Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu số 2.16: Sổ cáit ài khoản 642

Biểu số 2.16: Sổ cáit ài khoản 642

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệp2.3.6. Kế tốn chi phí và doanh thu hoạt động tài chính

2.3.6.1.Kế tốn chi phí hoạt động tài chính

Chi phí tài chính phát sinh trong kỳ bao gồm các khoản trả tiền lãi

vay ngân hàng.

TK sử dụng TK 635 – Chi phí tài chính

Căn cứ vào chứng từ gốc (giấy báo nợ của ngân hàng), kế toán ghi

nhận vào phần mềm kế toán,phần mềm tự động chuyển dữ liệu vào sổ

Nhật ký chứng từ, sổ cái TK 635. Để xem được mẫu sổ liên quan, kế

tốn chọn biểu tượng Báo cáo trên thanh cơng cụ, lựa chọn thư mục sổ

kế toán rồi lựa chọn mẫu sổ kế tốn muốn xem.

*Quy trình nhập liệu

-Từ màn hình chính chọn Kế tốn chi tiết => chọn Kế toán tiền vốn đồng

Việt => nhấn chọn Báo nợ

- Nhấn nút Nhập trên màn hình rồi bắt đầu khai báo các thơng tin cần

thiết trên màn hình nhập liệu

- Sau khi nhập dữ liệu xong nhấn nút Lưu để lưu dữ liệu.

2.3.6.2.Kế tốn doanh thu hoạt động tài chính

* Doanh thu hoạt động tài chính của Chi nhánh bao gồm các

khoản: tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng.

* Chứng từ ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính gồm có: giấy báo có

của ngân hàng.

Ví dụ minh họa số 4: Ngày 31/12/2014 nhận được giấy báo có của NH

Nơng nghiệp và PTNT(Biểu số 2.17), ngân hàng trả lãi tiền gửi tháng

12/2014GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 2.17

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam

Chi nhánh Thanh Hóa

GIẤY BÁO CĨ

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Số: BC 256

Đơn vị chuyển tiền: Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam

Địa chỉ: chi nhánh Thanh Hóa

Số tài khoản: 2607201003978

Nội dung: Trả lãi tiền gửi tháng 12/2014

Số tiền: 124.562 đồng

Bằng chữ: Một trăm hai mươi tư nghìn năm trăm sáu mươi hai đồng./.

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kiểm soát viênGiao dịch viênKế tốn trưởng*TK sử dụng: TK 515

*Quy trình kế tốn

Căn cứ vào chứng từ gốc (giấy báo có của ngân hàng), kế toán ghi nhận

vào phần mềm kế toán,phần mềm tự động chuyển dữ liệu vào sổ Nhật ký

chứng từ, sổ cái TK 515.Để xem được mẫu sổ liên quan, kế toán chọn biểu

tượng Báo cáo trên thanh cơng cụ, lựa chọn thư mục sổ kế tốn rồi lựa chọn

mẫu sổ kế tốn muốn xem.

-Quy trình nhập liệu:

+Từ màn hình chính chọn Kế tốn chi tiết => chọn Kế tốn tiền vốn

đồng

Việt => nhấn chọn Báo có

+Nhấn nút Nhập trên màn hình rồi bắt đầu khai báo các thơng tin cần

thiết trên màn hình nhập liệu

+Sau khi nhập dữ liệu xong nhấn nút Lưu để lưu dữ liệu.

GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpKết thúc máy sẽ kết chuyển số liệu vào vào các sổ liên quan như sổ

kế toán chi tiết, sổ tổng hợp, sổ cái TK515(Biểu số 2.18) , nhật ký chứng

từ số 8)

Ảnh minh họa phần mềm-Dưới đây là trích dẫn một số mẫu số:GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 2.18: Sổ cái tài khoản 515

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 515

Từ ngày 01/01/2014Đến ngày 31/12/2014

Số dư đầu năm

Nợ-TK đối ứng

1121

911

Cộng PS Nợ

Cộng PS Có

Dư nợ cuối tháng

Dư có cuối thángTháng 1Tháng 2Tháng 11Tháng 12

124.562

124.562

124.562

124.562

-Ngày 31,tháng 12, năm 2014

Người lập bảngKế toán trưởngGVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTGiám ĐốcSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệp2.3.7.Kế tốn chi phí và thu nhập khác

*Nội dung:

- Chi phí khác trong cơng ty bao gồm:

+ Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ

+ Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán

+ Phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

+ Khoản bị phạt thuế, truy nộp thuế

+ Các khoản chi phí bất thường khác

-Thu nhập khác trong công ty bao gồm:

+ Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ

+ Tiền phạt thu được do khách hàng, đơn vị khác vi phạm hợp đồng

kinh tế

+ Thu từ các khoản nợ phải trả không xác định được chủ

+ Thu nhập quà biếu, quà tặng, bằng tiền, hiện vật của các cá nhân, tổ

chức tặng doanh nghiệp

+ Các khoản thu nhập bất thường khác

*Chứng từ kế toán sử dụng: Phiếu chi (Giấy báo Nợ), Phiếu thu ( Giấy

báo Có) , Biên bản thanh lý TSCĐ,…

*Tài khoản kế toán sử dụng:

TK 811, TK 711

*Sổ sách kế toán sử dụng:

- Nhật ký chứng từ

- Sổ cái TK 811, Sổ cái TK 711

-Các sổ chi tiết liên quan

*Quy trình nhập liệu:

-Từ màn hình chính chọn Kế tốn chi tiết => chọn Các nghiệp vụ khác

đồng Việt => chọn Kế toán khác

GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu số 2.16: Sổ cáit ài khoản 642

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×