưu trữ trong các cơ sở

dữ liệu. SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác

với cơ sở dữ liệu quan hệ.

Khả năng của SQL vượt xa so với một công cụ truy xuất dữ liệu, mặc dù đây là

mục đích ban đầu khi SQL được xây dựng nên và truy xuất dữ liệu vẫn còn là một

trong những chức năng quan trọng của nó. SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các

chức năng mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng bao gồm:

+ Định nghĩa dữ liệu: SQL cung cấp khả năng định nghĩa các cơ sở dữ liệu, các

cấu trúc lưu trữ và tổ chức dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa các thành phần dữ liệu.

+ Truy xuất và thao tác dữ liệu: Với SQL, người dùng có thể dễ dàng thực hiện

các thao tác truy xuất, bổ sung, cập nhật và loại bỏ dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu.

+ Điều khiển truy cập: SQL có thể được sử dụng để cấp phát và kiểm soát các

thao tác của người sử dụng trên dữ liệu, đảm bảo sự an toàn cho cơ sở dữ liệu.

+ Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: SQL định nghĩa các ràng buộc tồn vẹn trong cơ

sở dữ liệu nhờ đó đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của dữ liệu trước các thao tác cập

nhật cũng như các lỗi của hệ thống.

Bản thân SQL không phải là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó khơng thể tồn tại

độc lập. SQL thực sự là một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó xuất hiện trong các

hệ quản trị cơ sở dữ liệu với vai trò ngơn ngữ và là công cụ giao tiếp giữa người sử

dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

SQL là ngôn ngữ hỏi có tính tương tác: Người sử dụng có thể dễ dàng thơng

qua các trình tiện ích để gởi các yêu cầu dưới dạng các câu lệnh SQL đến cơ sở dữ liệu

và nhận kết quả trả về từ cơ sở dữ liệu.SQL là ngơn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Các lập trình viên có thể nhúng các

câu lệnh SQL vào trong các ngơn ngữ lập trình để xây dựng nên các chương trình ứng

dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu.SQL là ngôn ngữ quản trị cơ sở dữ liệu: Thông qua SQL, người quản trị cơ

sở dữ liệu có thể quản lý được cơ sở dữ liệu, định nghĩa các cấu trúc lưu trữ dữ liệu,

điều khiển truy cập cơ sở dữ liệu,...

SQL là ngôn ngữ cho các hệ thống khách/chủ (client/server) : Trong các hệ

thống cơ sở dữ liệu khách/chủ, SQL được sử dụng như là cơng cụ để giao tiếp giữa các

trình ứng dụng phía máy khách với máy chủ cơ sở dữ liệu.

SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: Cho đến nay, hầu hết các

máy chủ Web cũng như các máy chủ trên Internet sử dụng SQL với vai trò là ngơn ngữ

để tương tác với dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu.

SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phân tán: Đối với các hệ quản trị cơ sở dữ

liệu phân tán,mỗi một hệ thống sử dụng SQL để giao tiếp với các hệ thống khác trên

mạng, gởi và nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu với nhau.

1.2.5.2. Các tính năng của SQL Server 2008

- Tính năng cơ bản:

• Dễ cài đặt.

• Tích hợp với internet.

• Khả cỡ và khả dụng.

• Kiến trúc mơ hình Client/Server.

• Tương thích hệ điều hành.

• Nhà kho dữ liệu.

• Tương thích chuẩn ANSI, SQL-92.

• Nhân bản dữ liệu.

• Tìm kiếm Full-Text.

• Sách trực tuyến.

- Tính năng nâng cao:

• Dịch vụ thơng báo.

• Dịch vụ báo cáo.

• Dịch vụ mơi giới.

• Cải tiến của Database Engine.Dịch vụ thông báo là một nền tảng cho phép phát triển ứng dụng gửi nhận

thông báo với tính khả cỡ cao.

Cơ chế xử lý cơ sở dữ liệu của SQL Server 2005 được bổ sung tính năng mới

cũng như nâng cao những khã năng về lập trình như bổ sung kiểu dữ liệu mới, kiểu dữ

liệu XML và khác nữa

1.2.5.3. Các phiên bản của SQL Server 2008

- Enterprise Edition

• Hỗ trợ: 32-bit and 64-bit

• Khơng hạn chế kích thước cơ sở dữ liệu

• Hỗ trợ Xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP)

• Khả dụng và khả cỡ cao

- Standard Edition

• Đủ cho các cơng ty vừa và nhỏ

• Gồm các tính năng cơ bản như: thương mại điện tử, nhà kho dữ liệu, giải

pháp ứng dụng doanh nghiệp

- Workgroup Edition

• Dòng sản phẩm cho nhóm làm việc

• Cho các ứng dụng và hệ thống của các tổ chức nhỏ

• Khơng hạn chế kích thước cơ sở dữ liệu và số lượng người dùng

- Developer Edition: Có các chức năng để xây dựng và kiểm thử ứng dụng trên phiên

bản SQL Server Expression

- Express Edition

• Phiên bản nhỏ gọn có thể download từ Internet.

• Chỉ có phần dịch vụ cơ sở dữ liệu, không hỗ trợ những công cụ quản lý.

* Ưu điểm của SQL Server 2008:

- Nâng cao quản lý dữ liệu doanh nghiệp

- Nâng cao hiệu suất cho người lập trình

- Hỗ trợ tốt hệ thống phân tích, hỗ trợ ra quyết định

- Các tính năng có tính cạnh tranh

* Thành phần của SQL Server 2005:

- Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ- Dịch vụ phân tích

- Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu - DTS

- Dịch vụ thông báo

- Hỗ trợ dịch vụ HTTP

- Tích hợp .NET CLR

- Dịch vụ báo cáo

- Dịch vụ mơi giới

- SQL Server Agent

- Nhân bản

- Tìm kiếm Full-Text

* Cơ sở dữ liệu hệ thống:

Trong SQL Server 2005, tất cả thông tin hệ thống được lưu trong cơ sở dữ liệu

hệ thống; tất cả cơ sở dữ liệu người dùng được quản lý bởi cơ sở dữ liệu hệ thống.

SQL Server 2008 cung cấp và hỗ trợ cơ sở dữ liệu hệ thống sau:

DatabaseDescriptionmasterLưu trữ tất cả thông tin hệ thống của Sql Server

Cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi SQL ServermsdbAgent: để lập lịch hoặc một số công việc thường

nhậtmodelCơ sở dữ liệu mẫu để tạo ra các cơ sở dữ liệu

người dùngresource

tempdbCơ sở dữ liệu chỉ đọc. Chứa các đối tượng hệ

thống trong SQL Server 2005.

Cơ sở dữ liệu lưu trữ các đối tượng tạm thời* Tệp tin cơ sở dữ liệu:

- Trong SQL Server 2005, mỗi CSDL được tổ chức trên nhiều tập tin hệ thống.

- Mỗi cơ sở dữ liệu có tập tin riêng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những cải tiến mới bao gồm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×