Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2.3 Kế hoạch kiểm toán

Phụ lục 2.3 Kế hoạch kiểm toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàNgày 27/02/20161 ngày sau kết thúcDự kiến từ 15-16h

Họp thống nhất số liệu kiểm toán ,kết luận

sơ bộ những vấn đề tồn tại trong hệ thống kế

toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của Cơng

ty được rút ra sau cuộc kiểm tốn

Tổng hợp số liệu và lập dự thảo báo cáo kiểm toán Tại

VP Công ty UHY ACA- CN Miền TrungGửi dự thảo BCKT năm 2015, khách hàng xem bản dự

Chậm nhất 10 ngày

thảo BCKT và cho ý kiến về bản dự thảo tại đơn vị,

sau kết thúc

Thống nhất nội dung BCKT BCTC 31/12/2015 Tại VP

Cơng ty UHY ACA- CN Miền Trung2.Nhóm kiểm tốn:Cơng việc kiểm tốn Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày

31/12/2015 của Q Cơng ty dự kiến được thực hiện bởi:

1. Ông Nguyễn Đức Toản- Trưởng nhóm kiểm tốn2. Ơng Phạm Tuấn Linh- Kiểm tốn viên3. Bà Nguyễn Thị Mai Như - TL Kiểm toán viên

Trong q trình kiểm tốn, tùy theo tình hình thực tế, chúng tơi có thể bổ sung

hoặc giảm bớt số lượng kiểm tốn viên, trợ lý kiểm tốn viên. Chúng tơi có nghĩa

vụ thơng báo trước cho Q Cơng ty về bất kỳ sự thay đổi nào.

3.Kiểm toán chất lượng:Cuộc kiểm tốn do Ơng Nguyễn Anh Dũng– P.Giám đốc Chi nhánh trực tiếp

quản lý, chỉ đạo và kiểm soát chất lượng nghề nghiệp.

4.Lịch phát hành Báo cáo kiểm toán:Phát hành Dự thảo báo cáo kiểm tốn kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm

toán Chậm nhất vào 10 ngày kể từ ngày Công ty thống nhất số liệu về Báo cáo tài

chính và các bút tốn điều chỉnh (nếu có).

- Phát hành chính thức Báo cáo kiểm tốn và Báo cáo tài chính đã được kiểm

tốn Chậm nhất 07 ngày sau khi có ý kiến chính thức của Q Cơng ty về Dự thảo.

5. Các tài liệu, thông tin đề nghị Q Cơng ty chuẩn bị và cung cấp

• UHY ACA sẽ gửi kèm theo danh mục Tài liệu cần chuẩn bị cung cấp. Đề

nghị Quý Công ty chuẩn bị giúp các tài liệu này.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04136Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu Hà• Các tài liệu khác sẽ được UHY ACA trực tiếp yêu cầu trong quá trình kiểm

tốn tại Cơng ty.

Chúng tơi mong rằng với kế hoạch kiểm tốn chi tiết này, Cơng ty sẽ tạo điều

kiện và phối hợp tốt với chúng tơi để hồn thành tốt cơng việc.

Nếu Q Cơng ty có ý kiến gì để điều chỉnh kế hoạch này cho hợp lý hơn, xin

vui lòng thơng báo trực tiếp cho Chi nhánh chúng tơi, địa chỉ: Phòng 1301 - Tòa nhà

chung cư tháp đơi Dầu khí – số 7 Quang Trung, TP Vinh, điện thoại: 0383 848 810,

fax: 0383 560 040, DĐ: 0983 215 955 hoặc email: dungna.aca@gmail.com.

Trân trọng,_____________________

Đào Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng kiểm tốn BCTC

Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn UHY ACA

- Chi nhánh Miền TrungDANHMỤC TÀI LIỆU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤPV/v kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2015

Khách hàng: Công ty cổ phần B

Niên độ: 01/01/2015 đến 31/12/20SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04137Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàNội dung

Biên bản họp, các quyết định liên quan của Chủ sở hữu, Ban

Giám đốc trong năm và cho đến thời điểm kiểm toán

Điều lệ hoạt động của Cơng ty hoặc điều lệ sửa đổi (nếu có)

Quyết định thành lập Cơng ty (nếu có)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kể cả bản điều chỉnh

(nếu có)

Sơ đồ tổ chức của Công ty gần nhất

Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.

