Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.4 – Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

Hình 3.4 – Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.4.2 Các biểu đồ luồng dữ liệu vật lí mức 1

a. Biểu đồ tiến trình “1.0 Cập nhật thông tin TSCĐ đầu kỳ”Hình 3.5 – Biểu đồ tiến trình “1.0. Cập nhật thông tin TSCĐ đầu kỳ”b. Biểu đồ tiến trình “2.0 Xử lý nghiệp vụ tăng TSCĐ”Hình 3.6 – Biểu đồ tiến trình “2.0 Xử lý NV tăng TSCĐ”c. Biểu đồ tiến trình “3.0 theo dõi sử dụng TCSĐ”Hình 3.7 – Biểu đồ tiến trình “3.0 Theo dõi sử dụng TSCĐ”d. Biểu đồ tiến trình “4.0 Kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ”Hình 3.8 – Biểu đồ tiến trình “4.0 Kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ”e. Biểu đồ tiến trình “5.0 Lập sổ và báo cáo”Hình 3.9 – Biểu đồ tiến trình “5.0 Lập sổ và báo cáo”3.1.5 Mơ hình khái niệm dữ liệu E-R

a. Lập bảng từ điển dữ liệu

Bảng 3.1. Bảng từ điển dữ liệu

Xác định tính chất các thuộc tính

Thuộc

Thuộc Thuộc

Thuộc

tính

Danh sách các hồ sơ

Tên viết tắt

tính

tính

tính lặp

mối

tên gọi mô tả

liên kết

1. BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Số biên bản giao nhận

SobbgnNgày giao nhận

NgaygnMã nhân viên

ManvTài khoản Nợ

TKNoTài khoản Có

TKCoĐịa điểm giao nhận

Diadiem

Tên, ký hiệu, quy cáchTents

cấp hạng TSCĐSố hiệu TSCĐ

SohieutsNước sản xuất

NuocsxNăm sản xuất

NamsxNăm đưa vào sử dụng

NamsdCơng suất

CongsuatGiá mua

GiamuaChi phí vận chuyển

CpvcChi phí chạy thử

CpctNgun giá

Nguyengia

Tài liệu kĩ thuật kèmTlkt

theo

Tên, qui cách dụng cụ,Tendcpt

phụ tùngĐơn vị tính

DvtSố lượng

SlGiá trị

Gt

2. BIÊN BẢN THANH LÍ TSCĐ

Số biên bản thanh lý

SobbtlNgày thanh lý

NgaytlTài khoản Nợ

Tài khoản Có

Tên, ký hiệu, quy cách

cấp hạng TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Nguyên giá

Số thẻ TSCĐ

Giá trị hao mòn tới

thời điểm thanh lý

Giá trị còn lại

Chí phí thanh lý

Giá trị thu hồi

Số biên bản kiểm kê

Ngày kiểm kê

Tên tài sản

Mã số

Nơi sử dụng

Số lượng theo sổ kế

toán

Nguyên giá theo sổ kế

tốn

Giá trị còn lại theo sổ

kế tốn

Số lượng theo kiểm kê

Nguyên giá theo kiểmGiá trị còn lại theo

kiểm kê

Số lượng chênh lệch

Nguyên giá chênh lệch

Giá trị còn lại chênh

lệch

Ghi chúTKNo

TKCo

TentsSohieuts

Nuocsx

Namsx

Namsd

Nguyengia

Sothe

GthmGtcl

Cptl

Gtth

3. BIÊN BẢN KIỂM KÊ TSCĐSobbkk

NgaykkTents

Sohieuts

NoisdSlsoNguyengiasoGtclsoSlkkNguyengiakkGtclkkSoluongcl

Chenhlechng

ChenhlechgtclGhichu4. BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI

Số biên bản đánh giáSobbdgllại

Ngày đánh giá lại

Tài khoản Nợ

Tài khoản Có

Tên, ký hiệu, quy cáchNgaydgl

TKNo

TKCocấp hạng TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Nguyên giá ghi sổ

