Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.6 Tình hình nợ xấu tại NHNN&PTNT –CN Bắc Kạn

Bảng 2.6 Tình hình nợ xấu tại NHNN&PTNT –CN Bắc Kạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01Qua bảng số liệu trên, ta thấy tổng dư nợ và nợ xấu có xu h ướng

giảm trong giai đoạn 2013- 2015. Năm 2014 tổng dư nợ là 1.418.472

triệu đồng,tương ứng tăng 98961 triệu đồng, tăng 7,5% so v ới năm

2013 Nợ xấu trong năm 2014 là 37.164 triệu đồng giảm 33.45 tri ệu

đồng so với năm 2013, tương ứng giảm 8,26%. Trong năm 2014, t ỷ lệ n ợ

xấu đạt 2,62 %, giảm 0,45% so với năm 2013. Nguyên nhân là do t ổng

dư nợ tăng và nợ xấu đều giảm. Trong giai đoạn này, cơng tác quản lý rủi

ro tín dụng của chi nhánh khá tốt, chất lượng tín dụng đang được cải

thiện. Sang năm 2015, tổng dư nợ đạt 1.522.434 triệu đồng, tăng

103.962 tỷ đồng so với năm 2013 tương ứng tăng 7,33%. Nợ x ấu năm

2015 là 31.819 triệu đồng,giảm 5.345 triệu đồng so với năm 2014 tương

ứng giảm 14,38%. Cũng trong năm này, tỷ lệ nợ xấu đã giảm 0,53% so

với năm 2014. Nguyên nhân là do tổng dư nợ tăng và n ợ xấu gi ảm. Giai

đoạn này nền kinh tế đang trong giai đoạn hồi ph ục sau suy thoái kinh

tế. Các ngành nghề kinh doanh gặp nhiều khó khăn dẫn tới khơng có

doanh thu, khả năng thanh toán đến hạn giảm sút gây ra n ợ xấu cho

ngân hàng. Đứng trước tình hình đó, chi nhánh cần tập trung đánh giá

các khoản vay để xây dựng phương án thu nợ cho từng đối tượng khách

hàng, có biện pháp xử lý khi nợ xấu xảy ra, tránh tối đa rủi ro mất vốn

cho ngân hàng.SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.012.2.4 Trích lập dự phòng rủi ro

Bảng 2.7 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tại NHNN&PTNT – CN

Bắc Kạn

(Đvt: triệu đồng)Chỉ tiêu

Tổng dư nợ

Dư nợ bình quânNăm 2013

1.319.5112.8412.59719.760,220,16-Tổng số tiền trích lập dự phòng

cụ thể

Tổng số tiền trích lập dự phòng

chung

Tỷ lệ trích lập DPRR tín

dụng(%)Năm 2015

1.522.4343.291Năm 2014

1.418.472

1.368.991,

5

3.019-1.470.453

2.389( Nguồn báo cáo hoạt động kinh doanh các năm 2013,3014,2015)

Dự phòng rủi ro là số tiền ngân hàng trích lập dựa trên kết quả

phân loại nợ. Mục đích là để hạn chế tổn thất xảy ra cho ngân hàng khi

có các khoản nợ có vấn đề. Đây là một khoản chi phí mà ngân hàng được

phép khấu trừ vào thu nhập tính thuế nhằm giúp ngân hàng gi ải quy ết

những rủi ro xảy ra. Hiện nay, ngân hàng có xu h ướng giảm quy mơ của

quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Và

chi nhánh Bắc Kạn cũng khơng nằm ngồi số đó. Số tiền trích lập d ự

phòng cụ thể và dự phòng chung qua các năm có xu h ướng gi ảm đi. Tuy

nhiên, chi nhánh cũng cần duy trì việc trích lập d ự phòng đ ể đ ảm b ảo

khả năng thanh khoản, đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của

ngân hàng.2.3 Đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro

tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn- Chi

SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01nhánh tỉnh Bắc Kạn.SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.6 Tình hình nợ xấu tại NHNN&PTNT –CN Bắc Kạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×