Các Báo cáo của kiểm toán nội bộ trong năm (nếu có)

Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Các Biên bản kiểm tra thuế, biên bản kiểm tra của các cơ quan

tài chính khác trong năm, năm trước (nếu có)

Cơng văn chấp thuận sử dụng hóa đơn đặc thù (nếu có)

Các văn bản, chính sách thuế có liên quan đến hoạt động của

Cơng ty (nếu có)

Thỏa ước lao động tập thể (nếu có)

Biên bản kiểm tra về lao động trong năm (nếu có)

Các chính sách có liên quan đến nhân sự và thu nhập của nhân

viên

Các hợp đồng thuê đất, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đi thuê và

cho thuê (bao gồm cả thuê tài chính) dài hạn

Các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (nếu

có)

Báo cáo kiểm tốn về Báo cáo tài chính năm trước (nếu có), Báo

cáo tài chính năm trước

Thư quản lý của Kiểm tốn viên năm trước (nếu có)

Bảng cân đối số phát sinh cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày

31/12/2015

Báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày

31/12/2015

Sổ Cái và các sổ chi tiết các tài khoản cho giai đoạn tài chính kết

thúc ngày 31/12/2015

Sổ Cái và một số sổ chi tiết các tài khoản từ ngày 31/12/2015

đến thời điểm kiểm toán (theo yêu cầu cụ thể của Kiểm toán

viên)SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Ngày Ngày

Ghi

đề nghị nhận thực chú

nhận

tế

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo138Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàCác tài liệu cụ thể

Nội dungNgày đề

nghị nhậnNgày nhận

thực tế1. Tiền:

Giấy báo số dư ngân hàng (hoặc xác nhận của ngân hàng)

và giải thích chênh lệch (nếu có) tại ngày 31/12/2015Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt tại ngày 31/12/20152. Các khoản phải thu:

Danh mục các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác

tại ngày 31/12/2015

 Các Biên bản đối chiếu công nợ phải thu tại ngày

31/12/2015

 Bảng phân tích tuổi nợ của các khoản nợ phải thu: dưới 1

năm, từ 1 năm đến dưới 2 năm, từ 2 năm đến dưới 3 năm,

trên 3 năm. Chi tiết các khoản đã thanh toán sau ngày

31/12/2015 (nếu có) gồm: ngày thanh tốn, chứng từ tham

chiếu, số tiền thanh toán.

 Danh mục nợ phải thu đã được lập dự phòng tại ngày

31/12/2015 và quyết định xóa sổ nợ phải thu khó đòi trong

năm (nếu có)

3. Hàng tồn kho

 Danh mục hàng tồn kho cuối ngày 31/12/2015

Biên bản kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2015Bảng giải trình chênh lệch giữa số liệu kiểm kê và số liệu

trên sổ sách (nếu có)Các Biên bản xác nhận hàng gửi bán tại ngày 31/12/2015Danh mục hàng tồn kho đã lập dự phòng tại ngày

31/12/2015

4. Chi phí trả trước

Chính sách phân bổ các loại chi phí trả trướcBảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn trong

năm

5. Tài sản cố định hữu hình

Chính sách kế tốn về thời gian/tỷ lệ khấu hao TSCĐ hữu

hình

Danh mục TSCĐ hữu hình tại ngày 31/12/2015

Biên bản kiểm kê TSCĐ hữu hình tại ngày 31/12/2015 (nếu

có)SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04139Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàBảng chi tiết tình hình biến động tăng, giảm từng loại

TSCĐ hữu hình trong năm như trong Bản thuyết minh

Báo cáo tài chính gồm: Nhà xưởng, vật kiến trúc; Máy

móc thiết bị; Phương tiện vận tải, truyền dẫn; Thiết bị,

dụng cụ quản lý, TSCĐ khác,…

Nội dungNgày đề

nghị nhậnNgày nhận

thực tếDanh mục TSCĐ tăng, giảm trong năm và các chứng

từ liên quan đến TSCĐ tăng, giảm6.Lãi/(lỗ) của việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các

chứng từ liên quan đến sự phê duyệt của cấp có thẩm

quyền, phiếu thu tiền hoặc giấy báo Có ngân hàng

Tài sản cố định th tài chính

Chính sách kế tốn về thời gian/t lệ khấu hao TSCĐ

thuê tài chính

Danh mục TSCĐ thuê tài chính tại ngày 31/12/2015Bảng tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ thuê tài

chính năm/kỳ như trong Bản thuyết minh Báo cáo tài

chính gồm: Máy móc thiết bị; Phương tiện vận tải,

truyền dẫn; Thiết bị, dụng cụ quản lý, TSCĐ khác,…

 Danh mục TSCĐ thuê tài chính tăng, giảm trong

năm/kỳ và các chứng từ liên quan đến TSCĐ tăng,

giảm

7. Tài sản cố định vơ hìnhChính sách kế tốn về thời gian/tỷ lệ khấu hao TSCĐ vơ

hình

Danh mục TSCĐ vơ hình tại ngày 31/12/2015

Bảng chi tiết tình hình biến động tăng, giảm từng loại

TSCĐ vơ hình năm/kỳ như trong Bản thuyết minh Báo

cáo tài chính gồm: Quyền sử dụng đất; Bản quyền,

bằng sáng chế; Nhãn hiệu hàng hóa; Phần mềm vi tính,Danh mục TSCĐ vơ hình tăng, giảm trong năm/kỳ và

các chứng từ liên quan đến TSCĐ tăng, giảm

Lãi/(lỗ) của việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các

chứng từ liên quan đến sự phê duyệt của cấp có thẩm

quyền, phiếu thu tiền hoặc giấy báo Có ngân hàng8. Chi phí đầu tư XDCB dở dang

Tài liệu về XDCB và tình hình biến động tăng, giảm

từng cơng trình, hạng mục cơng trình.

