Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 9: Tình hình chi mua sắm sửa chữa cho giáo dục quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013-2015

Bảng 9: Tình hình chi mua sắm sửa chữa cho giáo dục quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013-2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpChi khác

Chi khác tại các trường đã được liên phòng GD&ĐT và Phòng Tài

chính – Kế hoạch tính tốn, phân bổ theo một ngun tắc chung, tính theo đầu

trường hoặc theo đầu lớp và được ghi rõ trong Quyết định khi giao dự toán.

Các trường tuyệt đối khơng được dùng phần kinh phí ngân sách cấp về chi

lương và chế độ chính sách trong năm để thanh toán các khoản chi thường

xuyên khác tại đơn vị.

Nhận xét:Việc cấp phát ngân sách được tiến hành khi có trong dự tốn

được duyệt, đúng chế độ kế toán, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước quy

định. Các trường thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, làm cơ sở để

chủ động sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Bên

cạnh đó vẫn còn những trường xây dựng một số định mức chi trong quy chế

chi tiêu nội bộ cao, chưa sát với thực tế, gây khó khăn cho q trình chấp

hành ngân sách.

2.2.3.Quyết toán chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục ở quận Nam Từ Liêm

Quyết toán là khâu cuối cùng của khâu quản lý ngân sách nhằm phản

ánh, dánh giá lại tình hình thực hiện dự tốn chi của các đơn vị. Báo cáo

quyết toán chi là căn cứ để các đơn vị, cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan

tài chính kiểm tra việc lạp dự tốn chi và phân tích tình hình chấp hành chi

ngân sách của các đơn vị. Từ đó có thể thấy được các mặt đạt được và tồn tại

trong quá trình lập dự toán tiếp theo, đồng thời giúp cơ quan chủ quản cấp

trên và cơ quan tài chính tổng hợp quyết tốn chi NSNN hàng năm đầy đủ và

chính xác.

Quy trình lập, gửi, xét duyệt báo cáo quyết toán tại quận Nam Từ Liêm

thực hiện như sau:48Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpĐối với các trường : hàng quý, hàng năm các trường phải làm báo cáo

quyết toán quý, quyết toán năm theo đúng chế độ hiện hành. Báo cáo quyết

toán 4 quý và một báo cáo quyết toán cả năm.

+ Báo cáo quyết toán quý: Được lập vào cuối mỗi quý và nộp chậm

nhất là 10 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý (tức là ngày 10 tháng kế tiếp

của quý sau).

+ Báo cáo quyết toán năm: Cuối năm sau khi thực hiện xong cơng việc

khóa sổ vào ngày 31/12, các trường lập báo cáo và nộp về Phòng Tài chính –

Kế hoạch , chậm nhất là ngày 31/1 năm sau.

Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch: Xét duyệt báo cáo quyết toán

quý và báo cáo quyết toán năm cho các trường trong quận. Từ ngày 10/3 đến

15/3 Phòng Tài chính – Kế hoạch lập kế hoạch duyệt quyết toán năm cho tất

cả các trường. Trong q trình quyết tốn, Phòng Tài chính có thể thu hồi các

khoản chi khơng đúng chế độ trong dự toán được duyệt. Đồng thời ra lệnh

nộp các khoản không đúng chế độ này vào KBNN.Sau khi đã thẩm định báo

cáo quyết toán năm của các trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành

tổng hợp báo cáo quyết toán gửi UBND quận xem xét, gửi Sở Tài chính để

thẩm định đồng thời trình HĐND quận để phê chuẩn trước ngày 30/6.

Về cơ bản các trường đã thực hiện đúng quy trình của Luật ngân sách

Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, quyết toán của các trường gửi lên Phòng

Tài chính - Kế hoạch đầy đủ, đúng thời gian và có thuyết minh rõ ràng cho

các khoản chi của đơn vị mình. Việc cơng khai tài chính được các trường ở

quận Nam Từ Liêm thực hiện khá tốt và việc cơng khai này được trình bày

trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của các trường. Bên cạnh đó thì

còn nhiều trường thực hiện lập báo cáo quyết tốn chưa tốt, còn chậm, hạch

tốn tài khoản còn nhầm lẫn do hạn chế về trình độ chun mơn của kế tốn

một số trường.

49Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpTóm lại quản lý chi NSNN cho giáo dục quận Nam Từ Liêm cần phải

được thực hiện tốt ở cả khâu: Lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán

NSNN. Làm tốt mỗi khâu là căn cứ để thực hiện tốt khâu tiếp theo và làm cho

cả chu trình được vận hành thông suốt hơn.

2.3.Đánh giá chung thực trạng quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà

nước cho sự nghiệp giáo dục ở quận Nam Từ Liêm

2.3.1.Những điểm mạnh

Một là, việc lập dự toán chi thường xuyên NSNN cho các trường

ở quận Nam Từ Liêm đã đảm bảo đúng các quy định của Luật ngân sách, các

chế độ, chính sách Nhà nước, đúng mục tiêu để có được nguồn lực và đảm

bảo chi trong khuôn khổ, bám sát nhiệm vụ phát triển giáo dục của ngành.

Có được điều này là do sự hướng dẫn kịp thời của liên

phòng GD&ĐT, Tài chính - Kế hoạch thông qua các văn bản hướng dẫn, các

biểu mẫu và các đợt tập huấn cán bộ về chuyên môn.

Hai là, Cơ chế cấp phát nhanh gọn, đảm bảo cấp theo dự toán được

duyệt, đúng tiến độ kế hoạch vốn và quản lý điều hành ngân sách hiện nay

được quy định cụ thể: về chứng từ, sổ sách..., tạo điều kiện cho các trường

chủ động hơn trong việc nhận và sử dụng kinh phí.

Để được cấp phát kinh phí cho mua sắm sửa chữa, các

khoản này phải được thẩm định trước khi ra quyết định cấp phát và phải có

đầy đủ giấy tờ giúp cho ngân sách chủ động, tránh thất thốt, lãng phí. Hơn

nữa khi được thẩm định rồi thì khâu quyết tốn và kiểm tốn cũng được thực

hiện đơn giản và dễ dàng hơn.

Ba là, các khoản chi tương đối đáp ứng được nhu cầu thiết yếu

cho các trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học khơng

ngừng được hồn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của xã hội.

50Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpCó được điều này là do cơng tác quản lý tài chính trong ngành giáo dục

quận đã có nhiều cố gắng để đưa nguồn vốn vào sử dụng đúng nơi và có hiệu

quả. Trong cơ cấu nội dung chi, các đơn vị đã chú ý ưu tiên những khoản chi

cần thiết như chi thanh toán cá nhân, chi nghiệp vụ chuyên môn, nhằm tạo

động lực đi lên cho ngành giáo dục, tiết kiệm và giảm dần khoản chi khác.

Bốn là, về cơ bản các trường trong quận đã làm tốt cơng tác báo cáo

quyết tốn hàng năm. Hàng q các trường ln nộp đầy đủ quyết tốn q,

và có thuyết minh rõ ràng cho các khoản chi của đơn vị mình. Q trình quyết

tốn được thực hiện theo đúng trình tự xét duyệt theo luật ngân sách ban

hành, đảm bảo xét duyệt đúng nội dung các khoản trong dự toán đã được

duyệt

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

Thứ nhất: Công tác xây dựng dự toán NSNN cho các nhiệm vụ

chi thường xuyên chưa chặt chẽ và đầy đủ, tình trạng lập dự tốn theo kiểu

rập khn, nặng tính hình thức vẫn còn xảy ra.

Vấn đề này là do, kế tốn của một số trường còn lúng túng trong

việc lập dự tốn, chủ yếu dựa vào tình hình thực hiện ngân sách của năm

trước rồi xác định khoảng dự kiến cho năm kế hoạch theo các mục. Đây là

căn cứ thực tế quan trọng song chưa đầy đủ vì nhu cầu chi hàng năm của giáo

dục còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi các nhân tố của nền kinh tế thị trường đặc

biệt là tình hình giá cả. Làm như vậy sẽ không lường hết những biến động xảy

ra và sẽ không bảo vệ được dự toán khi thực hiện.

Thứ hai: Số lượng giáo viên thừa nhiều, đời sống giáo viên chưa

được cải thiện nhiều.

