Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện tài chínhLuận văn tốt nghiệpKẾT LUẬN

Như mọi hoạt động kinh doanh khác, hoạt động của các NHTM Việt

Nam hiện nay đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng quan trọng trong việc

cung cấp “Vốn ” cho các quá trình sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế.

Hoạt động tín dụng của Ngân hàng vừa đem lại lợi nhuận lại vừa tiềm ẩn

những rủi ro. Để có thể tồn tại và phát triển các ngân hàng buộc phải khắc

phục những khó khăn trước mắt, nâng cao chất lượng tín dụng, loại bỏ các

hoạt động kém hiệu quả khỏi danh mục, tái cấu trúc lại nguồn vốn, tỷ trọng

nguồn thu… Tuy nhiên việc loại bỏ rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín

dụng là khơng thực tế. Vì vậy, trong quá trình hoạt động mỗi ngân hàng phải

biết chấp nhận rủi ro ở mức độ nhất định để có được hiệu quả kinh doanh tốt

nhất. Cho nên, vấn đề phòng ngừa và hạn chế rủi ro là hoàn toàn cần thiết.

Bám sát vào mục tiêu đó, Đề Tài đã hồn thành được các nội dung sau:

Thứ nhất, Đề Tài đã tìm hiểu những lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng,

rủi ro tín dụng trong ngân hàng và kinh nghiệm của một số ngân hàng, tập đoàn

trên thế giới để từ đó rút ra được những bài học cho NHTM Việt Nam.

Thứ hai, Đề Tài đã đi sâu phân tích và đánh giá thực trang rủi ro tín

dụng của NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực.

Thứ ba, Thông qua việc đánh giá những ưu điểm cũng như các hạn chế

cùng với các ngun nhân của nó trong cơng tác phòng ngừa rủi ro tín dụng

của NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực, Đề Tài đã nêu lên một số

giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa và hạn

chế rủi ro tại NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo đặc biệt là

PGS.TS Đinh Xuân Hạng đã giúp đỡ, chỉ bảo tận tình để em có thể hồn

thành được bài luận văn tốt nghiệp này!

Em xin chân thành cảm ơn!SV: Vũ Thị HạnhLớp: CQ50/15.05Học viện tài chínhSV: Vũ Thị HạnhLuận văn tốt nghiệpLớp: CQ50/15.05Học viện tài chínhLuận văn tốt nghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.PGS.TS. Đinh Xuân Hạnh – TS. Nghiêm Văn Bảy (2014), “ Giáo

trình quản trị ngân hàng thương mại”, Nhà xuất bản Tài Chính.

2. PGS.TS Đinh Xuân Hạng – Ths Nguyễn Văn Lộc (2012), “Giáo trình

Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại”, Nhà xuất bản Tài chính

3.TS. Nguyễn Minh Kiều (2013), “ Giáo trình Tín dụng và thẩm định

tín dụng ngân hàng”, Nhà xuất bản Tài Chính

4.PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Ths Trần Cảnh Tồn (2011), “Giáo trình

Quản trị Ngân hàng Thương mại” Nhà xuất bản Tài Chính

5.Báo cáo tổng kết NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Nam Trực

– Tỉnh Nam Định các năm 2013,2014,2015.

6.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT Việt Nam chi

nhánh huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định các năm 2013,2014,2015.

7.Báo cáo kết quả nguồn vốn NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện

Nam Trực – Tỉnh Nam Định các năm 2013,2014,2015.

8.Nghị định 163/2006/NĐ-CP

9.Quyết định 769/TTg của Thủ tướng Chính phủ

10.Quyết định số 160/2001/QĐ-TTg

11.Website của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam : http://www.vnba.org.vn.

Trang web: http://www.sbv.gov.vn/

Trang web : http://www.agribank.com.vnSV: Vũ Thị HạnhLớp: CQ50/15.05Học viện tài chínhSV: Vũ Thị HạnhLuận văn tốt nghiệpLớp: CQ50/15.05Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×