9. Bất động sản đầu tư

Chính sách kế tốn về thời gian/tỷ lệ khấu hao bất

động sản đầu tưSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04140Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàDanh mục bất động sản đầu tư tại ngày 31/12/2015Bảng chi tiết tình hình biến động tăng, giảm từng loại

bất động sản đầu tư năm/kỳ như trong Bản thuyết minh

Báo cáo tài chính gồm: Quyền sử dụng đất, Nhà,…

Danh mục bất động sản đầu tư tăng, giảm trong

năm/kỳ và các chứng từ liên quan đến bất động sản

đầu tư tăng, giảmNội dungNgày đề

nghị nhậnNgày nhận

thực tếLãi/(lỗ) của việc thanh lý, nhượng bán bất động sản

đầu tư và các chứng từ liên quan đến sự phê duyệt của

cấp có thẩm quyền, phiếu thu tiền hoặc giấy báo Có

hàng

10. Các ngân

khoản

đầu tư tài chính

Danh mục các khoản đầu tư tài chính: cho vay, tiền gửi

ngân hàng có kỳ hạn, cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu,

các khoản đầu tư vào cơng ty con, cơng ty liên kết…Danh mục dự phòng giảm giá cho từng khoản đầu tư

tại ngày 31/12/2015Biên bản xác nhận và chứng từ, tài liệu liên quan đến

từng khoản đầu tư tài chính

11. Các tài sản khác

Danh mục khoản tạm ứng cho nhân viên, ký quỹ, ký

cƯợc, tài sản thiếu chờ xử lý tại ngày 31/12/2015

 Các bản đối chiếu, xác nhận hay tài liệu liên quan đến

khoản tạm ứng cho nhân viên, ký quỹ, ký cược tại

ngày 31/12/2015

12. Thuế thu nhập hoãn lạiBảng theo dõi chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh

lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng

Kế hoạch chuyển lỗ của những khoản lỗ phát sinh

trong các năm trước và năm nayBảng tính tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu

nhập hoãn lại phải trả

13. Phải trả cho người bán

 Danh mục các khoản phải trả cho người bán tại ngày

31/12/2015

 Các Biên bản đối chiếu nợ phải trả cho người bán tại

ngày 31/12/2015

 Danh mục các khoản đã thanh tốn sau ngày

31/12/20145 (nếu có) gồm: ngày thanh toán, chứng từ

tham chiếu, số tiền thanh toán

14. Các khoản phải trả khácSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04141Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàDanh mục các khoản chi phí phải trả, và các khoản

phải trả, phải nộp khác tại ngày 31/12/2015

Các Biên bản đối chiếu các khoản nợ phải trả, phải nộp

khác tại ngày 31/12/2015

Cơ sở tính tốn các khoản chi phí phải trả và các chứng

từ, tài liệu hoặc Danh mục thanh toán sau của các

khoản này15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Nội dungTờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế

thu nhập cá nhân, thuế GTGT và các loại thuế khác

(nếu có)

Biên bản kiểm tra quyết tốn thuế năm gần nhấtBiên bản thanh tra thuế gần nhất (nếu có)Bảng tổng hợp các loại thuế phải nộp trong nămNgày đề

nghị nhậnNgày nhận

thực tế16. Phải trả người lao động

Các tài liệu liên quan đến quỹ lương được phép chi

trong năm (nếu có)

 Các quyết định tăng, giảm lương của nhân viên trong

năm

17. Các khoản vay và nợ

Danh mục các khoản vay (cả ngắn và dài hạn) bao

gồm: tên đơn vị cho vay, hạn mức vay, thời hạn vay,

các biện pháp đảm bảo, l i suất, số dư tiền vay tại ngày

31/12/2015; lãi vay phải trả trong năm

Thư xác nhận các khoản vay và nợ tại ngày 31/12/2015Các hợp đồng vay có hiệu lực trong nămBảng biến động các khoản vay, nợ thuê tài chính, nợ

dài hạn trong năm

18. Dự phòng phải trả

Chính sách của Công ty liên quan đến bảo hành sản

phẩm, hàng hóa

Các tài liệu liên quan đến việc tái cơ cấu doanh nghiệp,

Bảng Ước tính chi phí cho việc tái cơ cấu

Các hợp đồng có rủi ro lớnBảng tổng hợp các khoản dự phòng nợ phải trả trong

năm (dự phòng chi phí bảo hành)