Giá trị hao mòn ghi sổ

Giá trị còn lại ghi sổ

Giá trị còn lại theoTentsMats

Sothe

Nguyengiaso

Gthmso

GtclsoGtcldglđánh giá lại

Chênh lệch tăng

Chênh lệch giảmChenhlechtang

Chenhlechgiam

5. BIÊN BẢN SỬA CHỮA LỚN TSCĐSố biên bản sửa chữa

Sobbsc

Ngày sửa chữa

Ngaysc

Tài khoản Nợ

TKNo

Tài khoản Có

TKCo

Tên, ký hiệu, quy cách

Tents

cấp hạng TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Mats

Số thẻ TSCĐ

Sothe

Bộ phận sử dụng

Bpsd

Thời gian bắt đầu sử

Tgbd

chữa

Thời gian kết thúc sử

Tgkt

chữa

Tên bộ phận sửa chữa

Bpsc

Nội dung sửa chữa

Noidungsc

Giá dự tốn

Giadutoan

Chi phí thực tế

Chiphithucte

Kết quả kiểm tra

Ketquakt

6. PHIỂU ĐIỀU CHUYỂN TSCĐSố phiếu điều chuyển

Ngày điều chuyển

Đơn vị điều chuyển đi

Đơn vị điều chuyển

đến

Bộ phận quản lí

Mã tài sản điều chuyển

Lý do điều chuyển

Số thứ tự

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

Số hóa đơn

Ngày hóa đơn

Mã khách hàng

Hình thức thanh tốn

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng tiền

Số phiếu xuất kho

Ngày phiếu

Mã khách hàng

Lý do xuất

Mã kho

Tên tài sản

Nhãn hiệu quy cách

Phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng yêu cầu

Số lượng thực xuất

Đơn giá

Thành tiền

Tổng số tiềnSophieudc

Ngaydc

DonvidiDonviden

Bpql

Mats

Lydodc

Stt

Soluong

Tinhtrang

Ghichu

7. HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Sohd

Ngayhd

Makh

httt

Tents

dvt

SoLuong

DonGia

ThanhTien

TongTien

8. Phiếu xuất kho

SoPhieu

NgayPhieu

Makh

ld

MaKho

Tents

NhanHieu

PhamChat

MaSo

dvt

slyc

sltx

DonGia

ThanhTien

TongTien

b. Xác định các thực thể và các thuộc tính

Bảng 3.2. Các thực thể và thuộc tính

THỰC THỂTHUỘC TÍNH

Số thẻ TSCĐ

Mã TSCĐ

Tên TSCĐTHỰC THỂ

(2) Loại TSCĐ

(3) Nguồn vốnMã loại TSCĐ

Nước sản xuất(4) Phòng banNăm sản xuất

Ngày mua(5) Tài khoảnNgày ghi tăngTHUỘC TÍNH

Mã loại TSCĐ

Tên loại TSCĐ

Mã nguồn vốn

Tên nguồn vốn

Mã phòng ban

Tên phòng ban

Mã tài khoản

Tên tài khoản

Cấp tài khoảnNgày ghi giảm

Số kì khấu hao

(1) Tài sản cốNguyên giáđịnhMã nguồn vốn

Số lượng

Đơn vị tínhMã khách hàng

(9) Khách hàngTên khách hàng

Địa chỉ

Số điện thoạic.Mối quan hệ giữa các thuộc tính

Bảng 3.3. Mối quan hệ giữa các thuộc tính

MỐI QUAN HỆTHỰC THỂTHUỘC TÍNH CỦA MỐI QUAN HỆ(1) Giao nhậnTài sản cố định

Phòng banSố biên bản bàn giao

Ngày giao nhận(2) Thanh líTài sản cố định

Phòng ban

Khách hàng(3) Sửa chữaTài sản cố định

Phòng ban(4) Đánh giá lạiTài sản cố định

Phòng ban(5) Kiểm kêTài sản cố định

Phòng ban(6) Điều chuyểnTài sản cố định

Phòng ban(7) Thuộc

(8) CóTài sản cố định

Loại TSCĐ

Tài sản cố định

Nguồn vốnSố biên bản thanh lí

Ngày thanh lí

Chí phí thanh lí

Giá trị thu hồi

Số biên bản sửa chữa

Ngày sửa chữa

Giá dự toán

Chi phí thực tế

Nội dung sửa chữa

Số biên bản đánh giá lại

Ngày đánh giá lại

Giá trị còn lại theo đánh giá lại

Số biên bản kiểm kê

Ngày kiểm kế

Số lượng theo kiểm kê

Nguyên giá theo kiểm kê

Giá trị còn lại theo kiểm kê

Số phiếu

Ngày điều chuyển

Lý do điều chuyểnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.4 – Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×