Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Các công trình xây dựng cơ bản có các khoản chi hết sức phức tạp đòi hỏi phải quản lý ngay từ khâu lập kế hoạch thiết kế, đồng thời kết quả đầu tư và quyết toán công trình hoàn thành phải được thông báo công khai cho dân được biết. Trong quá trình thi c

+ Các công trình xây dựng cơ bản có các khoản chi hết sức phức tạp đòi hỏi phải quản lý ngay từ khâu lập kế hoạch thiết kế, đồng thời kết quả đầu tư và quyết toán công trình hoàn thành phải được thông báo công khai cho dân được biết. Trong quá trình thi c

Tải bản đầy đủ - 0trang

5454

Luận văn tốt nghiệppháp luật, chế độ tài chính- kế toán được chấp hành nghiêm chỉnh, giữ vững

sự lãnh đạo vĩ mơ của Nhà nước.

- Phải có hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với các xã không thực

hiện đúng các quy định về công khai ngân sách.SV: Sỹ Văn DũngLớp: CQ50/01.015555

Luận văn tốt nghiệpKẾT LUẬN

Luận văn với mục đích đánh giá công tác quản lý thu,chi NSX Đồng

Thịnh, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả

công tác quản lý NSX của xã Đồng Thịnh nói riêng và của huyện Định Hóa

nói chung.

Chính vì vậy trong luận văn này trên cơ sở phân tích tình hình quản lý

NSX Đồng Thịnh, đưa ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu

quả cơng tác quản lý NSX hy vọng đóng góp hồn thiện công tác quản lý

NSX Đồng Thịnh trong thời gian tới. Trong q trình thực tập tại phòng TCKH huyện Đinh Hóa, được tìm hiểu về cơng tác quản lý NSX, nhận thức được

tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả quản lý NSX, nhìn thấy những khó

khăn và tồn tại mà kho bạc gặp phải trong quá trình thực hiện, cùng với

những kiến thức đã học được ở trường em mạnh dạn đưa ra một số ý kiến

trong luận văn.

Do khả năng còn hạn chế và còn bị giới hạn về thời gian và các điều

kiện nghiên cứu khác nên luận văn không thể tránh khỏi những hạn chế nhất

định. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các

bạn cũng như những người quan tâm đến vấn đề mà luận văn nghiên cứu.

Một lần nữa, em xin cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Ts. Đào Thị

Bích Hạnh và sự giúp đỡ của cán bộ phòng TC-KH huyện Định Hóa đã giúp

em hoàn thành luận văn này.

Em xin chân thành cảm ơn!SV: Sỹ Văn DũngLớp: CQ50/01.015656

Luận văn tốt nghiệpDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002.

2. Nghị định 60/2003/NĐ - CP ngày 6//6/2003 của Chính Phủ về quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN

3. PGS.TS. Đặng Văn Du (chủ biên), TS. Hồng Thị Thúy Nguyệt (chủ

biên), “Giáo trình quản lý tài chính xã”, NXB Tài chính

4. Thơng tư 60/2003/TT – BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài Chính quy

định về quản lý Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của

xã, phường, thị trấn.

5. Tổng hợp quyết tốn thu, chi ngân sách xã năm 2013, 2014, 2015 xã

Đồng Thịnh - huyên Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.

6. Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về việc lập quỹ quốc phòng an ninh

ở xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

7. Kế hoạh phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, 2014, 2015 huyện Định

Hóa .SV: Sỹ Văn DũngLớp: CQ50/01.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Các công trình xây dựng cơ bản có các khoản chi hết sức phức tạp đòi hỏi phải quản lý ngay từ khâu lập kế hoạch thiết kế, đồng thời kết quả đầu tư và quyết toán công trình hoàn thành phải được thông báo công khai cho dân được biết. Trong quá trình thi c

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×