19. Vốn chủ sở hữuSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04142Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàBảng đối chiếu tình hình biến động của vốn chủ sở hữu

trong nămChi tiết vốn điều lệ và những tài liệu liên quan chứng

minh tình hình biến động (nếu có) về vốn điều lệ của

Công ty trong năm

 Các quyết định hoặc biên bản về phân phối lợi nhuận

sau thuế trong năm

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bảng liệt kê doanh thu hàng tháng/quí cho từng loại

sản phẩm, dịch vụ

Nội dungNgày đề

nghị nhậnNgày nhận

thực tế21. Giá vốn hàng bán

Bảng liệt kê giá vốn hàng bán theo khoản mục hàng

tháng/quý22. Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh

nghiệp hàng tháng/quí theo từng khoản mục chi phí (ví

dụ: tiền điện, nước, điện thoại, lương nhân viên, chi

phí khấu hao,…)23. Thu nhập và Chi phí hoạt động tài chính

Chi tiết các khoản thu nhập và chi phí tài chính trong

năm/kỳ

24. Thu nhập và Chi phí khác

Chi tiết các khoản thu nhập và chi phí khác trong

năm/kỳ

25. Tài liệu có liên quan khác

Lưu ý: Trên đây là danh mục tài liệu dự kiến cho đợt kiểm toán báo cáo tài chính năm

2015. Trong q trình triển khai nếu có phát sinh thêm tài liệu có liên quan đến đợt kiểm tốn này

đề nghị Q Cơng ty cung cấp.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04143Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàPhụ lục 2.4: Báo cáo tài chính trước kiểm tốn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU SỐ B 01-DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN

số12A - Tài sản ngắn hạn100I. Tiền và các khoản tương đương tiền1101. TiềnThuyết

minh

3Số cuối nămSố đầu năm453.050.022.7673.027.074.8912.314.768.314444.400.490111814.768.314444.400.4902. Các khoản tương đương tiền1121.500.000.000-III. Các khoản phải thu ngắn hạn130229.084.4011.942.972.2091. Phải thu ngắn hạn của khách hàng13182.398.300469.618.1912. Trả trước cho người bán13224.166.34752.425.3006. Phải thu ngắn hạn khác136122.519.7541.420.928.718IV. Hàng tồn kho140181.139.661328.341.164V.1V.2

V.31. Hàng tồn kho141181.139.661328.341.164V. Tài sản ngắn hạn khác150325.030.391311.361.0295. Tài sản ngắn hạn khác155325.030.391311.361.029B - TÀI SẢN DÀI HẠNV.4200II. Tài sản cố định2201. Tài sản cố định hữu hình22135.657.472.855V.536.338.268.48024.933.754.62324.158.556.10824.933.754.62324.158.556.108- Ngun giá22242.150.579.54840.305.877.641- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)223-17.216.824.925-16.147.321.533IV. Tài sản dở dang dài hạn2402. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang242VI. Tài sản dài hạn khác2601. Chi phí trả trước dài hạn261V.6V.7SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04-1.557.471.882-1.557.471.88210.723.718.23210.462.812.26410.723.718.23210.462.812.264144Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàTỔNG CỘNG TÀI SẢNC – Nợ phải trả

I. Nợ ngắn hạn27038.707.495.62212.947.818.93

730039.365.343.37112.306.647.303310

8.462.629.8117.747.082.1771. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn3112. Phải trả người bán ngắn hạn312325.837.4211.067.139.6113. Người mua trả tiền trước3134.128.600367.5004. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước314417.539.216581.002.1465. Phải trả người lao động315220.254.998231.509.55010. Phải trả ngắn hạn khác3204.012.986.4502.294.130.24312. Quỹ khen thưởng, phúc lợi3221.883.1272.933.127II. Nợ dài hạn3307. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn337D - VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn chủ sở hữuV.8V.9V.10V.11400

4103.480.000.0004.485.189.126

4.485.189.1262.380.000.0004.559.565.126

4.559.565.12625.759.676.68527.058.696.06825.759.676.68527.058.696.068V.121. Vốn góp của chủ sở hữu41132.856.771.08432.856.771.0848. Quỹ đầu tư phát triển41895.845.36195.845.36111. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối421(7.192.939.76)

(7.192.939.76)(5.893.920.37)

(5.893.920.37)- LNST chưa phân phối kỳ này

Tổng cộng nguồn vốn421

440SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.0438.707.495.62239.365.343.371145Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2.3 Kế hoạch kiểm toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×