Mặc dù số chi cho thanh toán cá nhân vượt quá định mức nhưng

do số lượng giáo viên tại các trường trong quận nhiều dẫn đến tình trạng

lương mỗi giáo viên chưa được cải thiện nhiều.

51Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpThứ ba: Luật ngân sách thay đổi có nhiều điểm mới, cơng tác tập huấn

khơng đáp ứng kịp thời gây khó khăn cho đơn vị thực hiện.

Cán bộ tài chính, kế tốn tại một số trường chưa được bồi dưỡng nâng

cao về kiến thức chuyên ngành, công tác tập huấn nghiệp vụ không thường

xuyên nên không nắm bắt được đầy đủ các chính sách, chế độ của Nhà nước

quy định trong cơng tác quản lý tài chính, kế tốn. Vì vậy chưa đáp ứng được

yêu cầu quản lý.

Thứ tư: công tác giám sát, kiểm tra khơng mang tính chất thường

xun chỉ kiểm tra trong giai đoạn quyết tốn nên khơng đánh giá chính xác

hiệu quả của việc sử dụng kinh phí ở các đơn vị.52Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpCHƯƠNG 3:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG

XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở QUẬN

NAM TỪ LIÊM3.1.Mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam

Từ Liêm đến năm 2020

* Mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm

Đáp ứng yêu cầu về con người và nguồn lực là nhân tố quyết định sự

phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Nâng cao chất lượng tồn diện đổi mới nội dung, phương pháp giảng

dạy, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục; thực hiện "chuẩn hoá,

hiện đại hoá, xã hội hoá".

Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, đề cao

năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn.Thực hiện phong trào “nói khơng với

tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Phấn đẩu nâng cao tỉ

lệ trường chuẩn Quốc gia ở trong toàn quận. Phấn đấu đến năm 2020 có 20/28

trường trên địa bàn quận đat chuẩn quốc gia.

Tăng chi NSNN cho Giáo dục - Đào tạo theo nhịp độ tăng trưởng nền

kinh tế trong thời gian tới. Đồng thời, khuyến khích các trường thực hiện chế

độ tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ

trong giai đoạn thời gian tới để kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển

của hoạt động sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt các mục tiêu này ngành giáo dục quận Nam Từ Liêm

đã đưa ra nhiều kế hoạch phát triển cho sự nghiệp giáo dục của quận nói

chung và cho từng cấp bậc nói riêng, nhằm đưa chất lượng giáo dục ở quận

ngày càng được nâng lên.

53Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp* Phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ

Liêm đến năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú

trọng giáo dục đạo đức, truyền thống và kỹ năng sống cho học sinh. Lồng

ghép các chương trình dự án của trung ương, của thành phố cùng với các

nguồn vốn khác, để củng cố tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường nhằm

đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

- Thực hiện mơ hình tự chủ về tài chính, thu hút các nguồn lực đầu tư

hợp pháp, nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là chất lượng trường THCS

Mỹ Đình 1, đáp ứng nhu cầu của tồn dân, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

- Tăng cường nguồn lực tài chính và đầu tư cơ sở vật chất theo hướng

kiên cố và từng bước chuẩn hóa, hiện đại. Thu chi học phí đúng quy định.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, đảm

bảo chuẩn hóa về chất lượng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng, tay

nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, đi đôi với

từng bước xử lý giáo viên dôi dư. Tiếp tục triển khai bồi dưỡng thường

xuyên, bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn cho giáo viên các ngành học, cấp

học, bồi dưỡng việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa.Quan tâm đào

tạo giáo viên tiếng Anh, chú trọng chất lượng học ngoại ngữ, tin học. Giải

quyết cơ bản các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên nhà trường, đảm

bảo chế độ lương và phụ cấp theo lương, chế độ học tập, bồi dưỡng nâng cao

trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đổi mới nội dung , phương

pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tăng cường sự giám sát, quản lý, phối hợp giữa nhà trường và gia

đình để phát triển giáo dục qua từng năm nhằm tạo ra một xã hội học tập

trong môi trường lành mạnh bổ ích.54Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 9: Tình hình chi mua sắm sửa chữa cho giáo dục quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013-2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×